صدور پروانه فعالیت در حوزه فرمولاتوری آفتکش های شیمیایی(سموم) و واردات آفتکش های شیمیایی

شرایط صدور پروانه فعالیت در حوزه فرمولاتوری و واردات سموم اعلام شد.
موضوع : صدور پروانه فعالیت در حوزه فرمولاتوری آفتکش های شیمیایی(سموم) و واردات آفتکش های شیمیایی (سموم) آماده مصرف.

بدین وسیله شرایط، ضوابط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه فعالیت در حوزه فرمولاتوری سموم و واردات سموم آماده مصرف برای متقاضیان جدید اعلام میگردد.
لازم به ذکر است طبق نامه های شماره 730/2277 مورخ 13/11/1393 و 730/22778 مورخ 13/11/1393، در جهت حرکت به سوی ساماندهی بیشتر در امر تولید ، فرمولاسیون و واردات سموم ، اقدامات لازم برای ثبت مجدد سموم ثبت شده قبلی با نام تجاری و تدارک از منبع مشخص و ثابت در جریان بوده که به مرور به تمامی سموم و شرکت ها (اعم از شرکت های جدید و قدیمی دارنده پروانه فعالیت)تسری خواهد یافت. و ضمناَ افزوده شدن خطوط فرمولاسیون جدید برای شرکت های قبلی تحت شرایط جدید و بر اساس سم / خط فرمولاسیون خواهد بود.

شرایط دریافت پروانه کارخانه فرم   ولاتور(آفتکش های شیمیایی) سموم
– مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کارخانه فرمولاتور آفتکش های شیمیایی (سموم )
– مدارک مورد نیاز مسئول فنی کارخانه فرمولاتور سموم
–    شرایط دریافت پروانه واردات سموم آماده مصرف
–    مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت شرکت وارد کننده سموم آماده مصرف
–    مدارک مورد نیاز مسئول فنی شرکت وارد کننده سموم آماده مصرف