اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فیبر گندم

94/07/13 به شماره 13085/730
برای واردات فیبر گندم (به صورت پودری و سفید رنگ) و با توجه به نتایج حاصل از تحلیل خطر انجام شده، بازدید و بازرسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می­نماید.