آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ
29/4/1394 هـ 52100ت/52104 شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه 1394 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت)
ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آییننامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به
ترخیص با حداقل اسناد٬ باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.
پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده درخصوص ماده2ـ بانکهای عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر
نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت
سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی٬ نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره
واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند.
ماده۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل٬ با اخذ اصل قبض انبار٬ اصل
ترخیصیه و تصویر سایر اسنـاد مندرج در مـاده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسـی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق
ورودی با رعایت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا
اقدام نماید.
ماده۴ـ واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد٬ در زمان انجام
حواله٬ درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند. بانکهای عامل مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی
ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع
بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند.
ماده۵ ـ درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات میکنند گمرک جمهوری اسلامی ایران میتواند با حداقل
اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام نماید.
ماده۶ ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده
است٬ در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان یاد شده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت
سایر مقررات٬ ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل٬ گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه٬ تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات
ماشین آلات خط تولید اعطاء مینماید:
۱ـ واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها
۲ـ شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مینمایند٬ با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت
سفارش محموله های وارداتی
تبصره۱ـ مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهدبود. حق نمونه برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی
استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری میگردد.
تبصره۲ـ مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمایند٬ نمیشود.
تبصره۳ـ کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام میگردد٬ از
شمول تسهیلات فوق الذکر مستثنی میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری