آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

18/6/1394 79227/51891 شماره
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمـنی زیستی در جلسه 29/1/1394 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استـناد بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی
زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1388ـ آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
ماده1 ـ در این آییننامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ حمل و نقل داخلی: هر نوع جابهجایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حمل و نقل فرامرزی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییرشکلیافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به خارج و
یا بالعکس.
پ ـ حمل و نقل عبوری (ترانزیت): هرگونه جابهجایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از طریق مرزهای
رسمی جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ رخداد (Event) : هر لینه (لاین) موجوداتزنده تغییرشکل یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به فرد خود با استفاده از
فناوری زیستی جدید است.
ث ـ برچسب: هرگونه سند یا برگه اطلاعاتی نشاندهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی که به همراه
کالا بوده و یا بر روی آن نصب میشود.
ج ـ حد آستانه (Acceptance threshold) : بالاترین درصد موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که الزامی به
برچسبگذاری ندارد.
چ ـ حد تحمل (Tolerance) : درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که بالاتر از آن اجازه ورود به تولید یا مصرف در
کشور را ندارد.
ماده2 ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذیصلاح برای صادرات٬ واردات و حمل و نقل داخلی٬ فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات
زنده تغییرشکلیافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی٬ این محصولات باید به نحوی بستهبندی شوند که در حین حمل و نقل متعارف٬ امکان انتشار
آنها وجود نداشته باشد٬ بستهبندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید داشته باشد:
الف ـ منافذ بستهبندی حداکثر نصف اندازه کوچکترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییریافته ژنتیکی دربسته باشد.
تبصره ـ چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا زیگوت باشد.
ب ـ جنس بسته متعارف و از استحکام لازم برخوردار باشد.
پ ـ متقاضی باید ویژگیهای بستهبندی خود را اعلام کند.
ماده 3 ـ محموله یا بستههای حاوی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل و نقل داخلی٬ فرامرزی
یا عبوری (ترانزیت) باید دارای برچسب و شناسنامه باشد.
ماده 4 ـ در صورتی که درصد موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی موجود در محموله بالاتر از حد آستانه باشد٬ در برچسب محموله باید موارد زیر
درج شود:
الف ـ عبارت «این محموله حاوی موجودات زنده تغییرشکلیافته ژنتیکی است.»
ب ـ شماره مجوز جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ شناسنامه محموله متضمن اطلاعات زیر:
۱ـ شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی.
۲ـ مورد مصرف (خوراک انسان٬ دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم).
۳ـ اعلام عدم رهاسازی.
۴ـ آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی (nBCH) برای کسب اطلاعات بیشتر.
تبصره۱ـ حد آستانه دو درصد است.
تبصره۲ـ حد تحمل برای وجود موجودات تغییرشکلیافته ژنتیکی بدون مجوز صفر است.
تبصره۳ـ بستهبندی٬ برچسبگذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی و عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییرشکلیافته ژنتیکی برای مقاصد
پژوهش٬ با رعایت بند (ج) ماده (7) و ماده (10) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1388ـ از شمول این آییننامه مستثنی
است.
ماده۵ ـ شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی دارای مجوز به شرح زیر است:
الف ـ درج تاریخ آغاز و پایان حمل و نقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل و نقل.
ب ـ اعلام مبدأ٬ مقصد و مسیر حمل و نقل توسط متصدی حمل و نقل.
پ ـ درج عبارت «این محموله حاوی حمل و نقل موجودات تغییرشکلیافته ژنتیکی است» در اسناد همراه٬ در حمل و نقل موجودات زنده
تغییرشکل یافته ژنتیکی.
ت ـ رعایت موارد مندرج در مواد (2 و (3) این آییننامه توسط متصدی حمل و نقل.
ماده۶ ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذیصلاح برای صادرات٬ واردات و حمل و نقل داخلی٬ فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات
زنده تغییرشکلیافته ژنتیکی با هدف رهاسازی برای تجاریسازی در ایران٬ رخدادهای دارای مجوز رهاسازی مشمول قوانین و مقررات
برچسبگذاری و شرایط حمل و نقل و بستهبندی سایر محصولات و موجودات خواهندبود.
تبصره ـ دستورالعملهای اجرایی این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیصلاح تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود.
این مصوبه در تاریخ 15/6/1394 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری