حقوق ورودی ردیف تعرفه 34021390

بسمه تعالی
60184/94/57506/54295/113/73/88
03/04/1394

ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 537 مورخ 27/12/93 و بخشنامه ردیف 3 مورخ 16/1/94 به پیوست تصویر نامه شماره 18609/210/94 مورخ 30/3/94 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ، مبنی بر حقوق ورودی ردیف تعرفه 34021390 ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمائید مطابق مفاد نامه فوق و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.
علی معقولی
معاون مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
60184-94-57506-54295-113-73-88