واردات کالا با استفاده از ارز مبادلاتی و مشمول ارز متقاضی

بسمه تعالی
58561/94/41406/73/82
02/04/1394
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 13117/210/94 مورخ 5/3/94 اداره کل مقررات صادرات و واردات درخصوص تغییر نوع ارز اختصاصی حسب تغییر تعرفه ارسال می گردد،خواهشمند است دستور فرمایند مفاد بند 3 نامه فوق الذکر در ارتباط با تعرفه واقعی کالا مد نظر باشد و بطور دقیق رعایت گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
82