اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 ردیف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پیوست آییننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هیأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پیشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 

ردیف  شماره تعرفه  شرح کالا   مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ سایر، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
2  72255000  ـ سایر، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
3  72251100  ـ ـ دارای دانه های جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
4  72251900   – – سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
5  72259100  ـ ـ آبکاری شده یا اندود شده بـا روی بـه طریقه الکترولیت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
6  72259200  ـ ـ آبکاری شده یا اندود شده بـا روی بـه نحوی دیگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
7  72259900  – – سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
8  72261100  ـ ـ دارای دانه های جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
9  72261900 – – سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
10  72262000   ـ از فولادهای تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
11  72151000  ـ از فولاد غیرممـزوج تراشـکاری (خـوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
13  72269900  – – سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
14  72101200  ـ به ضخامت کمتراز 0.5 میلیمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
15  72143000  ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
16  72254000  ـ سایر، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غیر طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
19  292910  ـ ایزوسیانات ها:  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)  –  10  ایجاد ردیف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ سایر  –  4 ایجاد ردیف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بیشتراز 2.2 متر  –  4  ایجاد ردیف تعرفه
24  72051000   ـ دانه های کوچک (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
25  72052100  ـ ـ از فولادهای ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
26  73181190   ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
27  73181290   ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
28  73181390  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
29  73181490  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
30  73181590  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
31  73181690  ـ ـ ـ سایرمهره ها  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیرالکترونیکی مورد مصرف در چاپگربه استثنای قطعات کارتریج  15  15  اصلاح شرح ردیف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شیرمخصوص ظروف اسپری  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
34  84818030   ـ ـ ـ شیرمخصوص سیلندر گاز مایع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
35  84818035  ـ ـ ـ شیرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
36  84818040  ـ ـ ـ شیرمخصوص بخاری گازی 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
37  84818045  ـ ـ ـ شیرمخصوص آبگرمکن گازی،مخزنـی، دیواری 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
38  86071100  ـ ـ بوژی محرک و بوژی راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی (به دلیل همسان سازی)
39  988427  قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه، تعادلی، کابین راننده، باطری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح کالا و مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
40  76129020  ـ ـ ـ قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع  نوشابه و نوشیدنی  7  10  صلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
41  76061220  ـ ـ ـ کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت 0.35 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر  4 – ایجاد ردیف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومینیوم تا عرض 150 میلیمتر به صورت دو رویه لاک خورده از ـ  7  0  حذف ردیف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ کویل آلومینیوم با حداکثر ضخامت 0.35 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر  –  4   ایجاد ردیف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ سایر  –  15  حذف دو صفر از مقابل شرح ردیف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمرکی و سودبازرگانی
45  76069291  ـ ـ ـ کویل آلومینیومی 0.274 و 295 میلیمتر و عرض 1683.20 و 1742 میلیمتر برای تولید بدنه قوطی دو تکه  4  –  حذف ردیف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ سایر  15  –  حذف ردیف تعرفه