اصلاح حقوق ورودی و شرح واردات کالاهای 40 ردیف کتاب تعرفه

شماره هـ52171ت/53965 تاریخ : 3/5/1394
تصویبنامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیئتوزیران در جلسه 24/4/1394 به پیشنهاد شماره 91064/60 مورخ 16/4/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیـوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
(شامل 40 ردیف) به شرح جـداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است٬ تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

  ردیف  شماره تعرفه   شرح کالا   مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد)   مالحظات
 فعلی  پیشنهادی
 1  38249080 – – -غربال مولکولی (مولکوالرسیو) بر پایه زئولیت  4  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه
2  72083620  عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی ( بر اساس استاندارد (AP15L)  15  4  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
3  72083710  عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی ( بر اساس استاندارد (AP15L)  15  4   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
4  72082700  به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر  15 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
5  72083900   به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر(نورد گرم)  15 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
6  721090  – سایر  15  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
7  72109010  – – – ورق های پیش رنگ لوازم خانگی  – 10  ایجاد ردیف تعرفه
8  72109090  – – – سایر 15  ایجاد ردیف تعرفه
9  72299030  – – – مفتول های ممزوج سرد کشیده،آنیل و فسفاته شده به
صورت کلاف به قطر 2 لغایت 35 میلیمتر
 10  10  اصلاح شرح ردیف تعرفه
10  76129020  – – – قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی  7  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه
11  76129030  ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی  –  7  ایجاد ردیف تعرفه
12  83099020  درب آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020  4  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
13  870422  وزن ناخالص وسیله نقلیه ( g.V.W ) بیش از 5 تن و حداکثر22 تن  15  حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
14  87060010  شاسی موتور دار برای سواری و وانت  20 32  
15  87111010  — از نوع دو زمانه:  –  –  ایجاد ردیف تعرفه
16  87111011  —- از نوع هیبریدی  7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
17  87111012  —- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ  4  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
18  87111019  —- سایر  55  55 اصلاح سه خطی شرح تعرفه به چهار خطی
19  87111090  — سایر:  –  –  تفکیک ردیف
20  87111091  —- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ  7  7  اصلاح شماره ردیف تعرفه
21  87111092  —- از نوع هیبریدی  –  4  ایجاد ردیف تعرفه
22  87111099  —- سایر  55  55  اصلاح شماره ردیف تعرفه و تبدیل سه خطی به چهارخطی
23  87112010  — از نوع دو زمانه:  –  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
24  87112011  —- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ  7  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه
25  87112091  —- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ 7  7   اصلاح شرح ردیف تعرفه
26  98870122  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 20 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  15  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
27  98870123  با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  10  7   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
28  98870124 با ساخت داخل 30 و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
29  98870125  با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 4  –  حذف ردیف تعرفه
30  98870432  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  15  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
31  98870433  با ساخت داخل از 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  10  7   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
32  98870434  با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
33  98870435  با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 4 0  حذف ردیف تعرفه
34  98870442  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء لاستیک  32  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
35  98870443  با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناء لاستیک  26  20  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
36  98870444  با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک  20  15  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
37  98870445  با ساخت داخل 55 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک  15  –  حذف ردیف تعرفه
38 98081010  — با جوهر خمیری (خودکار)  26  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
39  96081020  — با جوهر مایع (روان نویس)  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
40  28416100  پرمنگنات پتاسیم  4  20  بعلت رسیدن به تولید داخل در سال جاری

منبع : روزنامه رسمی 20503 تاریخ 94.05.07