فراخوان شناسایی کنسرسیوم های صادراتی کشور

در بازارهای رقابتی جهانی به منظور استفاده از فرصتهای بازار و حل مشکلات ناشی از اندازه و فعالیتهای انفرادی، شرکتها از طریق شبکهسازی و تجمیع نقاط قوت و دانش خود بر مشکلات فائق می آیند. کنسرسیوم صادراتی که نمونه خوبی از اینگونه همکاری تخصصی بین شرکتها میباشد، عنصری استراتژیک در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و به دنبال آن توسعه پایدار صادرات تلقی میشود. کنسرسیوم صادراتی ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت، با هدف توسعه فروش کالاها و خدمات اعضای خود در خارج از مرزهای کشور و تسهیل صادرات این محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی است. اعضای یک کنسرسیوم درمییابند که میبایست جنبه همکاری برتر از جنبه رقابت باشد تا بتوان به بازارهای کلیدی و آخرین تکنولوژیها دست یافت. ایجاد کنسرسیوم صادراتی باعث پایین آمدن هزینه های بازاریابی، صادرات، انبارداری، پرسنلی، مالیات، توزیع، سربار و … خواهد گردید.

ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا درک اهمیــت ایجــاد و توســعه کنسرســیوم هــای صــادراتی در نظــر دارد کنسرسیوم های صادراتی فعال در کشور را شناسایی نموده و در جهت ارتقاء و تقویت آنها برنامه ریزی نماید. لذا از کلیه کنسرسیوم های صادراتی راه اندازی شده و فعال کشور دعوت به عمل می آید تا با تکمیـل فرم شناسنامه کنسرسیوم های صادراتی و ارسال آن به پست الکترونیکی sme.tpo.ir@gmail.com نسبت به ثبت نـام در بانک اطلاعات کنسرسیوم های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام : 10 اسفند 1394
دفتر امور بنگاه ها
گروه توانمندسازی بنگاه ها
سازمان توسعه تجارت ایران