نمونه برداری کالاهای صادراتی در گمرک

222888/399
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/93 ابلاغیه مقام محترم ریاست کل وبخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/1388 تاکید میگردد، بمنظور تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید وصادرات محصولات تولیدی وکاهش هزینه های صادرکنندگان واحدهای تولیدی ،دستور فرمایید چنانچه صادرات محموله های صادراتی در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده وآزمایشگاه نیز نسبت به تعیین ماهیت آن اعلام نظر نموده است ( بشرط اینکه مواداولیه صادراتی از محل ورودموقت ماده 51 ویا مواد 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی وهمچنین مشمول ضوابط خاص منجمله استاندارد اجباری ،اخذمجوزیاپرداخت عوارض صادراتی ومشتقات مایع نفت وگاز موضوع دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارز نباشد)، با تشخیص وموافقت مدیریت محترم آن گمرک ازارسال مکرر کالا به آزمایشگاه با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداری و وفق سابقه اقدام وشماره کوتاژوتاریخ اظهارنامه استنادی بصورت سیستمی در اظهارنامه صادرات اظهاری درج ونظریه آزمایشگاه نیز اسکن گردد.
بدیهی است نمونه برداری واستعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده می باشد.