واردات روغن سویا، کلزا، آفتابگردان و پالم با ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی

196876/94/174858/73/341
19/10/1394
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 59451/210/94 مورخ 28/9/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره 1945/501/94 مورخ 19/8/94 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه مجدد ترخیص از تاریخ 14/8/94 برای محموله های وارداتی روغن (سویا، کلزا، آفتابگردان و پالم) ارسال می گردد، لذا دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نمایند.
سید مجتبی پورسیف
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
341-1
341-2