فراخوان تامین داروهای وارداتی مورد نیاز سال ۹۵‎

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای دارویی (داروسازی، ثبت کننده، واردکننده، تک نسخه ای)
مدیرعامل محترم کلیه شرکتها و نمایندگان و دفاتر علمی شرکتهای دارویی بین‌المللی
موضوع: فراخوان تامین داروهای وارداتی مورد نیاز سال 95 شماره: 153309/665 تاریخ: 28/10/94
بدینوسیله اعلام می‌دارد این اداره کل در راستای کاهش قیمت داروهای وارداتی و تسهیل ثبت داروها توسط شرکتهای اصلی در نظر دارد تامین داروهای وارداتی مورد نیاز کشور را به فراخوان بگذارد. لذا از کلیه شرکتها درخواست می‌شود تا با ارائه مستندات لازم مطابق شرایط ذیل درخواست خود را لغایت پایان بهمن اعلام نمایند.

 1. تمامی داروهای وارداتی و تولید داخل تحت لیسانس طبق آمارنامه دارویی (شش‌ماهه ۹۴) کشور مشمول فراخوان هستند. قیمت اعلامی باید برای تعداد حداقل دو ماه و حداکثر شش‌ماه سال باشد (ستون کدها در آمارنامه تغییر داده نشود).
 2. شرکتهای LH و MAH ثبت شده در ایران با قیمت ۲۰ درصد بالاتر از حداقل قیمت اعلام شده سایر شرکتها، در اولویت هستند.
 3. تامین دارو صرفا از منابع ثبت شده در این اداره کل قابل قبول است (فهرست منابع ثبتی در وبسایت سازمان غذا و دارو).
 4. شرکت های متقاضی می بایست توان مالی تامین داروی مورد نظر را داشته و برنامه دقیق و شفاف خود را ارائه نمایند.
 5. کلیه شرکت های ثبت کننده (دارای IRC) داروهای یاد شده، موظف به شرکت در فراخوان و ارائه قیمت و برنامه واردات داروهای مربوط به خود می باشند. بدیهی است در صورت عدم اعلام قیمت این قبیل شرکت ها در فراخوان، ادامه فعالیت در شرایط پایین تر بودن قیمت نسبت به سایر شرکت ها خواهد بود.
 6. اثبات سلامت، کیفیت، کارآیی و رعایت شرایط بهینه حمل و نقل و انتقال دارو با رعایت موارد زیر بر عهده واردکننده بوده که با ارائه پیشنهاد در فراخوان عملا مسئولیت تامین و کلیه مشکلات احتمالی بعدی را متقبل شده است:
 • ارائه گواهی تاییدیه کیفیت از آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و یا سایر آزمایشگاه های مورد تایید آن مرکز
 • ارائه تعهد کتبی مبنی بر پذیرش مسئولیت سلامت و کیفیت دارو
 • ارائه مدارک معتبر تامین داروی ثبتی از منابع معتبر و اصلی بودن داروی وارداتی
 • رعایت مقررات ورود دارو (از جمله عمر قفسه ای، زبان و مندرجات بسته بندی و الصاق برچسب ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت) و تامین داروهای مورد نیاز از کشورهای مورد تایید اداره کل دارو
 1. قیمت های پیشنهادی صرفا بر اساس یورو و بصورت CPT و به ازای یک عدد از داروی مورد نظر قابل پذیرش است. در صورت ارائه قیمت به ارزهای دیگر، کمیته بررسی مدارک و پیشنهادات وارده، مختار به پذیرش و یا رد مدارک شرکت متقاضی خواهد بود.
 2. اطلاعات می بایست توسط شرکت متقاضی در قالب پیوست شماره ۱ به صورت کامل و دقیق تکمیل و به همراه تصویر بسته بندی داروی مورد نظر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ در پاکت در بسته به همراه لوح فشرده حاوی فرمت الکترونیکی پرسشنامه ثبت اطلاعات در پاکت دربسته واجد مشخصات برچسب، به مدیریت حراست سازمان غذا و دارو ارائه و رسید دریافت گردد.
 3. به پیشنهادات واصله بعد از تاریخ یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. اعلام هرگونه پیش شرط خارج از موارد یاد شده در این نامه، مورد پذیرش نخواهد بود.
 5. در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت برنده فراخوان و بروز مشکل در تامین داروی مورد نیاز کشور، مراتب در کمیسیون قانونی ساخت و ورود مطرح و در مورد ادامه فعالیت شرکت، تصمیم گیری خواهد شد.
 6. نتایج فراخوان پس از تایید گزارش کمیته فراخوان در کمیسیون قانونی ساخت و ورود، به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
فراخوان تامین داروهای وارداتی مورد نیاز سال ۹۵‎
پیوست شماره 1
پیوست شماره 3

Name ID min max
ACETAMINOPHEN 1G/100ML INJ 14254              726,000            2,179,000
ACETAMINOPHEN 500MG/50ML VIAL 0                  1,000                     3,000
ACETAZOLAMIDE 500MG INJ 12                      500                     1,000
ACETYLCHOLINE CHLORIDE 1% 2ML OPH AMP 15                  4,000                  11,000
ACITRETIN 10MG CAP 17              100,000                299,000
ACITRETIN 25MG CAP 18              119,000                357,000
ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC 1000 VIAL 0                  1,000                     2,000
ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC 500 VIAL 19                  3,000                     9,000
ADALIMUMAB 40MG/0.8ML INJ 16164                      500                     1,000
ADENOSINE 3MG/ML (2ML) INJ 1836                14,000                  42,000
ALBENDAZOLE 400MG TAB 26              636,000            1,908,000
ALGLUCOSIDASE 50MG VIAL 12292                  2,000                     6,000
ALPROSTADIL® 20MCG VIAL 8777                  3,000                  10,000
ALTEPLASE 50MG VIAL 5775                  4,000                  11,000
AMILORIDE 5MG TAB 7083                  1,000                     2,000
AMINO ACID 10% 250ML INF 14115                11,000                  33,000
AMINO ACID 10% 500 ML INFU 56                46,000                137,000
AMINO ACID 10% ELECTROLYTE 500ML INF 19892                  7,000                  21,000
AMINO ACID 5% 500 ML INFU 57                  8,000                  25,000
AMINO ACID 5% ELECTROLYTE 500ML INF 0                  9,000                  26,000
AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP 64                27,000                  82,000
AMITRIPTYLINE 75MG TAB 7135                      500                     1,000
AMLODIPINE/VALSARTAN 10/160MG TAB 15856                13,000                  39,000
AMLODIPINE/VALSARTAN 5/160MG TAB 14860                23,000                  68,000
AMLODIPINE/VALSARTAN 5/80MG TAB 19773                46,000                139,000
ANAGRALIDE 0.5MG CAP 7659                62,000                185,000
ANTHOCYANOSIDE A TAB 88                71,000                212,000
ANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG INJ 1099                38,000                114,000
ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII (RECOMBINANT) 500U VIAL 12544                  1,000                     2,000
ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII 250U VIAL 89                  5,000                  14,000
ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII 500U VIAL 90                49,000                147,000
ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII VONWILLEBRAND 1200IU VIAL 9563                  2,000                     6,000
ANTIHEMOPHILIC FACTOR XIII 250U VIAL 14664                  1,000                     4,000
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML AMP 2371                  5,000                  16,000
APREPITANT 80MG CAP 0                      500                     1,000
APROTININ 100,000IU/10ML AMP 1861                  2,000                     6,000
ARTICAINE HCL/EPINEPHRINE 4%/0.01% INJ 14119              656,000            1,968,000
ARTICAINE HCL/EPINEPHRINE 4%/0.02% INJ 0                35,000                106,000
ARTIFICIAL TEARS 0.5G OPH GEL 20538                27,000                  82,000
ARTIFICIAL TEARS 10G OPH GEL 19130                18,000                  54,000
ASPARAGINASE 10,000U VIAL 113                  3,000                     8,000
ASPARTIC ACID 1G/5ML AMP 0                      500                     1,000
ATROPINE SULFATE 20MG/2ML AMP 0                20,000                  59,000
AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY 21088                  9,000                  26,000
AZELASTINE 140MCG 10ML NASAL SPRAY 11455                  3,000                     9,000
AZITHROMYCIN 200MG/5ML 22.5ML SUSP 7986                40,000                121,000
BARIUM SULFATE 175G SACHET 19885                  1,000                     3,000
BARIUM SULFATE 240G/240ML SUSP 14399                  1,000                     3,000
BENZOYL PEROXIDE 10% 30G GEL 137                  9,000                  26,000
BENZOYL PEROXIDE 10% 60G GEL 0                  2,000                     5,000
BENZOYL PEROXIDE 5% 30G GEL 139                11,000                  34,000
BENZOYL PEROXIDE 5% 60G GEL 0                  3,000                     8,000
BERACTANT 200MG/8ML INTRATRACHEAL INJ 2372                  1,000                     3,000
BETACAROTENE 15MG CAP 0                      500                     1,000
BETAINE ANHYDROUS 100G ORAL POWDER 9805                      500                     1,000
BETHANECHOL CHLORIDE 10MG TAB 162          1,230,000            3,690,000
BETHANECHOL CHLORIDE 25MG TAB 16686                18,000                  54,000
BEVACIZUMAB 100MG/4ML VIAL 5615                  6,000                  19,000
BEVACIZUMAB 400MG/16ML VIAL 5616                  4,000                  12,000
BICALUTAMIDE 50MG TAB 6765                83,000                250,000
BLEOMYCIN SULFATE 15MG VIAL 170                  8,000                  24,000
BOCEPREVIR 200MG CAP 19283                11,000                  33,000
BORTEZOMIB 3.5MG INJ 7088                  4,000                  12,000
BOTULINIUM A TOXIN 100IU VIAL 17768                  3,000                     8,000
BOTULINIUM A TOXIN 50IU VIAL 21097                  3,000                     8,000
BOTULISM A TOXIN 300IU VIAL 19172                  7,000                  22,000
BOTULISM A TOXIN 500IU VIAL 3623                  5,000                  16,000
BOVINE LIPID EXTRACT SURFACTANT 27MG/ML INJ 21266                  1,000                     2,000
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 500G 0                      500                     1,000
BRINZOLAMIDE 1% OPH DROP 1930                  5,000                  14,000
BUDESONIDE 0.5MG/2ML NEBULISING SUSPENSION 8889                38,000                113,000
BUDESONIDE 1MG/2ML NEBULISING SUSPENSION 8891                53,000                159,000
BUDESONIDE 200MCG/DOSE 100DOSE INHALER 5998                  1,000                     4,000
BUDESONIDE 200MCG/DOSE 200DOSE INHALER 17793                  6,000                  19,000
BUDESONIDE 3MG CAP 6165                  1,000                     3,000
BUDESONIDE 400MCG/DOSE 100DOSE INHALATION POWDER 0                  2,000                     6,000
BUDESONIDE 64MCG NASAL SPRAY 8209                86,000                259,000
BUDESONIDE/FORMOTEROL 160/4.5MCG 120DOSE INHALER 0                  3,000                     8,000
BUDESONIDE/FORMOTEROL 160/4.5MCG 60DOSE INHALER 0                27,000                  82,000
BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG INHALER 0              120,000                360,000
BUPIVACAINE HCL 0.5% 20ML VIAL 2317                  9,000                  26,000
BUPIVACAINE HCL 0.5% 4ML SPINAL INJ 1413              144,000                431,000
BUSULFAN 2MG TAB 186                15,000                  44,000
BUSULFAN 6MG/ML AMP 6700                      500                     1,000
CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP 0                58,000                174,000
CALCIUM FOLINATE 100MG VIAL 0                14,000                  43,000
CALCIUM FOLINATE 10MG/ML 5ML AMP 0                  1,000                     2,000
CALCIUM FOLINATE 15MG TAB 0                59,000                178,000
CALCIUM GLUCONATE 1 G EFF TAB 0                16,000                  49,000
CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP 0                87,000                262,000
CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML P-AMP 0                  5,000                  14,000
CARBAMAZEPINE 100MG/5ML 250ML SYRUP 14911                  3,000                     8,000
CARBOMER 10G OPH GEL 6738              120,000                360,000
CARBOPLATIN 150MG VIAL 214                  7,000                  22,000
CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP 2376                20,000                  60,000
CARBOPLATIN 50MG VIAL 215                  4,000                  11,000
CARBOPLATIN 50MG/5ML VIAL 2375                  9,000                  26,000
CARNITINE 1000MG ORAL SOLUTION 11437                  1,000                     2,000
CASPOFUNGIN 50MG 10ML VIAL 6757                  3,000                     9,000
CETRORELIX ACETATE 250MCG VIAL 5291                19,000                  58,000
CETUXIMAB 5MG/ML 20ML VIAL 15691                12,000                  37,000
CHARCOAL ACTIVATED 250MG TAB 1425              156,000                467,000
CHARCOAL ACTIVATED 50GR SUSP 0                      500                     1,000
CHLORAMBUCIL 2MG TAB 262                66,000                197,000
CHLORMADINONE ACETATE/ETHYNYL ESTRADIOL 2/0.03MG T 0                33,000                100,000
CHLORMADINONE ACETATE/ETHYNYL ESTRADIOL 2/0.03MG TAB 11413                24,000                  71,000
CHORIOGONADOTROPIN ALFA 250MCG/0.5ML SOL FOR INJ 11405                  4,000                  11,000
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL 286              159,000                476,000
CICLOSPORIN 250MG/5ML AMP 6685                  1,000                     3,000
CICLOSPORIN 50MG CAP 1758              813,000            2,439,000
CICLOSPORIN 50MG/1ML AMP 1452                  2,000                     6,000
CICLOSPORIN I00MG/ML 50ML ORAL SOL 289                      500                     1,000
CINACALCET 30MG TAB 8066                65,000                196,000
CINACALCET 60MG TAB 0                  1,000                     4,000
CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML VIAL 21293                33,000                  98,000
CISPLATIN 0.5MG/ML 20ML INF 301                  1,000                     3,000
CISPLATIN 10MG VIAL 11867                  5,000                  14,000
CISPLATIN 50MG VIAL 11868                19,000                  56,000
CLADRIBINE 10MG/5ML VIAL 2377                      500                     1,000
CLARITHROMYCIN 250MG/5ML 100ML SUSP 13464                  1,000                     3,000
CLINDAMYCIN 100MG VAG TAB 8522                24,000                  71,000
CROMOLYN SODIUM 20MG INHAL CAP 364          2,079,000            6,238,000
CYCLOPENTOLATE HCL 1% 10ML OPH DROP 367                  1,000                     3,000
CYCLOPHOSPHAMIDE 200MG VIAL 368                11,000                  34,000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500MG VIAL 370                33,000                  99,000
CYCLOPHOSPHAMIDE 50MG TAB 369                70,000                210,000
CYSTEAMINE BITARTRATE 150MG CAP 1453                40,000                120,000
CYTARABINE 100MG/5ML VIAL 375                13,000                  40,000
CYTARABINE 1G VIAL 1454                  9,000                  27,000
DABIGATRAN 110MG CAP 0                44,000                132,000
DABIGATRAN 150MG CAP 0                  1,000                     3,000
DABIGATRAN 75MG CAP 0                  4,000                  13,000
DACARBAZINE 100MG VIAL 376                  5,000                  15,000
DACARBAZINE 200MG VIAL 377                10,000                  30,000
DACTINOMYCIN 0.5MG VIAL 378                  2,000                     5,000
DALTEPARIN SODIUM 2500U/0.2ML SYRINGE 2262                      500                     1,000
DANAZOL 100MG CAP 379              205,000                616,000
DANAZOL 200MG CAP 380              454,000            1,362,000
DANTROLENE SODIUM 20MG/60ML VIAL 382                      500                     1,000
DANTROLENE SODIUM 25MG CAP 381                  7,000                  22,000
DAPSONE 100MG TAB 383                44,000                132,000
DAUNORUBICIN HCL 20MG VIAL 384                  4,000                  13,000
DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL 386              326,000                979,000
DEHYDROEPIANDROSTERONE 25MG CAP 11420                      500                     1,000
DESMOPRESSIN ACETATE 120MCG SUBLINGUALTAB 9607                19,000                  57,000
DESMOPRESSIN ACETATE 60MCG SUBLINGUALTAB 9606                46,000                138,000
DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5MG TAB 2236                13,000                  39,000
DIAZEPAM 10MG RECTAL TUBE 2237                  1,000                     3,000
DIAZEPAM 5MG RECTAL TUBE 2247                  3,000                  10,000
DIAZOXIDE 100MG CAP 421                14,000                  41,000
DIAZOXIDE 50MG TAB 13938                19,000                  57,000
DIGOXIN 0.05MG/ML 60ML ELIXIR 439                  7,000                  22,000
DIGOXIN 0.25MG TAB 436          3,011,000            9,033,000
DIGOXIN 0.25MG/1ML AMP 15447                  9,000                  27,000
DIGOXIN 0.5MG/2ML AMP 438                22,000                  65,000
DIHYDROTACHYSTEROL 0.25MG/ML DROP 4256                      500                     1,000
DIMERCAPROL 200MG/2ML AMP 2506                      500                     1,000
DIPYRIDAMOLE 10MG/2ML AMP 459                79,000                236,000
DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP 462                  8,000                  24,000
DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 150MG CAP 463                  1,000                     4,000
DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ 20686                21,000                  64,000
DOCETAXEL 160MG/16ML VIAL 17753                      500                     1,000
DOXEPIN HCL 10MG TAB 1995          4,056,000          12,169,000
DOXEPIN HCL 25MG TAB 1996          3,301,000            9,903,000
DOXORUBICIN 2MG/ML 25ML VIAL 15971                  5,000                  14,000
DOXORUBICIN 2MG/ML 5ML VIAL 15970                  2,000                     6,000
DOXORUBICIN HCL 10MG VIAL 473                  9,000                  28,000
DOXORUBICIN HCL 50MG VIAL 472                12,000                  35,000
DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 2/1MG TAB 0                  1,000                     2,000
DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.02MG TAB 14870          1,569,000            4,706,000
DYDROGESTERONE 10MG TAB 5596          3,091,000            9,273,000
EPHEDRINE SULFATE 50MG/ML AMP 486                80,000                241,000
EPIRUBICIN HCL 10MG VIAL 491                  2,000                     6,000
EPIRUBICIN HCL 2MG/ML 25ML VIAL 14532                  1,000                     3,000
EPIRUBICIN HCL 2MG/ML 5ML VIAL 18435                  2,000                     6,000
EPIRUBICIN HCL 50MG VIAL 492                  4,000                  13,000
EPLERENONE 25MG TAB 9626                  2,000                     6,000
EPTIFIBATIDE 2MG/ML INJ 7470                  2,000                     5,000
EPTIFIBATIDE 750MCG/ML INJ 7469                  1,000                     3,000
ERLOTINIB 100MG TAB 14887                  2,000                     7,000
ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE 1 G VIAL 500                  1,000                     2,000
ESCITALOPRAM 10MG TAB 8968              522,000            1,565,000
ESMOLOL 100MG VIAL 6916                  1,000                     3,000
ESTRADIOL 0.06% TOP GEL 0                      500                     1,000
ESTRADIOL 25MCG VAG TAB 3005                58,000                174,000
ESTRAMUSTINE SODIUM PHOSPHATE 140MG CAP 505                  3,000                  10,000
ETANERCEPT 50MG INJ 0                  1,000                     4,000
ETHERIFIED STARCH SOL FOR INJ 0                  1,000                     3,000
ETHOSUXIMIDE 250MG CAP 514              251,000                754,000
ETOMIDATE 20MG/10ML AMP 1501                  8,000                  25,000
ETOPOSIDE 100MG/5ML AMP 518                19,000                  57,000
ETOPOSIDE 50MG CAP 520                  7,000                  21,000
EVEROLIMUS 0.25MG TAB 0                  1,000                     2,000
EVEROLIMUS 0.75MG TAB 0                  4,000                  11,000
EVEROLIMUS 10MG TAB 17253                  1,000                     2,000
EXEMESTANE 25MG TAB 2962              193,000                578,000
FENTANYLE 25MCG/H PATCH 1987                  1,000                     4,000
FENTANYLE 50MCG/H PATCH 1988                  1,000                     3,000
FERRIC CARBOXYMALTOSE 500MG/10ML VIAL 16954                  2,000                     7,000
FIBRINOGEN 1G VIAL 532                  2,000                     5,000
FIBRINOLYSIN 20G OINT 533                34,000                103,000
FLECAINIDE 100MG TAB 536              119,000                356,000
FLUCONAZOLE 100MG/50ML INF 8530                      500                     1,000
FLUCONAZOLE 200MG/100ML INJ 0                  1,000                     2,000
FLUDARABINE PHOSPHATE 50MG VIAL 542                  2,000                     5,000
FLUMAZENIL 0.5MG/5 ML AMP 544                  4,000                  12,000
FLUNARIZIN 5MG CAP 8334                  1,000                     2,000
FLUORESCEIN SODIUM 10% 5ML AMP 547                19,000                  58,000
FLUOROURACIL 1G/20ML AMP 14530                15,000                  46,000
FLUOROURACIL 250MG/5ML AMP 550                85,000                255,000
FLUOROURACIL 5% 20GR CREAM 549                  2,000                     6,000
FLUOROURACIL 500MG/10ML AMP 14528                  3,000                  10,000
FLUPENTIXOL 2HCL 0.5MG TAB 0                  1,000                     2,000
FLUPENTIXOL 2HCL 3MG TAB 1514                      500                     1,000
FLUPENTIXOL DECANOATE 20MG AMP 552                40,000                119,000
FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY 2711                36,000                108,000
FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY 2710                13,000                  40,000
FLUTICASONE 50MCG/DOSE 100DOSE NASAL SPRAY 14541                      500                     1,000
FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY 5290                25,000                  74,000
FLUTICASONE 50MCG/DOSE SPRAY 2053                  8,000                  25,000
FOLITROPIN 300IU PEN 16179                  4,000                  12,000
FOLITROPIN 450IU PEN 16180                  4,000                  11,000
FOLITROPIN 75IU INJ 2570              136,000                408,000
FOLITROPIN 900IU PEN 16068                  1,000                     4,000
FORMOTEROL 12MCG CAP 5760              405,000            1,216,000
FORMOTEROL 12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION 11114                  1,000                     2,000
GADOBUTROL 604.72MG/ML 15ML VIAL 16793                      500                     1,000
GADOBUTROL 604.72MG/ML 7.5ML PREFILLED SYRINGE 16792                  5,000                  15,000
GADODIAMIDE 287MG/ML 15ML AMP 2241                21,000                  64,000
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML VIAL 575                  6,000                  17,000
GALANTAMINE 16MG ER CAP 16777                      500                     1,000
GALANTAMINE 4MG TAB 4954                32,000                  96,000
GALANTAMINE 8MG ER CAP 16776              108,000                325,000
GALANTAMINE 8MG TAB 4955                95,000                285,000
GALSULFASE 1MG/ML  VIAL 12550                      500                     1,000
GANCICLOVIR 500MG VIAL 581                  3,000                  10,000
GANIRELIX 0.25MG INJ 0                  5,000                  14,000
GEMCITABINE 1G/100ML VIAL 18664                  5,000                  15,000
GEMCITABINE 200MG/20ML VIAL 18665                  9,000                  26,000
GEMCITABINE HCl 1 G VIAL 2135                10,000                  29,000
GEMCITABINE HCl 200MG VIAL 2136                17,000                  50,000
GEMIFLOXACIN 320MG TAB 0              114,000                341,000
GLUCAGON HCL 1MG/1ML VIAL 597                  1,000                     3,000
GOSERELIN ACETATE 10.8MG SYRINGE 7969                      500                     1,000
GOSERELIN ACETATE 3.6MG AMP 9506                      500                     1,000
HALOPERIDOL DECANOATE 50MG/ML AMP 616                  5,000                  16,000
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN 1100IU/5ML VIAL 13930                  1,000                     2,000
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN IM 180IU/1ML VIAL 7386                  1,000                     2,000
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN IM 200U/ML 1530                  1,000                     2,000
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN IM 540IU/3ML VIAL 7382                  1,000                     3,000
HYDRALAZINE HCL 10MG TAB 631              130,000                390,000
HYDRALAZINE HCL 20MG/ML AMP 632                21,000                  62,000
HYDRALAZINE HCL 25MG TAB 633              113,000                340,000
HYDRALAZINE HCL 50MG TAB 634              118,000                353,000
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG AMP 637              840,000            2,519,000
HYDROXY ETHYL STARCH 6% 500ML INJ 6893                14,000                  42,000
HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 250MG/ML AMP 1917              104,000                311,000
HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500MG/2ML AMP 11441                22,000                  67,000
HYDROXYUREA 500MG CAP 648          1,011,000            3,034,000
HYPROMELOUS 1.6MG/0.5ML OPH DROP 6906          7,179,000          21,536,000
IDARUBICIN HCl 10MG VIAL 1538                      500                     1,000
IDARUBICIN HCl 5MG VIAL 1537                      500                     1,000
IDEBENONE 45MG TAB 6548                      500                     1,000
IFOSFAMIDE 1 G VIAL 662                15,000                  46,000
IFOSFAMIDE 2 G VIAL 0                  1,000                     4,000
IMIGLUCERASE 400IU VIAL 13536                  2,000                     5,000
IMIQUIMOD 5% TOP CREAM 6583                      500                     1,000
IMIQUIMOD SACHET 6034                11,000                  32,000
IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL 919                  1,000                     2,000
INDAPAMIDE 1.5MG TAB 0                21,000                  62,000
INDOCYANINE GREEN 25MG VIAL 15281                      500                     1,000
INDOMETHACIN 50MG/2ML INJ 0                  1,000                     2,000
INFLIXIMAB 100MG VIAL 5831                12,000                  35,000
INSULIN  ISOPHANE 100U/ML 5ML VIAL 0                16,000                  48,000
INSULIN ASPART 100IU/ML 3ML FOR INJ 6695              770,000            2,311,000
INSULIN ASPART RAPID 100IU/ML 3ML FOR INJ 20306                99,000                297,000
INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 100U/ML 3ML CARTRIDGE 17203                  1,000                     2,000
INSULIN GLARGINE 1000U/10ML VIAL 9599                11,000                  34,000
INSULIN GLARGINE 300IU/3ML  PREFILLED PEN 0              583,000            1,750,000
INSULIN GLARGINE 300IU/3ML  PREFILLED PEN 12597                  6,000                  18,000
INSULIN GLARGINE 300U/3ML CARTRIDGE 7338                  8,000                  24,000
INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL 673              424,000            1,273,000
INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE 2666                79,000                236,000
INTERFERON B 1B 8MIU VIAL 2668                78,000                234,000
IODISED OIL  10ML AMP 1499                      500                     1,000
IODIXANOL 270MG I/ML 20ML INJ 2141                  6,000                  19,000
IODIXANOL 270MG I/ML 50ML INJ 4757                  6,000                  18,000
IODIXANOL 320MG I/ML 100ML VIAL 9399                31,000                  93,000
IODIXANOL 320MG I/ML 20ML VIAL 2142                  9,000                  27,000
IODIXANOL 320MG I/ML 50ML VIAL 2517              138,000                413,000
IOHEXOL 240MG I/ML 50ML VIAL 699                  7,000                  21,000
IOHEXOL 300MG I/ML 50ML VIAL 2059                18,000                  54,000
IOHEXOL 350MG I/ML 100ML VIAL 2063                14,000                  43,000
IOPAMIDOL 300MG/ML 50ML VIAL 9939                11,000                  33,000
IOPAMIDOL 370MG/ML 50ML VIAL 9940                10,000                  29,000
IOPROMIDE 300MG/ML 100ML VIAL 16496                  7,000                  20,000
IOPROMIDE 300MG/ML 20ML VIAL 703                  4,000                  11,000
IOPROMIDE 300MG/ML 50ML VIAL 704                31,000                  92,000
IOPROMIDE 370MG/ML 100ML VIAL 2147                  6,000                  18,000
IOPROMIDE 370MG/ML 50ML VIAL 2146                  8,000                  24,000
IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY 708              104,000                311,000
IPRATROPIUM BROMIDE 250MCG/2ML SOL NEBULIZER 11543                38,000                113,000
IPRATROPIUM/FENOTEROL 20/50MCG/DOSE INHALER 17611                  3,000                     9,000
IRINOTECAN HCL 100MG/5ML POWDER VIAL 2088                  4,000                  11,000
IRINOTECAN HCL 100MG/5ML SOLUTION FOR INFUSION 2090                  8,000                  24,000
IRINOTECAN HCL 300MG/15ML SOLUTION FOR INFUSION 21460                  1,000                     3,000
IRINOTECAN HCL 40MG/2ML POWDER VIAL 1900                      500                     1,000
IRON SUCROSE 20 MGFE/ML 5ML AMP 0              138,000                414,000
ISOCARBOXAZID 10MG TAB 711                  1,000                     4,000
ISOFLURANE 100ML SOL FOR INHALATION 1943                43,000                128,000
ISOPRENALINE 0.2MG AMP 5758                  1,000                     2,000
ISOSORBIDE DINITRATE 5MG TAB 719                  2,000                     5,000
ISOTRETINOIN 10MG CAP 12056                      500                     1,000
IVABRADINE 5MG TAB 0                      500                     1,000
KETAMINE HCL 50MG/ML 10ML VIAL 723                19,000                  58,000
LABETALOL 5MG/ML 20ML INJ 8004                  5,000                  16,000
LACTULOSE 300ML SYRUP 11474                12,000                  37,000
LEUPRORELIN ACETATE 3.75MG VIAL 1570                      500                     1,000
LEUPRORELIN ACETATE 7.5MG SYRINGE 0                  2,000                     5,000
LEVETIRACETAM 250MG TAB 0              204,000                613,000
LEVETIRACETAM 500MG TAB 5977          2,614,000            7,843,000
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 200/37.5/150MG TAB 12112                      500                     1,000
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 50/12.5/200MG TAB 0                17,000                  51,000
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 50/12.5/200MG TAB 12482                      500                     1,000
LEVODOPA-B 125 TAB 745              129,000                388,000
LEVODOPA-B 125MG SR CAP 8102                83,000                249,000
LEVODOPA-B 250 FORTE TAB 746          4,069,000          12,208,000
LEVODOPA-B 250MG CAP 8291                85,000                254,000
LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL 16320                  2,000                     7,000
LEVOFLOXACIN 5MG/ML 0.5ML OPH DROP 18626                71,000                213,000
LEVOFLOXACIN 5MG/ML 5ML OPH DROP 12280                23,000                  70,000
LIDOCAINE HCL 5%+DEXTROSE 7.5% AMP 754                72,000                216,000
LINEZOLID 600MG INJ 8301                  4,000                  12,000
LINEZOLID 600MG TAB 8300                  1,000                     3,000
LIPID INFUSION 10% (SOYA OIL) INF 1165                38,000                114,000
LIPID INFUSION 20% (SOYA OIL) INF 2149                  4,000                  12,000
LIRAGLUTIDE 6MG/ML SOLUTION FOR INJECTION 0                  4,000                  12,000
LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB 768                      500                     1,000
LOMUSTINE 40MG CAP 638                  3,000                     8,000
LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5% 5ML OPH DROP 6854              122,000                367,000
LUTROPIN ALFA 75IU VIAL 10786                  1,000                     3,000
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 500MG/5ML VIAL 790                  2,000                     7,000
MEDROXYPROGESTRON 500MG/3.3ML VIAL 6066                  1,000                     2,000
MEGLUMINE COMPOUND 76% 100ML VIAL 798                  1,000                     3,000
MEGLUMINE COMPOUND 76% ORAL SOL 801                  1,000                     3,000
MEGLUMINE GADOTERATE 377MG/ML 10ML VIAL 4538                      500                     1,000
MEGLUMINE GADOTERATE 377MG/ML 15ML VIAL 4025                24,000                  73,000
MELPHALAN 2MG TAB 803                19,000                  56,000
MELPHALAN 50MG VIAL 2153                  3,000                     8,000
MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP 804              239,000                718,000
MEPIVACAINE HCL 3% 1.8ML CARTRIDGE 1782              357,000            1,072,000
MERCAPTOPURINE 50MG TAB 811              188,000                565,000
MESALAZINE 1000MG SUPP 11655                18,000                  55,000
MESALAZINE 1G/SACHET GRANULE 2443                42,000                125,000
MESALAZINE 250MG EC TAB 1728                      500                     1,000
MESALAZINE 400MG TAB 812              975,000            2,925,000
MESALAZINE 4G ENEMA 785                74,000                221,000
MESALAZINE 500MG SUPP 2246              471,000            1,412,000
MESALAZINE 800MG TAB 9916              715,000            2,144,000
MESNA 400MG/4ML AMP 814                42,000                125,000
METHOTREXATE SODIUM 1000MG/10ML VIAL 826                  1,000                     4,000
METHOTREXATE SODIUM 10MG/ML INJ 2388                  3,000                  10,000
METHOTREXATE SODIUM 2.5MG TAB 824          3,989,000          11,968,000
METHOTREXATE SODIUM 25MG/ML 2ML AMP 2158                26,000                  77,000
METHOTREXATE SODIUM 50MG/5ML AMP 2161                16,000                  48,000
METHOTREXATE SODIUM 5MG/2ML VIAL 9431                35,000                106,000
METHOTREXATE SODIUM 5MG/ML AMP 828                28,000                  83,000
METHOTREXATE SODIUM+PRESERVATIVE 50MG AMP 825                  4,000                  13,000
METHOTREXATE SODIUM+PRESERVATIVE 5MG AMP 827                10,000                  29,000
METHOXSALEN 10MG TAB 830                65,000                194,000
METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL 836                64,000                191,000
METOLAZONE 5MG TAB 8667                      500                     1,000
METOPROLOL SUCCINATE 23.75MG TAB 16112          2,732,000            8,195,000
METOPROLOL SUCCINATE 47.5MG TAB 11871                18,000                  55,000
METOPROLOL SUCCINATE 95MG TAB 11872              558,000            1,675,000
MEXILETINE HCL 100MG CAP 848                68,000                203,000
MEXILETINE HCL 200MG CAP 849                23,000                  68,000
MIDODRIN HCL 2.5MG TAB 6376                34,000                101,000
MIDODRIN HCL 5MG TAB 15449                  3,000                  10,000
MIGLUSTAT 100MG CAP 12109                  8,000                  25,000
MILRINONE LACTATE 10MG/10ML INJ 1877                  5,000                  14,000
MINOCYCLINE 50MG TAB 12107                  1,000                     4,000
MINOXIDIL 10MG TAB 855                  3,000                     8,000
MITOMYCIN 2MG VIAL 857                56,000                168,000
MITOTANE 500MG TAB 858                17,000                  52,000
MITOXANTRONE HCL 20MG/10ML VIAL 859                  1,000                     3,000
MOMETASONE FUROATE 400MCG 30DOSE SPRAY 21447                  1,000                     2,000
MOMETASONE FUROATE 50MCG 120DOSE SPRAY 9138                49,000                147,000
MOMETASONE FUROATE 50MCG 140DOSE SPRAY 7613                  9,000                  26,000
MONTELUCAST 4MG GRANULE SACHET ORAL 9448                57,000                171,000
MYCOPHENOLATE SODIUM 360MG TAB 11607              428,000            1,283,000
NATALIZUMAB 20MG/ML  VIAL 0                      500                     1,000
NIACINAMIDE 500MG TAB 896                  1,000                     2,000
NICORANDIL 10MG TAB 6459              487,000            1,461,000
NICORANDIL 20MG TAB 6461              441,000            1,322,000
NILOTINIB 200MG CAP 12273                33,000                100,000
NIMODIPINE 10MG/50ML INF 904                16,000                  47,000
NIMODIPINE 30MG TAB 905                71,000                212,000
NITROFURANTOIN 50MG/5ML 80ML SUSP 9070                  5,000                  14,000
NITROGLYCERIN 10MG/24HR PLASTER 1616                  1,000                     2,000
NITROGLYCERIN 1MG/ML 10ML AMP 2169              269,000                806,000
NITROGLYCERIN 400MCG/DOSE SPRAY 1832                  5,000                  15,000
NITROGLYCERIN SR 6.5MG TAB 2321              174,000                521,000
NITROPRUSSIDE SODIUM 50MG AMP 916                  1,000                     4,000
NORADRENALINE 1MG/ML INJ 19312                52,000                155,000
NORADRENALINE 4MG/4ML AMP 9909                  6,000                  18,000
NORADRENALINE 8MG/4ML AMP 6636                  6,000                  18,000
OCTREOTIDE 20MG FOR INJ 2391                  1,000                     4,000
OXALIPLATIN 100MG VIAL 1915                      500                     1,000
OXALIPLATIN 100MG/20ML VIAL 7040                  3,000                     9,000
OXALIPLATIN 50MG VIAL 1915                10,000                  31,000
OXALIPLATIN 50MG/10ML VIAL 7041                  4,000                  11,000
PABA-K (POTASSIUM P AMINOBENZOI) 3G/SACHET 1890                  9,000                  26,000
PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL 2395                  3,000                     8,000
PACLITAXEL 300MG/50ML VIAL 4098                  4,000                  12,000
PACLITAXEL 30MG/5ML VIAL 943                17,000                  50,000
PACLITAXEL ALBUMIN BOUND 100MG VIAL 15260                      500                     1,000
PANCREATIN CAP 12312                84,000                251,000
PANCREATIN FORTE 700MG TAB 945                76,000                229,000
PAPAVERINE HCL 40MG/ML AMP 948                16,000                  47,000
PAROMOMYCIN 250MG CAP 954                  1,000                     4,000
PAROXETIN 100MG TAB 0                13,000                  38,000
PAROXETIN 20MG TAB 5932              800,000            2,401,000
PEGASPARGASE 3750IU/5ML VIAL 9037                      500                     1,000
PEGINTERFERON ALFA-2B 100MCG VIAL 6244                  2,000                     6,000
PEGINTERFERON ALFA-2B 120MCG VIAL 6245                  3,000                     9,000
PEGINTERFERON ALFA-2B 50MCG VIAL 6242                      500                     1,000
PEGINTERFERON ALFA-2B 80MCG VIAL 6243                  2,000                     6,000
PEMETREXED 100MG VIAL 14098                  2,000                     7,000
PEMETREXED 500MG VIAL 6119                  1,000                     4,000
PENICILLAMINE 250MG CAP 1714              202,000                606,000
PENICILLIN G POTASSIUM 1,000,000 U VIAL 959              610,000            1,830,000
PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL 960                  7,000                  21,000
PENICILLIN G SODIUM 5,000,000 U VIAL 957                22,000                  67,000
PETHIDINE HCL 100MG/2ML AMP 1355              159,000                476,000
PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP 1354              188,000                564,000
PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/2ML AMP 7169                  1,000                     2,000
PHENOXYBENZAMINE HCL 10MG CAP 984                  2,000                     6,000
PHENTOLAMINE MESYLATE 10MG/ML AMP 986                      500                     1,000
PHENYLEPHRINE HCl 10MG/ML AMP 1635                  1,000                     2,000
PHENYTOIN SODIUM 100MG TAB 20315                73,000                219,000
PILOCARPINE 5MG TAB 6016                  1,000                     4,000
PIMECROLIMUS 1% 15G CREAM 7760                  5,000                  16,000
PIMOZIDE 4MG TAB 1009              574,000            1,721,000
PIRACETAM 3G/15ML AMP 8093              323,000                970,000
POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP 1914              341,000            1,022,000
POLYETHYLENGLYCOL 10G SACHET 18312                59,000                176,000
POLYETHYLENGLYCOL ELECTROLYTE 2 POWDER 17761                29,000                  87,000
PORACTANT 240MG/3ML AMP 8501                  3,000                     8,000
POTASSIUM AMINOBENZOIC ACID 500MG CAP 24243                46,000                138,000
POTASSIUM CHLORIDE 600MG TAB 7564              125,000                375,000
POTASSIUM PARA AMINOBENZOIC ACID 500MG TAB 1026              146,000                439,000
PRALIDOXIME 200MG/10ML VIAL 6323                  9,000                  28,000
PRAMIPEXOLE 0.25MG TAB 5450                40,000                120,000
PRAMIPEXOLE 0.375MG ER TAB 17837                  4,000                  13,000
PRAMIPEXOLE 0.75MG ER TAB 17836                  2,000                     7,000
PRAMIPEXOLE 1.5MG ER TAB 17838                  1,000                     4,000
PRAMIPEXOLE 1MG TAB 6790                47,000                140,000
PRIMIDONE 125MG/5ML 250ML SUSP 1650                10,000                  30,000
PROCAINAMIDE HCL 1000MG/10ML VIAL 1054                      500                     1,000
PROCARBAZINE HCL 50MG CAP 1055                  7,000                  21,000
PROCARBAZINE HCL 50MG TAB 0                      500                     1,000
PROGESTERONE 100MG  CAP. 0                34,000                103,000
PROGESTERONE 100MG VAG TAB 19093                28,000                  83,000
PROGESTERONE 200MG  CAP. 18898                46,000                137,000
PROGESTERONE 200MG PESSARY 2534              155,000                465,000
PROGESTERONE 400MG SUPP 2082          1,829,000            5,488,000
PROPAFENONE HCL 150MG TAB 1777                55,000                165,000
PROPAFENONE HCL 300MG TAB 1778                17,000                  51,000
PROPOFOL 2% 50ML VIAL 16873                  7,000                  21,000
PROPOFOL 200MG/20ML VIAL 1653              351,000            1,052,000
PROPOFOL 500MG/50ML VIAL 1951                88,000                264,000
PROSTAGLANDIN E1 0.5MG/ML (ALPROSTADIL) VIAL 42                  1,000                     2,000
PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED 500IU  VIAL 9576                      500                     1,000
PYRIMETHAMINE 25MG TAB 1083                  2,000                     7,000
QUINIDINE SULFATE 200MG TAB 1088                  1,000                     4,000
QUININE 200MG TAB 6966                      500                     1,000
RASBURICASE 1.5MG VIAL 12102                  1,000                     2,000
REMIFENTANIL HCL 1MG VIAL 2182                  4,000                  13,000
REMIFENTANIL HCL 2MG VIAL 2183                10,000                  29,000
REMIFENTANIL HCL 5MG VIAL 2184                  5,000                  15,000
RIBOFLAVINE 100MG TAB 0                11,000                  33,000
RIFAMPICIN 600MG VIAL 1100                      500                     1,000
RIFAXIMIN 200MG TAB 13992                      500                     1,000
ROMIPLOSTIM 250MCG VIAL 17038                      500                     1,000
SALBUTAMOL SULFATE 2.5MG/2.5ML AMP 15089              260,000                780,000
SALBUTAMOL/IPRATROPIUM BROMIDE 0.5+2.5MG 2.5ML NEBULISER 16170              140,000                419,000
SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 MCG/DOSE DISC RESP 20184                  5,000                  14,000
SAPROPTERIN 100MG TAB 21302                  8,000                  24,000
SELENIUM 100MCG/2ML SOLUTION FOR INJ 0                      500                     1,000
SELENIUM 500MCG/10ML SOLUTION FOR INJ 18407                  8,000                  23,000
SEVELAMER 800MG TAB 4000              582,000            1,746,000
SEVELAMER CARBONATE 800MG TAB 0                50,000                151,000
SEVOFLURAN 250ML FOR INHALATION 2548                  2,000                     7,000
SIBUTRAMINE HCL 15MG CAP 8275                16,000                  47,000
SIROLIMUS 1MG TAB 4022              237,000                710,000
SODIUM BENZOATE 2G/10ML AMP 1934                  1,000                     4,000
SODIUM BENZOATE 500MG TAB 2248                54,000                163,000
SODIUM GLYCEROPHOSPHATE INJ 14109                  9,000                  28,000
SODIUM PHENYL BUTYRATE 2G/10ML AMP 6369                  1,000                     3,000
SODIUM PHENYL BUTYRATE 500MG TAB 6403                  5,000                  15,000
SODIUM TETRADECYL SULFATE 1% 2ML AMP 1136                      500                     1,000
SODIUM TETRADECYL SULFATE 3% 2ML AMP 1137                  1,000                     2,000
SOMATROPIN 10MG 1.5ML PEN 0                  3,000                  10,000
SOMATROPIN 12U AMP 0                  3,000                  10,000
SOMATROPIN 16U INJ 20878                  4,000                  12,000
SOMATROPIN 4U AMP 1161                76,000                229,000
SOMATROPIN 5MG 1.5ML PEN 0                      500                     1,000
SORAFENIB 200MG TAB 8448                17,000                  51,000
SPECTINOMYCIN 2HCL 2G VIAL 1166                  8,000                  23,000
SPIRAMYCIN 1500000IU TAB 6739                  6,000                  18,000
SPIRAMYCIN 500MG TAB 1168                  2,000                     5,000
STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL 15846                  4,000                  13,000
SUCCIMER 200MG CAP 7913                      500                     1,000
SULFADIAZINE 500MG TAB 1182                  5,000                  16,000
SULPIRIDE 200MG TAB 1187                      500                     1,000
SUNITINIB MALATE 12.5MG CAP 9988                  6,000                  17,000
SUNITINIB MALATE 25MG CAP 9753                  6,000                  17,000
SUNITINIB MALATE 50MG CAP 7804                  7,000                  22,000
TACROLIMUS 0.03% 30G OINT 11622                  2,000                     5,000
TACROLIMUS 0.1% 30G OINT 6599                  8,000                  24,000
TACROLIMUS 0.5MG CAP 5804                48,000                143,000
TACROLIMUS 1MG CAP 2083              708,000            2,125,000
TEICOPLANIN 200MG VIAL 9747                  7,000                  20,000
TEICOPLANIN 400MG VIAL 10488                31,000                  94,000
TEMOZOLAMIDE 100MG CAP 5949                21,000                  63,000
TEMOZOLAMIDE 140MG CAP 19412                  2,000                     7,000
TEMOZOLAMIDE 2.5MG/ML VIAL 19416                      500                     1,000
TEMOZOLAMIDE 20MG CAP 6532                12,000                  37,000
TEMOZOLAMIDE 250MG CAP 5950                  7,000                  21,000
TEMOZOLAMIDE 5MG CAP 7384                  1,000                     2,000
TENOFOVIR 245MG TAB 16918                  1,000                     4,000
TERIPARATIDE 250MCG/ML 2.4ML INJ 11464                      500                     1,000
TESTOSTRONE UNDECANOATE 40MG CAP 1941                22,000                  67,000
TETANUS IMMUNE GLOBULIN 250 IU VIAL 1202                47,000                142,000
TETRABENAZINE 25MG TAB 1203              276,000                828,000
THALIDOMIDE 100MG CAP 21850                14,000                  42,000
THALIDOMIDE 100MG TAB 4339              128,000                384,000
THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG/1ML AMP 1216                      500                     1,000
THIOGUANINE 40MG TAB 1217                  2,000                     7,000
THIOPENTAL SODIUM 1G VIAL 1218                55,000                165,000
THIOPENTAL SODIUM 500MG VIAL 1219                38,000                113,000
TILACTASE (LACTASE) 3000FCC U TAB 1694                95,000                286,000
TINIDAZOLE 500MG TAB 5279              282,000                847,000
TIOTROPIUM
0.018MG FOR INHAL
4189              858,000            2,574,000
TOBRAMYCIN 80MG/ML 2ML AMP 0                      500                     1,000
TRACE METAL COMBINATION 2 INJ 14113                  7,000                  21,000
TRACE METAL COMBINATION 3 INJ 14111                  6,000                  18,000
TRANYLCYPROMINE 10MG TAB 1241                95,000                284,000
TRASTUZUMAB 150MG VIAL 5283                  7,000                  20,000
TRASTUZUMAB 440MG VIAL 2481                  4,000                  12,000
TRETINOIN 10MG CAP 3431                  9,000                  26,000
TRIENTINE 300MG CAP 6435                  2,000                     5,000
TRIPTORELIN 0.1MG AMP 0                      500                     1,000
TRIPTORELIN ACETATE 0.1MG/1ML SYRINGE 9283                  3,000                  10,000
TRIPTORELIN ACETATE 3.75MG VIAL 1266                43,000                129,000
TRIPTORELIN PAMOATE 11.25MG VIAL 14735                  9,000                  26,000
UROFOLLITROPIN 75 I U FSH AMP 1270                45,000                136,000
URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP 2497          1,676,000            5,027,000
VACCINE-HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPE B SOL FOR INJ 0                      500                     1,000
VACCINE-HEPATITIS B VIRUS 20MCG 1DOSE AMP 2690                17,000                  50,000
VACCINE-HUMAN PAPILLOMA VIRUS VIAL 10319                  3,000                  10,000
VACCINE-INFLUENZA VIRUS KILLED SYRINGE 667              218,000                653,000
VACCINE-PENUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE CONJ. 0.5 ML SYRING 18819                  4,000                  12,000
VACCINE-PNEUMOCOCCAL POLYVALENT 0.5ML AMP 1020                  3,000                     9,000
VALGANCICLOVIR 450MG TAB 4768                54,000                163,000
VALPROATE SODIUM 100MG/ML 3ML AMP 11367                  2,000                     6,000
VALPROATE SODIUM 100MG/ML 5ML INJ 17568                16,000                  48,000
VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 300ML SYRUP 6170                  9,000                  27,000
VALPROATE SODIUM 300MG/5ML 250ML SYRUP 8601                  3,000                  10,000
VALPROATE SODIUM 400MG INJ 8396                36,000                107,000
VALPROATE SODIUM 500MG SR TAB 1871          1,761,000            5,284,000
VALPROATE SODIUM 500MG TAB 177                98,000                295,000
VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP 1280                13,000                  38,000
VERAPAMIL HCL SR 240MG TAB 1278                  2,000                     5,000
VIGABATRIN 500MG FC TAB 1282                  2,000                     7,000
VINBLASTINE SULFATE 10MG VIAL 1283                  3,000                  10,000
VINCRISTINE SULFATE 1MG VIAL 1284                18,000                  55,000
VINCRISTINE SULFATE 1MG/ML AMP 2194                19,000                  57,000
VINORELBINE 10MG/1ML VIAL 5005                  2,000                     7,000
VINORELBINE 20MG CAP 13254                  3,000                     8,000
VINORELBINE 30MG CAP 8133                  3,000                  10,000
VINORELBINE 50MG/5ML VIAL 5006                  2,000                     6,000
VORICONAZOLE 200MG TAB 6382                11,000                  33,000
VORICONAZOLE 200MG VIAL 6383                  1,000                     4,000
VORICONAZOLE 50MG TAB 9604                      500                     1,000
WARFARIN SODIUM 1MG TAB 0                14,000                  43,000
WARFARIN SODIUM 5MG TAB 1309          7,970,000          23,910,000
ZAFIRLUKAST 20MG TAB 1894                25,000                  74,000
ZOLEDRONIC ACID 4MG VIAL 5883                  1,000                     3,000
ZOLEDRONIC ACID 5MG/100ML INJ 17397                  1,000                     4,000