توزیع و فروش محموله های وارداتی مشمول نمونه برداری

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیعی
مدیر عامل محترم کلیه  شرکت های وارد کننده دارو
سلام علیکم؛                      شماره: 156381/665 تاریخ: 4/11/94
بااحترام، پیرو نامه شماره 141990/665 مورخ 25/11/93 به اطلاع می رساند توزیع و فروش محموله های وارداتی مشمول نمونه برداری تا قبل از انجام نمونه برداری و صدور مجوز توزیع از سوی این اداره کل مجاز نمی باشد. بدیهی است این ممنوعیت شامل نمونه های ادواری که جهت اطمینان از استمرار کیفیت داروهای وارداتی، بافواصل ۳ ساله صورت می گیرد، نمی باشد. لازم به ذکر است در صورت توزیع نسبت به شرکت متخلف مطابق ضوابط و مقررات این اداره کل اقدام خواهد شد./
دکتر اکبر عبدالهی اصل  – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر