ورود موقت مواد اولیه دارویی جهت صادرات

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی شماره: 157742/665 تاریخ: 6/11/94
موضوع: ورود موقت مواد اولیه دارویی جهت صادرات
با سلام و احترام؛
با توجه به موارد ذیل:

  • درخواست متعدد شرکتهای داروسازی برای ورود موقت مواد اولیه برای تولید صادراتی
  • رای کمیسیون مورخ 22/04/94 در خصوص ورود موقت مواد اولیه دارویی با ارائه مدارک مبنی بر صادرات
  • امکان از دست رفتن بازار صادراتی ایران با توجه به محدودیتهای واردات مواد اولیه


بدینوسیله به استحضار می رساند واردات موقت مواد اولیه بشرط صادرات با رعایت موارد ذیل از این پس مجاز خواهد بود:

  • ارسال تعهد کتبی شرکت به همراه برنامه تاییدشده تولید برای صادرات (برنامه زماندار تولید) به این اداره کل
  • ارسال برنامه تولید عادی تولید با مواد اولیه داخلی در سامانه سازمان
  • شناسه‌گذاری (رهگیری و ردیابی) داروهای حاصل از مواد اولیه مورد نظر باید قبل از ورودبه بازار داخل انجام شود (بدیهی است شماره سری ساختهای صادراتی برای مصرف در داخل کشور در سامانه تیتک غیر فعال خواهد بود).

این اداره کل با هر گونه تخلف از این موضوع برخورد قانونی خواهد نمود.
دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر