شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه

واردات محصول مذکور از کشور افغانستان منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.
23292-730