بخشنامه مهم گمرک در خصوص مقررات ترخیص کالاها

بخشنامه گمرک 

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول نمایند.

1- با عنایت به اینکه از ابتدای دیماه سال جای ابلاغ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی از طریق دفاتر ستادی، صرفا از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد، لذا ابلاغ مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزها متوقف گردیده است.

2- مطابق تفاهم نامه گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، مقرر گردیده تا سازمانهای مجری مناطق، نسبت به صدور قبض انبارهای الکترونیکی و ارائه سیستمی آن به گمرکات مستقر در مناطق اقدام نمایند. لذا در اجرای تاکیدات مقام محترم ریاست کل شایسته است مدیران محترم گمرکات ذیربط، موضوع را تا مرحله اجرای کامل از طریق سازمان منطقه مربوطه پیگیری نمایند.

3- مطابق ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پذیرش اظهار کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار یا بارنامه حمل در یک اظهارنامه خودداری نمایند.

4- در اجرای بخشنامه های شماره 45999/93/119 مورخ 18/03/93 و 190308/93/438 مورخ 16/10/93، از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی و لیست قبض انبارها به صورت پیوست اظهارنامه، اظهارنامه پارچه های دارای ماخذهای متفاوت در یک اظهارنامه، اظهارنامه های بیش از ده قلم ( با رعایت استثنائات مذکور در بخشنامه 197057/93/457 مورخ 28/10/93 و بند 4 بخشنامه شماره 213204/93/484 مورخ 19/11/93) و نیز اظهار کالاهای اولویت دهم به صورت توامان با کالاهای سایر اولویت ها خودداری نمایند. بدیهی است در صورت ورودی کالاهای اولویت دهم با سایر اولویت ها طی یک محموله و تنظیم اظهارنامه های جداگانه برای آن، خروج کالای مربوط به اظهارنامه های تفکیکی ( قبض انبارهای تفکیکی) منوط به تخلیه کالا ( استریپ) و توزین جداگانه هر بخش از محموله و صدور بیجک و قبض باسکول جداگانه خواهد بود.

5-مستفاد از ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اظهارکننده کالا موظف است اصل اسناد حمل ( یا تصویر تصدیق شده آن توسط شرکت حمل و نقل بین المللی) را به گمرک ارائه نماید. لذا شایسته است صحت مشخصات کالا و صاحب کالا مطابق با مندرجات بارنامه دقیقا مورد کنترل قرار گیرد. با عنایت به اینکه شرایط اخذ الکترونیکی اطلاعات بارنامه از برخی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فرآهم گردیده است، با هماهنگی دفتر مذکورف نسبت به اخذ الکتریکی اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

6- اظهار کنندگان موظف می باشند تا تعداد واحد کالا را به صورت صحیح در باکس شماره 41 اظهارنامه درج نمایند، لذا بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

7- با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 190736/73 مورخ 7/10/94 ریاست محترم کل در اجرای بند ج ماده 38 پیگیری جدی موضوع به گونه ای اقدام نمایند تا کلیه مجوزهای مربوط به ترخیص کالاها را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ نموده و یا اینکه نماینده تام الاختیار مرجع ذیصلاح صادر کننده مجوزها در محل گمکرک مستقر و نسبت به صدور مجوزها از طریق سیستم اقدام نمایند.

8- با عنایت به اینکه بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی طی بند ج ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور اصلاح و تشخیص گمرک نیز در اعطای معافیت ماشین آالات خط تولید موثر گردیده است، بر اجرای دقیق بخشنامه های شماره 22977/43042/113/774/73/48 مورخ 13/2/91، 74214/92/180 مورخ 22/04/92 و 103766/93/244 مورخ 9/6/93 تاکید می گردد. بدیهی است مستفاد از متن واحدهای تولیدی، پس از راه اندازی واحد تولیدی و صدور پروانه بهره برداری، وجاهت قانونی ندارد. لیکن پذیرش احکام معافیت صادره جهت واردات ماشین آلات خط تولید با عنایت به اینکه ممکن است جهت راه اندازی یا توسعه خطوط باشد، محدودیتی از حیث اینکه قبل از یا پس از صدور پروانه تولید باشد، نخواهد داشت.

9- در انجام تشریفات گمرکی کالاهایی که به نام کارتهای بازرگانی مظنون به اجاره ای اظهار شده است ( از حمله کارتهای بازرگانی مشروحه در بخشنامه های محرمانه شماره 11449/3536/109/52/م مورخ 14/6/94 و 17395/3526/109/52/م مورخ 1/9/94 دفتر بازبینی و حسابرسی)، مفاد بخشنامه شماره 174981/94/73/305 مورخ 14/09/94 این معاونت و بخشنامه شماره 119055/94/11/102/52 مورخ 28/06/94 و دفتر محترم بازبینی و حسابرسی را به دقت رعایت نموده و از ارائه هرگونه تسهیلات مندرج در بخشنامه شماره 91776/94/73/161 مورخ 19/5/94 مرکز واردات ( از پذیرش ضمانت نامه بانکی) خودداری نمایند.

10- با عنایت به بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و تبصره 3 ذیل آن بند، مطابقت کالای ثبت سفارش شده و اظهار شده با رشته فعالیت مجاز مندرج در کارت بازرگانی مربوطه را کنترل نمایید و در صورت مغایرت کالای وارده و اظهار شده با رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی، مراتب را به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه منعکس نمایند.

11- مطابق مفاد بخشنامه مشترک این معاونت و معاومت محترم حقوقی و نظارت به شماره 183629/94/589/1140/109/54 مورخ 94/9/28، از تاریخ 94/10/15 صرفا وکالتنامه های گمرکی مطابق فرمهای مندرج در بخشنامه موصوف قابل پذیرش خواهد بود.

12- در مواردیکه صاحبان کالا ( اشخاص حقوقی) یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند، در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان، صحت مراتب را احراز نمایند.

13- مسئولیت احراز مالکیت کالا ( موضوع بند “ش” ماده 1 قانون امور گمرکی) بر عهده مسئولین سرویسهای ارزیابی می باشد.

14- در اجرای قاعده ” 2 الف” از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده به خصوص در مورد لوازم خانگی اظهار شده تحت عنوان اجزاء و قطعات، ضمن دقت کامل در ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالاهای موصوف، مفاد بخشنامه شماره 172366/94/108/11/72/303 مورخ 09/09/94 دفتر محترم بررسی و تعیین تعرفه ( تصویر پیوست ) را دقیقا رعایت نمایند.

15- در انجام تشریفات گمرکی مصنوعات شیشه، بلور و کریستال اعم از تعیین دقیق نوع جنس، ارزش و ماخذ صحیح کالای اظهار شده دقت کافی مبذول و در هر مورد نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه اقدام نمایند.

16- در اجرای ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و دستورالعمل مروبطه به شماره 6039/94/11 مورخ 22/1/94 در فاکتورهای ارائه شده به ضمیمه اظهارنامه های می بایستی مشخصات کامل کالا از قبیل : نام، نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده و سایر مشخصات دقیق کالای وارد تصریح شده باشد. لذا تاکید می گردد از پذیرش اسناد کلی، ناقص و نامفهوم خودداری نمایند.

17- در مواردیکه تعیین ماهیت کالا منوط به اعلام نظر آزمایشگاه می باشد، مطابق راهنمای نحوه استعلام سوالات تعیین ماهیت کالا از آزمایشگاه ( موضوع بخشنامه شماره 36940/93/108/11/72/78 مورخ 3/3/93) دفتر بررسی و تعیین تعرفه) ضمن ارسال نمونه مورد تایید ارزیاب، نظریه آزمایشگاه ذیصلاح را الزاما استعلام نمایند.

18- مطابق مفاد بخشنامه شماره 144704/94/136931/73/253 مورخ 3/8/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ف جهت تعیین وزن خالص و ناخالص محمولات وارداتی، کالا را با لفافی که به همان صورت به مشتری عرضه می گردد توزین نمایند، ضمن اینکه جهت تعیین وزن خالص پارچه های وارداتی که در کیسه بسته بندی شده است. صرفا نسبت به کسر وزن کیسه اقدام نموده و از کسر وزن تکیه گاه پارچه های خودداری نمایند. همچنین از اعمال ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت تعیین وزن کالاهای وارداتی فاقد زیرنویس حداقل حقوق ورودی خودداری نمایند.

19- با عنایت به ابهامات مطروح از سوی برخی گمرکات اجرایی در خصوص نحوه تعیین وزن خالص موزهای وارداتی تاکید می گردد، کالای موصوف از شمول مواد 44 قانون امور گمرکی و 62 آیین نامه اجرایی آن خارج بوده و وزن خالص آن، همان وزنی حقیقی خواهد بود که پس از کسر وزن کارتن و پلاستیک، از طریق توزین و به همان شرایط موجود در گمرک بدست می آید. لذا وزن خالص درج شده بر روی کارتن زمانی قابل پذیرش می باشد که از نزدیک به وزن محاسبه شده به روش فوق باشد.

20 – مطابق بخشنامه شماره 260918/525/385/73/322 مورخ 18/11/1388 مرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی می باشد.

21- در اجرای بند “ر” ماده 122 قانون امور گمرکی و بخشنامه های شماره 140492/45754/113/214/73/189 مورخ 17/05/86 و 303635/113/214/73/427 مورخ 15/11/87 و 100211/83276/113/214/73/104 مورخ 5/5/88 مرکز واردات (تصاویر پیوست) از ترخیص موارد ذیل خودداری نمایند.

الف- کالاهایی که بر روی آنها عبارتی که مشخص کننده نام کشور سازنده ( غیر از آنچه در اسناد و گواهی مبدا می باشد) قید شده است. اعم از اینکه به طور مستقیم به نام آن کشور یا به صورت طرح ( Design) آن کشور یا مدل کالا و … درج یا اشاره شده باشد.

ب- کالاهایی که برای روی آنها یا کارتن و یا لفاف آنها عبارت (Made in ) همراه با نام کشوری غیر از کشور محل ساخت ( ذکر شده در اسناد و گواهی مبدا) درج شده باشد.
ج- کالاهای وارده با برند ایرانی که عینا توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می گردند.

تبصره1: کالاهایی که دارای مارک، علامت یا نام معروف کشورهای شناخته شده بر روی کالا باشند ولی مطابق اسناد ساخت کشور دیگری باشد، پس از الصاق برچسب جدانشدنی نام کشور سازنده مندرج در گواهی مبدا به صورت عبارت (MADE IN ) بر روی کالا، مشمول بند “ر” ماده قانونی اشاره شده نمی باشند.

تبصره 2: جهت ترخیص هر گونه کالای خارجی با علامت استاندارد ایران و نیز کالاهایی که بر روی آنها علامت تجاری ایران درج شده و مشخصات درج شده بر روی بسته بندی نیز فارسی می باشد با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه مکاتبه نمایند.

22- در اجرای فرآیند اجرایی طرح کارشناسی غیرمتمرکز اظهارنامه ها موضوع بخشنامه شماره 144435/94/251 مورخ 03/08/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه :

الف- دقت گردد تا زمان بررسی و کارشناسی اظهارنامه ها به صورت غیرمتمرکز، در چهارچوب ضوابط زمان سنجی اظهارنامه ها انجام پذیرد.

ب- مدیران محترم گمرکات اجرایی مجری طرح (محل استقرار کارشناس غیرمتمرکز)، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح طرح مذکور را بر عهده خواهند داشت. لذا در صورت ضرورت نسبت به تفویض اختیار به معاون امور گمرکی اتخاذ تصمیم نمایند.

ج- مسئولین ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند، تا کارتابل کارشناسان غیر متمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف شود. چنانچه لازم است انجام بخشی از امور جاری در کارتابل به روز بعد موکول گردد با اطلاع و موافقت مسئول مافوق صورت پذیرد.

د- در صورت درخواست مرخصی از سوی کارشناسان غیرمتمرکز و موافقت مسئول ذیربط، معاون امور گمرکی ضمن غیرفعال نمودن کارشناس مذبور تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

بدیهی است نتایج بررسی زمان سنجی گمرکات اجرایی در اجرای طرح کارشناسی غیر متمرکز، ملاک تشویق یا تخصیص نمره منفی برای کارشناسان خواهد بود.

23- لازم است دقت شود، تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گرمکی ( مذکور در ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، در سیستم پنجره واحد تجارت فرارمزی به درستی اسکن شده و ضمیمه اظهارنامه الکترونیکی قابل رویت باشد.

24- مسئولین محترم سرویس های ارزیابی، نسبت به بررسی و انطباق اسناد با تصاویر اسکن شده در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی ( صحیح و کامل بودن اسناد اسکن شده، کنترل تایید یا عدم تایید تصاویر اسکن شده از سوی کارشناسانف ارزیابی دقیق عملکرد عوامل سرویس ارزیابی از لحاظ صحت انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه ها) اقدام و پس از اخذ اسناد لاک و مهر شده، صحت تشریفات پروانه های الکترونیکی در سیستم را تایید نمایند. ( این تاییدیه به منزل امضای پروانه گمرکی بوده و تاریخ آن، مبدا مرور زمان موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی خواهد بود.

25- پس از تایید پروانه الکترونیکی توسط مسئول سرویس ارزیابی، اجازه بارگیری توسط مسئول درب خروج در سیستم صادر خواهد شد.
تبصره – اجازه بارگیری محموله های وارداتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی با مسئولیت محدودف با رعایت مفاد بخشنامه شماره 119055/94/11/102/52 مورخ 28/06/94 دفتر بازبینی و حسابرسی ( تصویر پیوست)، توسط مسئولین بازبینی در سیستم صادر خواهد شد.

26- با توجه به احتمال ورود کالاهای ممنوع الورود و کالاهای با ارزش بالا و با ماخذ تعرفه بالا ( نظیر کالاهای گروه اولویت دهم ) در جوف کالاهای کم ارزش نظیر ضایعات شیشه و … که گاها ارزش کالاهای اظهاری از هزینه حمل کالاهای مزبور نیز پایین تر می باشد، در هنگام ارزیابی کالاهای مزبور که دارای ارزش پایین و هزینه حمل بالا می باشند دقت لازم معمول و کل محموله وارده را دقیقا ارزیابی نموده و مشخصات کامل کالا را در گزارش ارزیابی درج نمایند.

27- در هنگام ارائه تسهیلات ( نظیر تسهیلات ضمانت بانکی و …) و اعمال معافیت ها به کالای وارد واحد های تولیدی، به ارتباط نوع کالای وارده و حجم کالای وارده با رشته فعالیت واحد تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس دقت گردد.

28- به موجب تبصره 1 ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پذیرش درخواست ارجاع پرونده های اختلافی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی منوط به پرداخت سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می باشد. لذا در اجرای تبصره مزبور هرگونه پذیرش و ثبت درخواست ارجاع پرونده اختلافی به کمیسیونها منوط به سپرده حق رسیدگی موضوع تبصره 5 ماده 144 قانون 144 و تبصره 2ماده 146 قانون امور گمرکی خواهد بود.

29- در هنگام ارسال پرونده های اختلافی به دفاتر ستادی، ضمن رعایت بخشنامه شماره 196265/187687/8/451 مورخ 27/10/1393 و درج آدرس دقیق اقامتگاه صاحب کالا و کدپستی و درج شماره تلفن همراه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در نامه ارسالی به مرحله وقوع اختلاف (سرویس ارزیابی، درب خروج، دایره بازبینی یا غیر آن)، صدور یا عدم صدور مطالبه نامه ( با ارسال تصویر اسکن شده مطالبه نامه ابلاغ شده) ، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ مورد اختلاف و نحوه پرداخت آن ( با اسکن اسناد پرداخت)، دریافت یا عدم دریافت حق رسدیگی در کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده 144 و تبصره 2 ماده 146 قانون ( یا اسکن اسناد سپرده پرداختی )، مبلغ مورد اختلاف، قبل یا بعد از ترخیص بودن پرونده و …. قید گردد.

30 – دراجرای بخشنامه شماره 140810/94/8/245 مورخ 26/7/94 و بند 5 بخشنامه شماره 144435/94/251 مورخ 03/08/94 جهت اظهارنامه هایی که در سامانه وجود ندارد، ضمن ارسال پرونده اختلافی به همراه کلیه اوراق و اسناد اظهارنامه و سایر اوراق و اسناد موثر در پرونده به صورت فایل اسکن شده در سیستم ECE به دفاتر ستادی ذیربط، مسئولیت صحت اسناد اسکن شده مستقیما بر عهده معاونین و مسئولین سوریس ارزیابی و فنی می باشد.
لذا مسئولین سرویس ارزیابی و معاونین فنی در هنگام اسکن اسناد ( به لحاظ تاثیر آن در بررسی و تصمیم گیری دفاتر ستادی و کمیسیون ها به خصوص از لحاظ تاریخ برخی از اسناد مانند تاریخ پروفرم، تاریخ بارنامه حمل، تاریخ قبض انبار و تاریخ اظهار ) می بایستی دقت لازم معمول دارند.
لازم به یادآوری است که با عنایت به توسعه سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرکات اجرایی کشور، اقدام لازم جهت اعمال موارد فوق از طریق سیستم نیز در حال پیگیری و اجرا می باشد.

فرود عسگری
معاون امور گمرکی
گمرک ایران