فرمهای وکالت گمرکی + دانلود

گمرک ایران در راستای اجرای ماده 128 و تبصره 3 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام به انتشار وکالتنامه های مورد قبول گمرک در خصوص ترخیص کالا نموده است که در فرمت های مختلف همچون فرم وکالت شخص حقیقی به حق العملکار گمرک ( کارگزار گمرکی) فرم وکالت شخص حقوقی به کارگزار گمرکی، فرم وکالت شخص حقوقی به کارمند تمام وقت خود و فرم وکالت کارگزار گمرکی به کارمند و نماینده خود انتشار یافته است.
شما می توانید از طریق لینک زیر نسبت به دانلود فرمهای وکالت گمرکی اقدام نمایید.
بخشنامه و فرم نمونه وکالت های گمرکی