شیوه نامه اجرایی صادرات کالا در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

7961/15
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام واحترام
بمنظوررفع مشکل اعلام وصول وخروج کالاهای صادراتی در گمرکات مبداء مرزی (گمرکات مرزی که مبدا ء ومقصد خروج کالاهای صادراتی اظهاری میباشند) جلساتی دراین دفتر با کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات و پژوهشکده دانشگاه تهران برگزار وتصمیمات لازم در این خصوص اخذ وامکان اعلام خروج سیستمی از طریق سامانه جامع برای این کالاها میسر شده است لذا بپیوست شیوه نامه اجرایی زیر سامانه صادرات تهیه شده توسط پژوهشکده مذکور ارسال و اعلام می دارد :
الف- رعایت کلیه مراحل رویه صادرات قطعی از مرحله دور اظهاری تا خروج کالا از مرز در سامانه جامع امورگمرکی وهمچنین لحاظ فرآیند صادرات قطعی کارگروه اصلاح وبهبود فرآیندها ونظارت مستمر بر انجام فرآیند صادرات وپیگیری اعلام وصول وخروج کالای صادراتی مورد تاکید میباشد.
ب-اعلام وصول وخروج کالا در آن گمرکات در صورتی مورد تایید می باشد که کالا حسب مورد از کشور خارج شده باشد.
ج- درگمرکات هوایی که مبدا ومقصد اظهار یکسان باشد نیز رویه مورد نظر همانند گمرکات دریایی وزمینی می باشد.
د- در صورتیکه آن گمرکات در زمان اجرای رویه مذکور با مشکل و یا ابهاماتی مواجه شدند بدوا مراتب از طریق کارشناسان مذکورودفترفن آوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب به صورت مکتوب به این دفتر اعلام شود .

7961