نکاتی مهم در خصوص سامانه تجارت فرامرزی

9024/21

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام
درراستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع ورسیدگی به امورخدمت گیرندگان(علی الخصوص صادرکنندگان) ، افزایش دقت واستفاده بهینه از سامانه جامع امور گمرکی وبهره برداری ازسیستم پنجره واحدتجارت فرامرزی ضمن ارسال راهنمای صدور مجوزترخیص (مجوزهای قبل از اظهار)از طریق پنجره واحدتجارت فرامرزی دستورفرمایید به کلیه سازمانهای صادرکننده مجوزهای صادراتی اعلام نمایند نسبت به معرفی کارشناس مربوط جهت تعریف نام کاربری ودریافت رمز ورود به دفتر فن آوری و اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. همچنین لازم بذکراست همکاران ذیربط بر رعایت دقیق موارد ذیل ،دقت واهتمام جدی معمول دارند:
1-باعنایت به اینکه ابلاغ کلیه مجوزهای قانونی ومقرراتی از طریق دفاتر ستادی ،صرفا ازطریق سیستم پنجره واحدتجارت فرامرزی صورت می گیرد.
2-باعنایت به مفاد بخشنامه شماره 190736/73 مورخ 7/10/94 ریاست کل محترم دراجرای بند (ج ) ماده38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقاءنظام مالی کشور ، آن مدیریت محترم موظف است به قید فوریت نسبت به پیگیری جدی موضوع صدرالاشاره به گونه ای اقدام نمایندتاکلیه مجوزهای مربوط به امر ترخیص کالااز طریق سیستم پنجره واحدتجارت فرامرزی اخذ ویا اینکه نماینده تام الاختیار مرجع ذیصلاح صادرکننده مجوزها درمحل گمرک مستقرو نسبت به صدور مجوزها از طریق سیستم مذکوراقدام نمایند.
3-اظهارکنندگان موظف میباشند تا تعداد واحد کالا را بصورت صحیح دراظهارنامه درج نمایندلذا برحسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
4-لازم است دقت شود ،تااسنادلازم جهت انجام تشریفات گمرکی (مذکور درماده58 آ.ا.ق.ا.گ)در سیستم پنجره واحدتجارت فرامرزی بدرستی اسکن ومنضم به اظهارنامه الکترونیکی شده وپس از آن قابل رویت باشد.
5-مجوزهای ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ و بند د ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ که توسط ایندفتر صادر میشود در پنجره واحدتجارت فرامرزی قرارگرفته وکد رهگیری به متقاضی ارایه میگردد لذا لازمست در هنگام بررسی اظهارنامه های ورود موقت موضوع اصالت مجوز صادره از طریق سیستم مذکور بررسی گردد.ضمنا گمرکاتی که صدور مجوز ورود موقت برای پردازش وفق شیوه نامه یاد شده به آنها تفویض اختیار شده است موظف به قراردادن مجوز صادره در پنجره واحد میباشند.
6-مسئولین سرویس ارزیابی ، نسبت به بررسی وانطباق اسناد ارسال شده در سیستم پنجره واحدتجارت فرامرزی (صحیح وکامل بودن اسناد اسکن شده ،کنترل تایید ویاعدم تایید ازسوی کارشناسان ،ارزیابی دقیق عملکرد عوامل سرویس ارزیابی ازلحاظ صحت انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه ها)اقدام وصحت تشریفات پروانه های الکترونیکی درسامانه را تایید نمایند که این تایید به منزله امضای پروانه گمرکی می باشد .
8-لازم بذکر است درخصوص صادرات محموله های فرآورده ها ومشتقات نفت وگاز تا زمانیکه امکان ارسال اسناد بصورت کامل از طریق پنجره واحدتجارت فرامرزی صورت نپذیرفته است ،پس از اسکن فاکتورها واسناد منشاء توسط صادرکنندگان در سیستم مذکور ضمن اخذ اصالت صدور وصحت مندرجات،اصل اسناد فوق اخذ وتا زمان کسر نهایی توسط سرویس ارزیابی نگهداری وسپس ضمیمه اسناد مربوط به اظهارنامه گردد.
9-درزمان وصول مجوزها از طریق پنجره واحدتجارت فرامرزی نیز گمرکات موظف به کنترل سقف مجوزصادره ، تاریخ اعتباروسایرمشخصات ارسالی می باشند.
10- پس از تایید پروانه الکترونیکی توسط مسئولین سرویس ارزیابی ،اجازه بارگیری توسط مسئول درب خروج در سامانه صادر و در صورت نیاز به الصاق پلمپ به حاملهای کالای صادراتی ، کالای موصوف از گمر ک خارج می گردد.

رونوشت :

1- جناب آقای رحیمیان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل جهت استحضار
2- جناب آقای عسگری معاونت محترم امورگمرکی جهت استحضار
3- جناب آقای بعیدی مفرد نیا مدیرکل محترم دفتر فاوا جهت صدور دستور مقتضی بمنظور اعمال مفاد بندهای صدرالاشاره بصورت سیستمی وهماهنگی جهت ایجاد بستر لازم با وزارتخانه ها ،سازمانها ،.. وگمرکات اجرایی ذیربطرونوشت :

1- جناب آقای رحیمیان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل جهت استحضار
2- جناب آقای عسگری معاونت محترم امورگمرکی جهت استحضار
3- جناب آقای بعیدی مفرد نیا مدیرکل محترم دفتر فاوا جهت صدور دستور مقتضی بمنظور اعمال مفاد بندهای صدرالاشاره بصورت سیستمی وهماهنگی جهت ایجاد بستر لازم با وزارتخانه ها ،سازمانها ،.. وگمرکات اجرایی ذیربط