تبصره 3 ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

153456/ت52269ه
1394/11/21
وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه 1392/11/14 به پیشنهاد شماره 020/14170 مورخ 1394/05/13 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضع تصویب نامه شماره 1395/ت 16 ه مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود :
تبصره 3 – مهلت اعتبار بروان و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1391 – توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران اعلام می شود

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
153456