معافیت از ارزش افزوده کالاهای ترخیص در صورت انتقال به مناطق آزاد

سال هفتاد و دو شماره 20698
تصویبنامه درخصوص خروج ماشین آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک
26/12/1394 هـ 52402ت/171345شماره
تصویبنامه درخصوص خروج ماشینآلات و تجهیزات خارجی ترخیصشده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران درجلسه 26/12/1394 به پیشنهاد شماره 107934 مورخ 11/6/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی
و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ ماشینآلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید
مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.
2ـ انتقال ماشینآلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم
ماده (13) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب 1387ـ میباشد. همچنین صادرکننده مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
3ـ در صورت اعاده ماشینآلات و تجهیزات از منطقه به سایر مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آنها
اعمال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری