لیست کالاهای ممنوع وارداتی

جدول زیر لیست تعرفه ها و کالاهایی را نشان می دهد که دولت اجازه واردات به آنها نداده و ثبت سفارش ( مجوز بازرگانی ) به آنها داده نمی شود.

تعرفهعنوانحقوق ورودیوضعیتاولویت
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی4.00ممنوعبدون اولویت
01031000ـ مولد نژاد خالص4.00ممنوعبدون اولویت
01039100ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم4.00ممنوعبدون اولویت
01039200ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر4.00ممنوعبدون اولویت
01041090ـ ـ ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
01050014ـ ـ غازها7.00ممنوعبدون اولویت
01050015ـ ـ مرغ شاخدار7.00ممنوعبدون اولویت
02031100ـ ـ لاشه یا شقه10.00ممنوعبدون اولویت
02031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان10.00ممنوعبدون اولویت
02031900ـ ـ سایر10.00ممنوعبدون اولویت
02032100ـ ـ به صورت لاشه یا شقه10.00ممنوعبدون اولویت
02032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان10.00ممنوعبدون اولویت
02032900ـ ـ سایر10.00ممنوعبدون اولویت
02050000گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.40.00ممنوعبدون اولویت
02061000ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده40.00ممنوعبدون اولویت
02062100ـ ـ زبان40.00ممنوعبدون اولویت
02062200ـ ـ جگر40.00ممنوعبدون اولویت
02062900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
02063000ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده4.00ممنوعبدون اولویت
02064100ـ ـ جگر4.00ممنوعبدون اولویت
02064900ـ ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
02068000ـ سایر، تازه یا سردکرده40.00ممنوعبدون اولویت
02069000ـ سایر، منجمد40.00ممنوعبدون اولویت
02071100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده10.00ممنوعبدون اولویت
02071410ـ ـ ـ خمیر55.00ممنوعبدون اولویت
02081000ـ از خرگوش اهلی یا وحشی20.00ممنوعبدون اولویت
02083000ـ از میمون‌ها (Primates)20.00ممنوعبدون اولویت
02084000ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)20.00ممنوعبدون اولویت
02085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)20.00ممنوعبدون اولویت
02086000ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)20.00ممنوعبدون اولویت
02089000ـ سایر20.00ممنوعبدون اولویت
02091000ـ از خوک‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
02101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان4.00ممنوعبدون اولویت
02101200ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
02101900ـ ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
02102000ـ گوشت حیوانات از نوع گاو40.00ممنوعبدون اولویت
02109100ـ ـ از میمون40.00ممنوعبدون اولویت
02109200(پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). ـ ـ از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی32.00ممنوعبدون اولویت
02109300ـ ـ از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)32.00ممنوعبدون اولویت
02109900ـ ـ سایر32.00ممنوعبدون اولویت
03010094ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)7.00ممنوعبدون اولویت
03019400– – ماهی تن بلوفین 6.00ممنوعبدون اولویت
03020013ـ ـ سالمون اقیانوس آرام(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus kata, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)26.00ممنوعبدون اولویت
04011000ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.32.00ممنوعبدون اولویت
04012000ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.32.00ممنوعبدون اولویت
04014000ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.15.00ممنوعبدون اولویت
04015000ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد.15.00ممنوعبدون اولویت
04022900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
04029100ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده40.00ممنوعبدون اولویت
04029900ـ ـ‌ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
04031010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار4.00ممنوعبدون اولویت
04031090ـ ـ ـ سایر32.00ممنوعبدون اولویت
04039010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار4.00ممنوعبدون اولویت
04049000ـ سایر32.00ممنوعبدون اولویت
04051010ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر55.00ممنوعبدون اولویت
04052000ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان(Dairy Spreads)32.00ممنوعبدون اولویت
04059000ـ سایر32.00ممنوعبدون اولویت
04061000ـ پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک55.00ممنوعبدون اولویت
04062000ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع55.00ممنوعبدون اولویت
04063000ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده55.00ممنوعبدون اولویت
04064000ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)55.00ممنوعبدون اولویت
04069000ـ سایر پنیرها55.00ممنوعبدون اولویت
04071110ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:NULLممنوعبدون اولویت
04090000عسل طبیعی75.00ممنوعبدون اولویت
05021000ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها4.00ممنوعبدون اولویت
05071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40.00ممنوعبدون اولویت
05079000ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
05080000مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.40.00ممنوعبدون اولویت
06031100ـ ـ گل‌های سرخ (Roses)75.00ممنوعبدون اولویت
06031200ـ ـ میخک (Carnations)75.00ممنوعبدون اولویت
06031300ـ ـ ارکیده (Orchids)75.00ممنوعبدون اولویت
06031400ـ ـ داوودی (Chrysanthemums)75.00ممنوعبدون اولویت
06031500ـ ـ سوسن75.00ممنوعبدون اولویت
06031910ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم75.00ممنوعبدون اولویت
06031990ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
06039000ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07020000گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده55.00ممنوعبدون اولویت
07031000ـ پیاز و موسیر75.00ممنوعبدون اولویت
07032000ـ سیر75.00ممنوعبدون اولویت
07039000ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه75.00ممنوعبدون اولویت
07041000ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی (Broccoli)55.00ممنوعبدون اولویت
07042000ـ کلم بروکسل55.00ممنوعبدون اولویت
07049000ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
07051100ـ ـ کاهو کروی (سالادی)75.00ممنوعبدون اولویت
07051900ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
07052100ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55.00ممنوعبدون اولویت
07052900ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
07061000ـ هویج و شلغم75.00ممنوعبدون اولویت
07069000ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07070000خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.75.00ممنوعبدون اولویت
07082000ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)75.00ممنوعبدون اولویت
07089000ـ سایر سبزیجات غلافدار75.00ممنوعبدون اولویت
07092000ـ مارچوبه40.00ممنوعبدون اولویت
07095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌(Agaricus)75.00ممنوعبدون اولویت
07095900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07096000ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)75.00ممنوعبدون اولویت
07099100ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد75.00ممنوعبدون اولویت
07099200ـ ـ زیتون Squash75.00ممنوعبدون اولویت
07099300ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی75.00ممنوعبدون اولویت
07099900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07101000ـ سیب‌زمینی75.00ممنوعبدون اولویت
07102200ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna75.00ممنوعبدون اولویت
07102900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)75.00ممنوعبدون اولویت
07108000ـ سایر سبزیجات75.00ممنوعبدون اولویت
07109000ـ مخلوط سبزیجات75.00ممنوعبدون اولویت
07112000ـ زیتون75.00ممنوعبدون اولویت
07114000ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)75.00ممنوعبدون اولویت
07115100ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (Agaricus)75.00ممنوعبدون اولویت
07115900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
07119000ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات75.00ممنوعبدون اولویت
07122000ـ پیاز75.00ممنوعبدون اولویت
07123100ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (گونه Agaricus)40.00ممنوعبدون اولویت
07123200ـ ـ قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین Wood ears)) (گونه Auricularia)75.00ممنوعبدون اولویت
07123300ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)75.00ممنوعبدون اولویت
07123900ـ ـ سایر20.00ممنوعبدون اولویت
07129010ـ ـ ـ سیر75.00ممنوعبدون اولویت
07129090ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08012100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08012200ـ ـ بدون پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08013100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08013200ـ ـ بدون پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08021100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08021200ـ ـ‌ بدون پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08022100ـ ـ‌ با پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08022200ـ ـ بدون پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08023100ـ ـ با پوست سخت75.00ممنوعبدون اولویت
08023200ـ ـ بدون پوست سخت75.00ممنوعبدون اولویت
08024100ـ ـ در درون پوسته75.00ممنوعبدون اولویت
08024200ـ ـ پوست کنده75.00ممنوعبدون اولویت
08025210ـ ـ ـ مغز پسته75.00ممنوعبدون اولویت
08025220ـ ـ ـ مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته75.00ممنوعبدون اولویت
08025290ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08026100ـ ـ در داخل پوسته75.00ممنوعبدون اولویت
08026200ـ ـ پوست کنده75.00ممنوعبدون اولویت
08027000ـ مغزهای Kola75.00ممنوعبدون اولویت
08028000ـ مغزهای Areca75.00ممنوعبدون اولویت
08029000ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
08041010ـ ـ ـ استعمران75.00ممنوعبدون اولویت
08041020ـ ـ ـ کبکاب75.00ممنوعبدون اولویت
08041030ـ ـ ـ پیاروم75.00ممنوعبدون اولویت
08041040ـ ـ ـ مضافتی75.00ممنوعبدون اولویت
08041050ـ ـ ـ شاهانی75.00ممنوعبدون اولویت
08041060ـ ـ ـ زاهدی75.00ممنوعبدون اولویت
08041090ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08042000ـ انجیر75.00ممنوعبدون اولویت
08044000ـ آواکادو40.00ممنوعبدون اولویت
08051000ـ پرتقال75.00ممنوعبدون اولویت
08052000کلمانتین (Clementines)، ویلکینگ (Wilkings) و مرکبات دوگونه‌ای (Hybride) مشابه. Satsumas)؛ و Tangerines (از جمله ـ نارنگی75.00ممنوعبدون اولویت
08054000ـ گریپ فروت، شامل Pomelos75.00ممنوعبدون اولویت
08055000ـ لیمو(Lemons) (Citrus Limon, Citrus Limonum)و لیموترش کوچک(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)75.00ممنوعبدون اولویت
08059000ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08061000ـ تازه75.00ممنوعبدون اولویت
08062010ـ ـ ـ مویز75.00ممنوعبدون اولویت
08062020ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062030ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062040ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062050ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062060ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062070ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062080ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062090ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08071100ـ ـ هندوانه75.00ممنوعبدون اولویت
08071900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08081000ـ سیب75.00ممنوعبدون اولویت
08083000ـ گلابی‌ها75.00ممنوعبدون اولویت
08084000ـ به75.00ممنوعبدون اولویت
08091000ـ زردآلو75.00ممنوعبدون اولویت
08092100ـ ـ آلبالوهای ترش75.00ممنوعبدون اولویت
08092900ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08093000ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو75.00ممنوعبدون اولویت
08094000ـ آلو و گوجه75.00ممنوعبدون اولویت
08101000ـ توت‌فرنگی75.00ممنوعبدون اولویت
08102000ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی (Loganberries)75.00ممنوعبدون اولویت
08103000ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای40.00ممنوعبدون اولویت
08104000ـ کران‌بری، زغال اخته (bilberry) و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم75.00ممنوعبدون اولویت
08105000ـ کیوی75.00ممنوعبدون اولویت
08106000ـ دوریان (Durians) (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)75.00ممنوعبدون اولویت
08107000ـ خرمالوها75.00ممنوعبدون اولویت
08109010ـ ـ ـ انار75.00ممنوعبدون اولویت
08109020ـ ـ ـ زرشک75.00ممنوعبدون اولویت
08109030ـ ـ ـ عناب75.00ممنوعبدون اولویت
08109090ـ ـ ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08111000ـ توت‌فرنگی75.00ممنوعبدون اولویت
08112000ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز75.00ممنوعبدون اولویت
08119000ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08121000ـ گیلاس و آلبالو75.00ممنوعبدون اولویت
08129000ـ سایر75.00ممنوعبدون اولویت
08131000ـ زردآلو75.00ممنوعبدون اولویت
08132000ـ آلو75.00ممنوعبدون اولویت
08133000ـ سیب75.00ممنوعبدون اولویت
08134000ـ سایر میوه‌ها75.00ممنوعبدون اولویت
08135000ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل75.00ممنوعبدون اولویت
08140000در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت. پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا75.00ممنوعبدون اولویت
09109910ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی :NULLممنوعبدون اولویت
09109920ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :NULLممنوعبدون اولویت
10070010ـ بذر7.00ممنوعبدون اولویت
10070090ـ سایر7.00ممنوعبدون اولویت
10080021ـ ـ بذر:7.00ممنوعبدون اولویت
10080029ـ ـ سایر7.00ممنوعبدون اولویت
10080030ـ دانه قناری (Canary Seeds)7.00ممنوعبدون اولویت
10080040ـ فونیو (Fonio)10.00ممنوعبدون اولویت
10080050ـ گیاه غازیانی10.00ممنوعبدون اولویت
10080060ـ تریتکال10.00ممنوعبدون اولویت
10080090ـ سایر غلات7.00ممنوعبدون اولویت
10085000010.00ممنوعبدون اولویت
10086000010.00ممنوعبدون اولویت
11010000آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار(Meslin).55.00ممنوعبدون اولویت
11029010ـ ـ ـ آرد برنج75.00ممنوعبدون اولویت
11029090ـ ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
11031100ـ ـ از گندم26.00ممنوعبدون اولویت
11031300ـ ـ از ذرت26.00ممنوعبدون اولویت
12011000ـ بذر4.00ممنوعبدون اولویت
12079000ـ ـ دانه خشخاش75.00ممنوعبدون اولویت
12079100— دانه خشخاش100.00ممنوعبدون اولویت
12089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش75.00ممنوعبدون اولویت
12113000ـ برگ کوکا15.00ممنوعبدون اولویت
12114000ـ کاه خشخاش15.00ممنوعبدون اولویت
12129900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
13019000ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
13021100ـ ـ تریاک75.00ممنوعبدون اولویت
14040090ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
15010010ـ روغن خوک Latd4.00ممنوعبدون اولویت
15010020ـ ‌سایر چربی خوک4.00ممنوعبدون اولویت
15010090ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
15011000– روغن خوکLatd4.00ممنوعبدون اولویت
15012000– سایر چربی خوک4.00ممنوعبدون اولویت
15179010ـ ـ ـ روغن خوک بدلی4.00ممنوعبدون اولویت
16010000سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.40.00ممنوعبدون اولویت
16021010ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت)32.00ممنوعبدون اولویت
16021090ـ ـ‌ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
16022000ـ از جگر حیوانات40.00ممنوعبدون اولویت
16023100ـ ـ‌ از بوقلمون40.00ممنوعبدون اولویت
16023200ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus)40.00ممنوعبدون اولویت
16023900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
16024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
16024200ـ ـ سردست و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
16024900ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
16025000ـ از نوع گاو40.00ممنوعبدون اولویت
16029000ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات40.00ممنوعبدون اولویت
16030000عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات40.00ممنوعبدون اولویت
16040031ـ ـ خاویار55.00ممنوعبدون اولویت
16040032ـ ـ بدل خاویار75.00ممنوعبدون اولویت
16041100ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)40.00ممنوعبدون اولویت
16041200ـ ـ شاه ماهی (Herrings)55.00ممنوعبدون اولویت
16041300ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک55.00ممنوعبدون اولویت
16041400( گونه Sarda ) بونیت و (Listaos) ‌لیستائو ـ ـ ماهی تن،40.00ممنوعبدون اولویت
16041500ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)40.00ممنوعبدون اولویت
16041600ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)55.00ممنوعبدون اولویت
16041700ـ ـ مارماهی‌ها55.00ممنوعبدون اولویت
16041900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
16042000ـ سایر ماهی آماده55.00ممنوعبدون اولویت
16043100— خاویار55.00ممنوعبدون اولویت
16043200— بدل خاویار55.00ممنوعبدون اولویت
16050021ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55.00ممنوعبدون اولویت
16050029ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
16050051ـ ـ صدف خوراکی oysters55.00ممنوعبدون اولویت
16050052ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده55.00ممنوعبدون اولویت
16050053ـ ـ صدف دوکفه‌ای55.00ممنوعبدون اولویت
16050054ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب55.00ممنوعبدون اولویت
16050055ـ ـ هشت پا55.00ممنوعبدون اولویت
16050056ـ ـ گوشت صدف Clams – Cockles and arkshells55.00ممنوعبدون اولویت
16050057ـ ـ حلزون صدف خوراکی abalone55.00ممنوعبدون اولویت
16050058ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16050059ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
16050061ـ ـ خیار دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16050062ـ ـ توتیای دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16050063ـ ـ عروس دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16050069— سایر55.00ممنوعبدون اولویت
16051000ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)55.00ممنوعبدون اولویت
16052100— نه در ظرف غیر قابل نفوذ در برابر هوا55.00ممنوعبدون اولویت
16052900— سایر55.00ممنوعبدون اولویت
16053000ـ لابستر دریایی (Lobster)55.00ممنوعبدون اولویت
16054000ـ سایر قشرداران55.00ممنوعبدون اولویت
16055100— صدف خوراکی oysters55.00ممنوعبدون اولویت
16055200— گوش ماهی،شامل گوش ماهی های ماده55.00ممنوعبدون اولویت
16055300— صدف دو کفه ای55.00ممنوعبدون اولویت
16055400— ماهی نرم تن و ماهی مرکب55.00ممنوعبدون اولویت
16055500— هشت پا55.00ممنوعبدون اولویت
16055600— گوشت صدف 55.00ممنوعبدون اولویت
16055700— حلزون صدف خوراکی55.00ممنوعبدون اولویت
16055800— حلزون ها، به غیر از حلزون دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16055900— سایر55.00ممنوعبدون اولویت
16056000ـ سایر بی‌مهرگان آبزی:55.00ممنوعبدون اولویت
16056100– خیار دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16056200— جوجه تیغی دریایی 55.00ممنوعبدون اولویت
16056300— ستاره دریایی55.00ممنوعبدون اولویت
16056900— سایر55.00ممنوعبدون اولویت
17011200ـ ـ از چغندر40.00ممنوعبدون اولویت
17019100ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده55.00ممنوعبدون اولویت
17019900ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
20011000ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)40.00ممنوعبدون اولویت
20019000ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
20021000ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه55.00ممنوعبدون اولویت
20029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی75.00ممنوعبدون اولویت
20029090ـ ـ ـ سایر55.00ممنوعبدون اولویت
20031000ـ قارچ از گونه آگاریکوس (Agaricus)40.00ممنوعبدون اولویت
20039000ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
20041000ـ سیب‌زمینی40.00ممنوعبدون اولویت
20049000ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها40.00ممنوعبدون اولویت
20051000ـ سبزیجات هموژنیزه40.00ممنوعبدون اولویت
20052000ـ سیب‌زمینی40.00ممنوعبدون اولویت
20054000ـ نخود فرنگی (Pisum sativum)40.00ممنوعبدون اولویت
20055100ـ ـ لوبیا به صورت دانه40.00ممنوعبدون اولویت
20055900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
20056000ـ مارچوبه40.00ممنوعبدون اولویت
20057000ـ زیتون40.00ممنوعبدون اولویت
20058000ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata40.00ممنوعبدون اولویت
20059100ـ ـ جوانه بامبو (Bamboo shoots)40.00ممنوعبدون اولویت
20059900ـ ـ سایر40.00ممنوعبدون اولویت
20060000سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).40.00ممنوعبدون اولویت
20081100ـ ـ بادام زمینی40.00ممنوعبدون اولویت
20081900ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها40.00ممنوعبدون اولویت
20089300ـ ـ قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)40.00ممنوعبدون اولویت
20091089ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)7.00ممنوعبدون اولویت
22040030ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)4.00ممنوعبدون اولویت
22041000ـ شراب کف‌دار4.00ممنوعبدون اولویت
22042100ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر4.00ممنوعبدون اولویت
22042900ـ ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
22043000ـ ـ سایر آب انگور های تازه(Grape must)4.00ممنوعبدون اولویت
22051000ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر4.00ممنوعبدون اولویت
22059000ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
22060000سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده (مثلاً،شراب‌سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry). هیدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و نوشابه‌های غیرالکلی،که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.4.00ممنوعبدون اولویت
22072000ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان75.00ممنوعبدون اولویت
22082000ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور4.00ممنوعبدون اولویت
22083000ـ ویسکی4.00ممنوعبدون اولویت
22084000ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر4.00ممنوعبدون اولویت
22085000ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)4.00ممنوعبدون اولویت
22086000ـ ودکا4.00ممنوعبدون اولویت
22087000ـ لیکورها و کوردیال‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
22089000ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
23033000ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر4.00ممنوعبدون اولویت
23070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).75.00ممنوعبدون اولویت
25080070ـ خاک شاموت یا خاک دیناسNULLممنوعبدون اولویت
25084000ـ سایر خاک رس‌ها :NULLممنوعبدون اولویت
28170010ـ ـ ـ اکسید روی:NULLممنوعبدون اولویت
28261100ـ فلوئورورها:NULLممنوعبدون اولویت
28330022ـ ـ از آلومینیوم10.00ممنوعبدون اولویت
28332930ـ ـ ـ آهن:NULLممنوعبدون اولویت
28520010ـ ساخت شیمیایی مشخص4.00ممنوعبدون اولویت
28520090ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
2852100004.00ممنوعبدون اولویت
28529000– – سایر4.00ممنوعبدون اولویت
29150032ـ ـ استات وینیل4.00ممنوعبدون اولویت
29157010ـ ـ ـ استئارات‌های فلزی:NULLممنوعبدون اولویت
29159090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
29212900ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
29252900ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
29310010ـ تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب4.00ممنوعبدون اولویت
29310020ـ ترکیبات تری بوتیل تین4.00ممنوعبدون اولویت
29310090ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
29324910— ماده موثره مونته لوکاست7.00ممنوعبدون اولویت
29329049— سایر4.00ممنوعبدون اولویت
29333990ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
29339990سایر: ـ ـ ـNULLممنوعبدون اولویت
29349990ـ ـ ـ سایر :NULLممنوعبدون اولویت
29350090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
30042010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:NULLممنوعبدون اولویت
30045010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:NULLممنوعبدون اولویت
34030019ـ ـ سایر10.00ممنوعبدون اولویت
34039900ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
37020043ـ ـ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طولی که از 200 متر بیشتر نباشد4.00ممنوعبدون اولویت
38247090ـ ـ ـ پتاسیم کلاولانات مخلوط با سایلوئید20.00ممنوعبدون اولویت
38248090— زئولیت:4.00ممنوعبدون اولویت
39021090ـ ـ ـ سایر :NULLممنوعبدون اولویت
39023090ـ ـ ـ سایر :NULLممنوعبدون اولویت
39069090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
39079930— پودر درزجوش گرید غذایی4.00ممنوعبدون اولویت
39079990ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
39093090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
39219090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
39269090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
40994016ـ ـ ـ انولپ و تیوپ‌های پخت4.00ممنوعبدون اولویت
41033000ـ از نوع خوک75.00ممنوعبدون اولویت
41063100ـ ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)40.00ممنوعبدون اولویت
41063200ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده) (Crust)40.00ممنوعبدون اولویت
41132000ـ از نوع خوک75.00ممنوعبدون اولویت
42050090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
43018010ـ ـ ـ پوست‌ها از خوک آبی به صورت کامل با یا بدون سر، دم، دست و پا75.00ممنوعبدون اولویت
44111290ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
44111390ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
44111490ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
44187900ـ ـ سایر26.00ممنوعبدون اولویت
54024910— نخ کشش پذیر15.00ممنوعبدون اولویت
54024990ـ ـ سایر15.00ممنوعبدون اولویت
55010090ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
63090000لباس و سایر اشیاء مستعمل.75.00ممنوعبدون اولویت
68110089ـ ـ سایر اقلام (Articles)15.00ممنوعبدون اولویت
69079000ـ سایر:55.00ممنوعبدون اولویت
70134110ـ ـ ـ ساخته شده بصورت دستی:NULLممنوعبدون اولویت
70139110ـ ـ ـ ساخته شده بصورت دستی:NULLممنوعبدون اولویت
70199090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
70200090ـ ـ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
76069290ـ‌ ـ‌ ـ سایر:NULLممنوعبدون اولویت
83023020— زبانه مخصوص قفل کمربندهای ایمنی خودرو20.00ممنوعبدون اولویت
84133030— ماژول روغن موتور ، متشکل از پمپ آب و مبدل حرارتی، حتی دارای فیلتر10.00ممنوعبدون اولویت
84143010ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (75/0 کیلووات):NULLممنوعبدون اولویت
84193090ـ ـ ـ اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دومنظوره(گرمایشی و بهداشتی)4.00ممنوعبدون اولویت
84209100ـ ـ غلتک4.00ممنوعبدون اولویت
84212940ـ ـ ـ فیلتر (صافی دیالیز)10.00ممنوعبدون اولویت
84309041— سایر7.00ممنوعبدون اولویت
84335110ـ ـ ـ کمباین (ماشین برداشت) مخصوص گندم:NULLممنوعبدون اولویت
84351010ـ ـ ـ برای ساختن شراب و شراب سیب32.00ممنوعبدون اولویت
8443009184 : ـ ـ قطعات و ملحقات ماشین‌آلات چاپ مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپ مشمول ردیف 427.00ممنوعبدون اولویت
84439930برد اصلی مونتاژ شده مربوط به چاپگرهای ردیف 84433100 و 844332 ـ ـ ـ15.00ممنوعبدون اولویت
84791010ـ ـ ـ فنیشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار و کمتر:NULLممنوعبدون اولویت
84791020ـ ـ ـ سایر فنیشرها:NULLممنوعبدون اولویت
84798980ـ ـ ـ ماشین مکنده جمع آوری مکانیزه کود دامی با مکانیزم پمپ خلاء4.00ممنوعبدون اولویت
85068000ـ سایر قوه و باطری‌ها:NULLممنوعبدون اولویت
85232052— چیپ‌های الکتریکی کارت هوشمند فاقد تکیه‌گاه4.00ممنوعبدون اولویت
85392230ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)55.00ممنوعبدون اولویت
85392290ـ ـ ـ سایر32.00ممنوعبدون اولویت
85392920ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای 200 وات به بالا75.00ممنوعبدون اولویت
85392930ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)55.00ممنوعبدون اولویت
87032033— با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی‌سی:NULLممنوعبدون اولویت
87032233—-آمبولانس غیر هیبریدی32.00ممنوعبدون اولویت
87032320—‌ با حجم سیلندر بیشتر از 2000 سی‌سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشدNULLممنوعبدون اولویت
87032322—-آمبولانس غیر هیبریدی32.00ممنوعبدون اولویت
87032933—- سایر55.00ممنوعبدون اولویت
87033023با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی‌سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد —NULLممنوعبدون اولویت
87033223—-آمبولانس غیر هیبریدی32.00ممنوعبدون اولویت
87033229—- سایر40.00ممنوعبدون اولویت
87033923—- سایر75.00ممنوعبدون اولویت
87039021— سایر40.00ممنوعبدون اولویت
87081020— سازه محافظ واژگونی انواع تراکتور4.00ممنوعبدون اولویت
87082920— اتاقک استقرار کاربرد تراکتور4.00ممنوعبدون اولویت
87082930ـ ـ ـ اتاقک استقرار کاربر کمباین4.00ممنوعبدون اولویت
87083040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات ردیف 870840107.00ممنوعبدون اولویت
87083950ـ ـ ـ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
87111012— از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87112012—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87112091—- مخصوص استفاده در پیست7.00ممنوعبدون اولویت
87112092—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87112099—- سایر55.00ممنوعبدون اولویت
87113012—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87113091—- مخصوص استفاده در پیست7.00ممنوعبدون اولویت
87113092—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87113099—- سایر55.00ممنوعبدون اولویت
87114012—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87114091—- مخصوص استفاده در پیست7.00ممنوعبدون اولویت
87114092—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87114099—- سایر55.00ممنوعبدون اولویت
87115012—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87115091—- مخصوص استفاده در پیست7.00ممنوعبدون اولویت
87115092—- از نوع هیبریدی4.00ممنوعبدون اولویت
87115099—- سایر55.00ممنوعبدون اولویت
90300033ـ ـ سایر، فاقد وسیله ثبت7.00ممنوعبدون اولویت
90409021ـ‌ ـ‌ ـ‌ سایر4.00ممنوعبدون اولویت
90901851—- دستگاه4.00ممنوعبدون اولویت
94032020ـ ـ ـ رک مربوط به سرور یا تجهیزات ارتباطی و مخابراتی15.00ممنوعبدون اولویت
96010010ـ عاج کار شده و اشیاء از عاج20.00ممنوعبدون اولویت
96033010ـ ـ ـ ساخته شده از موی خوک و گراز20.00ممنوعبدون اولویت
96034010ـ ـ ـ ساخته شده از موی خوک و گراز26.00ممنوعبدون اولویت
96035010ـ ـ ـ ساخته شده از موی خوک و گراز10.00ممنوعبدون اولویت
96039010ـ ـ ـ ساخته شده از موی خوک و گراز20.00ممنوعبدون اولویت
96089030ـ ـ ـ سایر7.00ممنوعبدون اولویت