مصوبه افزایش تعرفه واردات گوشت و زیتون و کاهش ریشه شیرین بیان

11/5/1395 هـ53327ت/54556شماره  دانلود تصویب نامه

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی سی و یک (31 )ردیف کالای موضوع جداول
پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت جهادکشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 1395/5/3 به پیشنهاد شماره 6۰/93628 مورخ 1395/4/23 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی سی و یک (31 )ردیف کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات با رعایت ماده (11 )آیین نامه یادشده به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت٬ تعیین میگردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری