تخفیف حقوق ورودی برای واردات روغن خام و دانه های روغنی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران دانلود بخشنامه
38572/210/95
تاریخ 21/06/1395
جناب آقای شامانی
سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام علیکم
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2259/501/95 مورخ 14/6/1395 وزارت جهاد کشاورزی خواهشمند است به ستناد قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و بند 9 مندرجات ذیل یادداشت فصل دوازدهم و بند 4 مندرجات ذیل یادداتش فصل پانزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات دستور فرمایید ترخیص با استفاده از تخفیفات مذکور برای انواع روغن خام و دانه های روغنی منوط به ارایه گواهیی تاییدیه خرید دانه داخلی ( صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی) و با رعایت سایر مقررات گردد.
علی خلج
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

بخشنامه امور بازرگانی و صنایع کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی :

2259/501/95
تاریخ 14/6/95
جناب آقای مهندس خسرو تاج
معاون محترم توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام
به استحضار می رساند ثبت سفارش انواع روغن خام و دانه های روغنی نیاز به اخذ مجوز از این حوزه ندارد. بدیهی است متقاضیانی که مطابق مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 تمایل به استفاده از معافیت تعرفه ای ( استفاده از تعرفه پایین تر ) داشته باشند لازم است هنگام ترخیص، گواهی خرید دانه داخلی از این حوزه ارائه نمایند.
علی اکبر مهر فرد
38572