ارزش گمرکی خودروهای سواری سیتروئن

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری های Citroen چین و فرانسه مدل و سال ساخت 2017
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 618 مورخ 14/4/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش 4 مدل سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه به نمایندگی شرکت آتی موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
CFR (Euro) Country Model YearssModel Description نوع خودرو
21150 France 2016-2017 DS4 CB THP 160EAT6 خودروی سواری سیتروئن
23150 France 2016-2017 DS5 THP 160EAT6 خودروی سواری سیتروئن
20980 China 2016-2017 DS5 LS THP 165EAT6 خودروی سواری سیتروئن
26800 China 2016-2017 DS6 THP 165EAT6 خودروی سواری سیتروئن
رونوشت :
1- دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت اطلاع.
2- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اطلاع.
3-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت اطلاع