حذف سازمان مجوز دهنده تنها با تایید دایره بازبینی

بسمه تعالی

121273/95/246 04/07/1395

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بند 19 بخشنامه شماره 68678‏/95‏/131مورخ 14‏/04‏/95 و در ارتباط با دسترسی ایجاد شده برای کارشناسان سالن متمرکز جهت حذف «سازمانهای مجوز دهنده»، شایسته است دستور فرمایید در شرایطی که از سوی سامانه جامع امورگمرکی نام یک «سازمان مجوز دهنده» به اظهارنامه های وارداتی اختصاص داده شده و بر اساس تشخیص کارشناس متمرکز بررسی کننده اظهارنامه، مطابق ضوابط جاری و بخشنامه های ابلاغی، واردات کالای موضوع آن اظهارنامه موکول به مجوز آن سازمان نمیباشد، کارشناسان محترم مراتب را در سامانه جهت اخذ تأییدیه واحد بازبینی، به آن واحد ارجاع نموده و پس از وصول تأییدیه واحد بازبینی، نسبت به حذف مورد اقدام نمایند.
لذا انتظار میرود ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
فرود عسگری
معاون فنی وامور گمرکی