تخفیف حقوق ورودی واردات موز با صادرات سیب و کشمش

اصلاح بند (5 (فصل (8 (کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395
1395/8/17 هـ53641ت/101446شماره
اصلاح بند (5 فصل 8 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395)
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 1۲/8/1395 به پیشنهاد شماره 20908/020 مورخ 1/8/1395 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (5 (مندرجات ذیل یادداشت فصل (8 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395) به شرح زیر اصلاح میشود:
5 ـ به ازای صادرات (1.5 کیلوگرم سیب درختی یا صادرات 1 کیلوگرم کشمش )، حقوق ورودی (1 کیلوگرم موز معادل 5% ارزش ) تعیین
میگردد.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری