واردات کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی

اصلاح ردیف (394 جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 1394/12/24)
1395/8/23 هـ53523ت/104208شماره
اصلاح ردیف (394 (جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 12/8/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران تصویب کرد:
در ردیف 394 جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394 ،موضوع بند (1 مندرجات ذیل یادداشت فصل 48)
مقررات صادرات و واردات، بعد از عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «و ورود انواع کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی ایران، موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی» اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری