اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره هـ 53764ت/155275 تاریخ 1395/12/8
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 4/12/1395 به پیشنهاد شماره 183019/60 مورخ 18/8/1395 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (20 (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ
11/5/1394 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ در ماده 2 عبارت «تا پایان خرداد سال 1396 «جایگزین عبارت «تا پایان شهریور سال 1395 «میشود.
2ـ متن زیر جایگزین ماده 3 و بندهای آن میشود:
ماده3 ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به
سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه میشود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 3/7/1391 ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 بر حسب نرخ سود
مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 3/7/1391 با رعایت بند (الف) ماده 5 این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ ـ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (260ر12 ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود.
ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته میشود.
3ـ در ماده 4 عبارت های «تا پایان اسفندماه 1396 «و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ15/12/1395 «و «به مأخذ بیست درصد» میشود.
4ـ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (5 (و تبصره بند مذکور حذف میشود:
الف ـ تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ 4/7/1391) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
5 ـ متون زیر به عنوان مواد (23) ،(24 (و (25 (به آییننامه الحاق میشوند:
ماده 23 ـ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.
ماده 24ـ اصلاحات این تصویبنامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نمودهاند، تسری مییابد.
تبصره ـ مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده 11 این آییننامه تأمین میشود.
ماده25 ـ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده 2 این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع میشود:
الف ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب ـ عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری