قرنطینه نباتی ترانزیت محصولات کشاورزی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

95/04/06 :تاریخ
8699/730 :شماره
سازمان جهاد کشاورزی استان (کلیه استانها)
مدیریت محترم حفظ نباتات
موضوع: ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
سلام علیکم
احتراماَ با توجه به اینکه محموله های گیاهی پتانسیل همراه داشتن آفات و عوامل خسـارتزای گیـاهی را دارند و از آنجائیکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قلمرو و خاک ج.ا.ایران واقـع مـیباشـند، لـذا بـه منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای احتمالی، واردات و یـا هـر گونـه ترانزیـت (داخلـی و خارجی) محصولات کشاورزی به این مناطق زمانی مجاز خواهد بود که دارای گـواهی بهداشـت گیاهی منطبق با شرایط قرنطینه ورود و پس از بازرسـی مـامورین قرنطینـه گیـاهی و اطمینـان از سلامت محموله باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به کلیـه مراکـز قرنطینـه گیـاهی آن استان اعلام گردد تا منطبق با آن عمل نمایند./.

آهنگران
مدیرکل دفتر قرنطینه

رونوشت:
– معاونت محترم قرنطینه و بهداشت گیاهی جهت استحضار
– قرنطینه خارجی جهت اطلاع و پیگیری