لغو خوشنامی انرژی غرب آسیا، سرور شهابی، افسانه منصوری، روغن موتور توانگران شیمی

234986/397
کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروحه ذیل
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 140382 مورخ 4‏/8‏/95، با توجه به اعلام جرمهای اشاره شده در جدول ذیل، اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه شماره 46570‏/91‏/73 مورخ 17‏‏/3‏‏/91 خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفاًپس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
ضمناً این بخشنامه صرفاً برای گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.
نام شرکت گمرک اقدام کننده شماره نامه
انرژی غرب آسیا کردستان 6035 مورخ 20‏/6‏/95
خانم سرور شهابی کردستان 68812 مورخ 27‏/5‏/95
خانم افسانه منصوری گمرک رازی 104080 مورخ 7‏/6‏/95
شرکت روغن موتور توانگران شیمی گمرک تهران 33368 مورخ 17‏/8‏/95