تفویض اختیارانجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان

227559/388
موضوع : تفویض اختیارانجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 568 مورخ 24‏‏/12‏‏/92 موضوع انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز (استانداردسازی شده) کلیه شرکتها( اعم ازتولیدی و بازرگانی ) در گمرکات داخلی مجاز معرفی شده، بدینوسیله اعلام می دارد با عنایت به بند 2 مصوبات جلسه مورخ 26‏‏/03‏‏/95 با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه مقرر گردید تعیین گمرکات اختصاصی توسط گمرک ج.ا.ا صورت پذیرد لذابه منظور تسریع و سامان بخشی در امر تشریفات صدور محموله های مزبور، گمرک لرستان به عنوان گمرک تخصصی فرآورده های نفتی جهت انجام تشریفات صدور کلیه فرآورده های مزبور بمدت شش ماه(صرفا جهت واحدهای تولیدی مستقر در استان) معرفیتا برابر مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و سایر بخشنامه هاو ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشریفات صدور اقدام نمایند .