ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت های مهتاب موتور گرگان و روغن موتور شتاب.

225747/385
ناظرین ‏‏/ مدیران کل ‏‏/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل :
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت های مهتاب موتور گرگان و روغن موتور شتاب.
باسلام و احترام،
بپیوست تصویر اعلام جرم شرکت های مهتاب موتور گرگان و اعلام رای محکومیت شرکت روغن موتور شتاب ارسال و اعلام می دارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17‏‏/3‏‏/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.