قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست 1

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی چهارشنبه،18 اسفند 1395   متن در روزنامه رسمی
شماره ویژه نامه: 940
سال هفتاد و سه شماره 20974
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391
هجری شمسی)
1395/12/8 110/99450شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 159996/50668 مورخ 4/12/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391 هجریشمسی)
که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 و تأیید شورای محترم
نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
1395/12/15 158966شماره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/11/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 99450/110 مورخ 8/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391
هجری شمسی) ماده واحده ـ احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ 20 مهر 1391 هجری شمسی برابر با 11 اکتبر 2012 میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
تبصره1ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، پیوستهای (2) (اولین تشریفات (پروتکل) الحاقی به آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، (3) (کنوانسیون پستی جهانی)، (4) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی)، (5) (موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی) و (7) (آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقدشده در ژنو 2008 میلادی (1387 هجریشمسی) مصوب 23/1/1391 ملغی میگردد.
تبصره2ـ رعایت اصل هفتادوهفتم(77 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده (38 (کنوانسیون پستی جهانی، ماده (158 (آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده (27 (موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی الزامی است.
تبصره3ـ رعایت اصل یکصدوسیونهم(139 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (153 (آییننامه
عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون پستی جهانی
امضاءکنندگان، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند (3 (ماده (22 (اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای 1964) 19 تیر 1343 (در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند 4 ماده 25 اساسنامه، قواعد حاکم بر سرویس پستی بینالمللی را که در این کنوانسیون آمده، تدوین کردند.
بخش اول ـ قواعد مشترک حاکم بر سرویس پستی بین المللی
فصل واحد ـ مقررات کلی
ماده1ـ تعاریف
1ـ در راستای اهداف کنوانسیون پستی جهانی، عبارات زیر به این شرح تعریف میشوند:
1ـ1 امانت: مرسوله قابل حمل تحت شرایط کنوانسیون و آییننامه امانات پستی؛
2ـ1 فرسته(دپش) سربسته: کیسه یا مجموع کیسهها یا سایر ظروف برچسبدار، مهروموم شده با یا بدون سرب، حاوی مرسولات پستی؛
3ـ1 فرسته(دپش)های اشتباه در مسیر: ظروف (کیسههای) وارده به دفتر مبادلهای غیراز آنچه که در سرتخته کیسه اشاره شده است؛
4ـ1 اطلاعات شخصی: اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی کاربر یک سرویس پستی؛
5 ـ1 مرسولات اشتباه در ارسال: مرسولات وارده به یک دفتر مبادله که مربوط به دفتر مبادله کشور دیگری هستند؛
6 ـ1 مرسوله پستی: عبارت کلی قابل اطلاق به هر چیز ارسالشده توسط ادارات پست (پستنامه، امانات پستی، حوالههای پولی و غیره)؛
7ـ1 نرخهای گذر (ترانزیت): حقالزحمه خدمات ارائهشده توسط یک حملکننده در کشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی از هر دو)
مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و یا هوایی مرسولات؛
8 ـ1 حقوق پایانه(ترمینال): حقالزحمهای که مجری منتخب کشور مقصد از مجری منتخب کشور مبدأ بابت جبران هزینههای ایجاد شده در کشور
مقصد برای پستنامههای وارده طلبکار است؛
انتخاب شده توسط کشور عضو برای ارائه خدمات پستی و رعایت الزامات مربوط ناشی از
9ـ1 مجری منتخب: هر نهاد دولتی یا غیردولتی رسماً
احکام اتحادیه در قلمرو خود؛
10ـ1 بسته کوچک: مرسوله قابل حمل تحت شرایط کنوانسیون و آییننامه پست نامه ها؛
11ـ1 نرخ ورود به سرزمین: حق الزحمه ای که مجری منتخب کشور مقصد از مجری منتخب کشور مبدأ بابت هزینه های ایجاد شده در کشور مقصد
برای امانات وارده طلبکار است؛
12ـ1 نرخ گذر (ترانزیت) از سرزمین: حقالزحمه خدمات ارائه شده توسط یک حملکننده در کشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی
از هر دو) مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی و یا هوایی امانات در قلمرو خود؛
13ـ1 نرخ دریایی: حقالزحمه مربوط به خدمات ارائه شده توسط یک حملکننده (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی از هر دو)
مشارکتکننده در حمل دریایی امانات؛
14ـ1 سرویس پستی همگانی: ارائه مستمر خدمات پستی پایه با کیفیت در تمام نقاط قلمرو یک کشور عضو برای همه مشتریان، با قیمتهای
مناسب؛
15ـ1 گذر (ترانزیت) مکشوفه: گذر (ترانزیت) مکشوفه از طریق کشوری واسط برای مرسولاتی که تعداد یا وزن آنها، تشکیل فرسته(دپش)های
سربسته برای کشور مقصد را توجیه نمیکند.
ماده2ـ تعیین نهاد یا نهادهای مسؤول انجام الزامات ناشی از پیوستن به کنوانسیون
1ـ کشورهای عضو ظرف مدت ششماه از پایان کنگره، دفتر بینالملل را از نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول نظارت بر امور پستی و نام و نشانی
انتخاب شده برای ارائه خدمات پستی و انجام الزامات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود آگاه میسازند. هرگونه تغییر
مجری یا مجریان رسماً
در نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی در بین دو کنگره، در اسرع وقت به دفتر بینالملل اعلام میشود.
ماده3ـ سرویس پستی همگانی
1ـ در راستای تحکیم مفهوم وحدت قلمرو پستی اتحادیه، کشورهای عضو حق دسترسی همه کاربران/ مشتریان به سرویس پستی همگانی را
تضمین میکنند. منظور از این سرویس، ارائه مستمر خدمات پستی پایه با کیفیت توسط کشورهای عضو در تمام نقاط قلمرو خود با قیمتهای
مناسب است.
2ـ کشورهای عضو با توجه به این هدف و در نظر گرفتن نیازهای مردم و شرایط ملی و در چهارچوب قوانین پستی ملی خود یا سایر شیوههای
معمول، حیطه خدمات پستی ارائه شده و الزامات کیفی و قیمتهای مناسب را تعیین میکنند.
3 ـ کشورهای عضو، عرضه خدمات پستی و رعایت استانداردهای کیفی توسط مجریان مسؤول ارائه سرویس پستی همگانی را تضمین
میکنند.
4ـ کشورهای عضو، تأمین پایا و به تبع آن، پایدار سرویس پستی همگانی را تضمین میکنند.
ماده4ـ آزادی گذر (ترانزیت)
1ـ اصل آزادی گذر (ترانزیت) در ماده (1 (اساسنامه ذکر شده است. بر مبنای این اصل، کشورهای عضو مکلفند تضمین کنند مجریان منتخب آنها، فرسته(دپش)های سربسته و پستنامههای مکشوفه تحویل شده به آنها توسط مجری منتخب دیگر را همواره از سریعترین مسیرها و با ایمن ترین وسایل مورد استفاده برای مرسولات خود رهسپار میکنند. این اصل در مورد مرسولات اشتباه در ارسال و فرسته(دپش)های اشتباه در مسیر نیز اعمال میشود.
2ـ کشورهای عضوی که در امر مبادله نامههای حاوی مواد واگیر یا مواد رادیواکتیو مشارکت ندارند، میتوانند از پذیرفتن این مرسولات بصورت گذر (ترانزیت) مکشوفه در قلمروشان خودداری کنند. این رویه در مورد پستنامهها به استثنای نامهها، کارتپستالها و مرسولات نابینایان اعمال میشود. رویه مذکور در مورد اوراق چاپی، گاهنامهها، مجلات، بستههای کوچک و کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم») که محتویات آنها با مقررات حاکم بر شرایط نشر یا توزیع آنها در کشور معبر مطابقت نداشته باشد نیز اعمال میشود.
3ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات پستی ارسالی از مسیرهای زمینی و دریایی، محدود به قلمرو کشورهایی است که در این سرویس مشارکت دارند.
4ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات هوایی در سرتاسر قلمرو اتحادیه تضمین میشود. اما کشورهای عضوی که سرویس امانات پستی را ارائه
نمیکنند، ملزم به رهسپاری امانات هوایی از مسیر زمینی نیستند.
5 ـ اگر کشور عضوی مقررات مربوط به آزادی گذر (ترانزیت) را رعایت نکند، سایر کشورهای عضو میتوانند ارتباط پستی خود با آن کشور عضو را
متوقف سازند.
ماده5 ـ مالکیت مرسولات پستی، استرداد از پست، تغییر یا تصحیح نشانی، تغییر مسیر، برگشت مرسولات توزیع نشدنی به
فرستنده
1ـ هر مرسوله پستی تا زمانی که به مالک قانونی تسلیم نشده باشد متعلق به فرستنده است، مگر اینکه طبق مقررات کشور مبدأ یا مقصد و در صورت اعمال بندهای 1ـ1 2 یا 3 ماده 18 طبق قوانین کشور گذر (ترانزیت)کننده ضبط شود.
2ـ فرستنده یک مرسوله پستی میتواند مرسوله خود را از پست پس گرفته، نشانی آنرا تغییر داده یا اصلاح کند. هزینهها و سایر شرایط در آییننامه ها ذکر شدهاند.
3ـ کشورهای عضو تضمین میکنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پستی را در صورتی که گیرنده نشانی خود را تغییر داده باشد، تغییر مسیر داده و مرسولات توزیع نشدنی را به فرستنده برگشت دهند. هزینه ها و سایر شرایط در آییننامه ها ذکر شده اند.
ماده6 ـ نرخها
1ـ نرخهای مربوط به سرویسهای مختلف پستی بینالملل و سرویسهای ویژه توسط کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین باید با قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ملی، در انطباق با اصول مندرج در کنوانسیون و آییننامه های آن تعیین میشود. این نرخها اساساً متناسب باشند.
2ـ کشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن، بسته به قوانین ملی، نرخهای پستی مربوط به حمل پستنامهها و امانات پستی را تعیین میکند. این نرخها به شرطی شامل هزینه توزیع مرسولات در مکان نشانی است که این سرویس در کشور مقصد برای مرسولات مورد بحث دایر باشد.
3ـ نرخهای دریافتی، از جمله نرخهایی که به عنوان راهنما در احکام ذکر شدهاند، حداقل باید برابر با نرخهای دریافتی در سرویس داخلی و با همان مشخصات (گروه مرسولات، تعداد، زمان قبول تا توزیع و غیره) باشند.
4ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین ملی، مجازند نرخهایی فراتر از نرخهای راهنمای مندرج در احکام اخذ کنند.
5 ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند بر مبنای قوانین ملی خود و با رعایت آستانه نرخهای مندرج در بند 3 ،برای پستنامهها و
امانات پستشده در قلمرو کشور عضو، نرخهای کمتری اخذ کنند. برای مثال آنها میتوانند به مشتریان کلان پست تخفیف دهند.
6 ـ هچگونه هزینه پستی بهغیر از هزینههای تعیینشده در احکام از مشتریان اخذ نمیشود.
7ـ مجریان منتخب، بهاستثنای موارد تصریحشده در احکام، نرخهای دریافتی را برای خود حفظ میکنند.
ماده7ـ معافیت از نرخهای پستی
1ـ اصل
1ـ1 موارد معافیت از نرخهای پستی اگر به معنای معافیت از پیشپرداخت پستی باشند به صراحت در کنوانسیون تعیین میشوند. اما،
آییننامهها میتوانند معافیت از پیشپرداخت پستی و پرداخت نرخهای گذر (ترانزیت)، حقوق پایانه(ترمینال) و نرخهای ورود به سرزمین را برای
پستنامهها و امانات پستی مربوط به سرویس اداری ارسالی توسط کشورهای عضو، مجریان منتخب و اتحادیههای محدود در نظر گیرند. علاوه
بر این، پستنامهها و امانات پستی ارسالی توسط دفتر بینالملل اتحادیه به اتحادیههای محدود، کشورهای عضو و مجریان منتخب به عنوان
مرسولات مربوط به سرویس اداری در نظر گرفته شده و از تمام نرخهای پستی معافند. اما کشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن میتواند اضافه
نرخ هوایی از مرسولات اخیرالذکر اخذ کند.
2ـ اسرای نظامی و غیرنظامی
1ـ2 پستنامهها، امانات پستی و مرسولات سرویسهای پرداخت پستی به نشانی اسرای نظامی یا ارسالی توسط آنها، بهطور مستقیم یا از
طریق دفاتر مذکور در آییننامههای کنوانسیون و موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی
معافند. مقررات یاد شده در مورد متخاصمین دستگیر شده و بازداشتشده در یک کشور بیطرف نیز اعمال میشود.
2ـ2 مقررات تعیین شده در بند 1ـ2 ،در مورد پستنامهها، امانات پستی و سرویسهای پرداخت پستی از مبدأ دیگر کشورها به نشانی اسرای
غیرنظامی یا ارسالی توسط این افراد، طبق کنوانسیون 12 آگوست 1949) 21 مرداد 1328 (ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ،
بهطور مستقیم یا از طریق دفاتر مذکور در آییننامههای کنوانسیون و موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی نیز اعمال میشود.
3ـ2 دفاتر مذکور در آییننامههای کنوانسیون و موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی نیز که مرسولات پستنامه، امانات پستی و
سرویسهای پرداخت پستی به افراد اشاره شده در بندهای 1ـ2 و 2ـ2 را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت یا ارسال میکنند، از پرداخت
نرخهای پستی معافند.
4ـ2 امانات تا 5 کیلوگرم بهصورت معاف از هزینه پستی قبول میشوند. در مواردی که محتوای امانات قابل تفکیک نبوده و امانات به نشانی یک
اردوگاه یا نماینده زندانیان برای توزیع بین زندانیان باشند، وزن آنها میتواند تا 10کیلوگرم افزایش یابد.
5 ـ2 در محاسبات میان مجریان منتخب، هیچ نرخی بهجز هزینه حمل هوایی قابل اعمال در مورد امانات هوایی، به امانات اداری و امانات مربوط
به اسرای نظامی و غیرنظامی تعلق نمیگیرد.
3ـ مرسولات برای نابینایان
1 ـ3 هر مرسوله مربوط به نابینایان ارسالی/ دریافتی توسط یک سازمان ویژه نابینایان یا هر مرسوله ارسالی/ دریافتی توسط یک فرد نابینا، تا
جایی که این مرسولات در سرویس داخلی مجری منتخب فرستنده قابل قبول هستند، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی
معافند.
2ـ3ـ در این ماده:
1ـ2 3 یک نابینا فردی است که بهعنوان نابینا یا کم بینا در کشور خود ثبتنام شده یا طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، بهعنوان نابینا یا کم
بینا قلمداد میشود؛
نماینده نابینایان است؛
2ـ2 3 سازمانی برای نابینایان به معنی مؤسسه(انستیتو) یا انجمنی است که به نابینایان خدمت رسانی کرده یا رسماً
3ـ2 3 مرسولات برای نابینایان شامل مکاتبات، نوشتههای ویژه آنان به هر شکل شامل نوارهای صوتی و هر نوع تجهیزات و مواد ساخته شده یا
جور شده برای کمک به افراد نابینا در حل مشکلات نابینایی، همانطور که در آییننامه پستنامهها شرح داده شده، میباشند.
ماده8 ـ تمبرهای پستی
به تمبرهایی اطلاق میشود که با شرایط این ماده و
ً
1ـ [حق استفاده از] اصطلاح «تمبر پستی» طبق این کنوانسیون محفوظ است و منحصرا
آییننامهها مطابقت داشته باشند.
2ـ تمبرهای پستی:
1ـ2 باید فقط با اجازه کشور یا قلمرو عضو و طبق احکام اتحادیه چاپ و منتشر شوند؛
2ـ2 نشانی از حاکمیت بوده و طبق احکام اتحادیه، هنگام الصاق به مرسولات پستی، نشانه پیشپرداخت هزینه پستی برابر با ارزش واقعی آنها
هستند؛
3ـ2 باید بهمنظور پیش پرداخت پستی یا اهداف تمبرشناسی در کشور یا قلمرو عضو انتشار، طبق قوانین ملی خود، گردش یابند.
4ـ2 باید در دسترس تمام ساکنان کشور یا قلمرو عضو انتشار باشند.
3ـ تمبرهای پستی دربرگیرنده موارد زیر هستند:
؛
1
1ـ3 نام کشور یا قلمرو عضو انتشار به الفبای لاتین
2ـ3 قیمت اسمی که به اشکال زیر بیان میشود:
1ـ2 3 در کل، به پول رسمی کشور یا قلمرو انتشار یا بهعنوان یک حرف یا نشانه؛
2ـ2 3 با استفاده از سایر ویژگیهای تعیین کننده.
4ـ نشانهای کشوری، علائم رسمی نظارتی و نمادهای سازمانهای بینالدولی مندرج روی تمبرهای پستی طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت
از مالکیت صنعتی، محفوظ هستند.
5 ـ موضوع و طرح تمبرهای پستی باید:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به استثنای بریتانیای کبیر که کشوری است که اصطلاح تمبر پستی را ابداع کرده است.
1ـ 5 ـ مطابق با روح دیباچه اساسنامه اتحادیه و تصمیمات متخذه توسط نهادهای اتحادیه باشند؛
2ـ 5 ـ ارتباط نزدیکی با هویت فرهنگی کشور یا قلمرو عضو داشته یا در نشر فرهنگ یا حفظ صلح مشارکت نمایند؛
3ـ 5 در گرامیداشت شخصیتها یا رویدادهای غیرملی کشور یا قلمرو عضو، ارتباط نزدیکی با کشور یا قلمرو مزبور داشته باشند؛
4ـ 5 عاری از خصلت سیاسی یا هرگونه موضوع اهانتآمیز به یک فرد یا کشور باشند؛
5 ـ 5 برای کشور یا قلمرو عضو اهمیت زیادی داشته باشند.
6 ـ نقوش پیشپرداخت پستی، نقوش ماشینهای نقش تمبر و نقوش دستگاههای چاپ یا سایر فرآیندهای چاپ یا مهرزنی، طبق احکام اتحادیه
فقط میتوانند با مجوز کشور یا قلمرو عضو مورد استفاده قرار گیرند.
7ـ کشورهای عضو پیش از انتشار تمبرهای پستی با استفاده از مواد یا فناوریهای جدید، اطلاعات لازم در خصوص سازگاری این تمبرها با
به کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها اطلاعرسانی
دستگاههای پردازش پستی را به دفتر بینالملل اعلام میکنند. دفتر بینالملل متعاقباً
میکند.
ماده9ـ امنیت پستی
1ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، الزامات امنیتی تعریف شده در استانداردهای امنیتی اتحادیه پستی جهانی را برآورده ساخته و یک
راهبرد پیشفعالانه امنیتی در تمام سطوح عملیات پستی بهمنظور حفظ و افزایش اعتماد مردم به خدمات پستی، با لحاظ منافع همه مقامات
ذیربط اتخاذ و اجراء میکنند. راهبرد مذکور بهویژه شامل اصل تبعیت از الزامات ارائه پیش داده الکترونیک مرسولات پستی مشخص شده در
اجرای مقررات (شامل نوع و معیار مرسولات پستی) متخذه توسط شورای عملیات پستی و شورای راهبری طبق استانداردهای ارسال پیام فنی
اتحادیه پستی جهانی خواهد بود. این راهبرد همچنین شامل تبادل اطلاعات پیرامون حفظ ایمنی و امنیت حمل و نقل و گذر (ترانزیت) پست بین
کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها است.
2ـ هرگونه اقدام امنیتی اعمال شده در زنجیره حمل و نقل پستی بینالمللی باید متناسب با خطر یا تهدیداتی که خواستار توجه به آن هستند
بوده و باید بدون ایجاد اختلال در تجارت یا ترافیک پستی جهانی با در نظر گرفتن ویژگیهای شبکه پستی، اجراء شوند. اقدامات امنیتی با اثر
بالقوه جهانی بر عملیات پستی باید با مشارکت ذینفعان مرتبط و به یک روش متعادل و هماهنگ شده بینالمللی انجام شوند.
ماده10ـ توسعه پایدار
1ـ کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها یک راهبرد پیشفعالانه توسعه پایدار در تمام سطوح عملیات پستی با تمرکز بر فعالیت محیطی،
اجتماعی و اقتصادی اتخاذ و اجراء کرده و آگاهی از توسعه پایدار در سرویسهای پستی را ارتقاء میبخشند.
ماده11ـ تخلفات
1ـ مرسولات پستی
1ـ1 کشورهای عضو متعهد میشوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هر فرد مقصر در موارد زیر بهعمل آورند:
1ـ1ـ1 قراردادن مواد مخدر، روانگردان، منفجره و قابل اشتعال یا سایر مواد خطرناکی که قراردادن آنها در مرسولات پستی به صراحت در
کنوانسیون مجاز اعلام نشده؛
2ـ 1ـ1 قراردادن اقلام با ماهیت سوءاستفاده جنسی از کودکان در مرسولات پستی.
2ـ شیوههای پیشپرداخت پستی و پرداخت پستی
1ـ2 کشورهای عضو متعهد میشوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هرگونه تخلف مربوط به روشهای پیشپرداخت پستی
مندرج در این کنوانسیون، نظیر موارد زیر را بهعمل آورند:
1ـ1ـ2 تمبرهای پستی در گردش یا از دور خارج؛
2ـ1ـ2 نقوش پیشپرداخت پستی؛
3ـ1ـ2 نقوش ماشینهای نقشتمبر یا ماشینهای چاپ؛
4ـ1ـ2 تمبر(کوپنرپنس)های بینالمللی.
2ـ2 در این کنوانسیون، تخلفات مربوط به روشهای پیشپرداخت پستی به اقداماتی اطلاق میشود که با قصد بهرهمندی غیرقانونی (انتفاع
منغیرحق) برای خود فرد یا شخص ثالث صورت بگیرد. اقدامات زیر مستوجب مجازات است:
1ـ2ـ2 هر اقدام فریبکارانه، تقلب یا جعل هر وسیله پیشپرداخت پستی یا هر عمل خلاف یا غیرقانونی مربوط به ساخت بدون مجوز چنین
وسایلی؛
2ـ2ـ2 هر اقدامی در راستای استفاده، ترویج، بازاریابی، توزیع، اشاعه، انتقال، عرضه، نمایش یا تعمیم هر وسیله پیشپرداخت پستی مجعول،
مقلوب یا تقلید شده؛
استفاده شده؛
3ـ 2ـ2 هر اقدامی برای استفاده یا اشاعه هر وسیله پیشپرداخت پستی که قبلاً
4ـ 2ـ2 هر تلاشی برای ارتکاب تخلفات مذکور.
3ـ عمل متقابل
1ـ3 در ارتباط با اعمال مجازاتها، هیچ تفاوتی بین اقدامات مذکور در بند 2 در مورد استفاده از ابزارهای پیشپرداخت پستی، داخلی یا خارجی
وجود ندارد. این رویه مشمول هیچ عمل متقابل قانونی یا قراردادی نمیشود.
ماده12ـ پردازش اطلاعات شخصی
1ـ اطلاعات شخصی کاربران فقط برای اهدافی که طبق قوانین ملی جمعآوری شدهاند، مورد استفاده قرار میگیرند.
2ـ اطلاعات شخصی کاربران فقط به طرفهای ثالثی که طبق قوانین ملی، مجاز به دسترسی به آنها هستند، فاش میشود.
3ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانهبودن و امنیت اطلاعات شخصی کاربران طبق قوانین ملی خود را تضمین میکنند.
4ـ مجریان منتخب به مشتریان خود، استفاده بهعمل آمده از اطلاعات شخصی آنها و بهویژه، هدف از جمعآوری اطلاعات را اعلام مینمایند.
بخش دوم ـ قواعد حاکم بر پستنامهها و امانات پستی
فصل اول ـ تأمین خدمات
ماده13ـ خدمات پایه
1ـ کشورهای عضو تضمین میکنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پستنامه را قبول، پردازش، حمل و توزیع کنند.
2ـ پستنامهها عبارتند از:
1ـ2 مرسولات با اولویت و بدون اولویت تا 2 کیلوگرم؛
2ـ2 نامهها، کارتپستالها، اوراق چاپی (مطبوعات) و بستههای کوچک تا 2 کیلوگرم؛
3ـ2 مرسولات برای نابینایان، تا 7 کیلوگرم؛
4ـ2 کیسههای مخصوص حاوی روزنامهها، گاهنامهها، کتابها و اسناد چاپی مشابه به یک گیرنده در یک نشانی تا وزن 30 کیلوگرم که
کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم») نامیده میشوند؛
3ـ پستنامهها، در انطباق با آییننامه پستنامهها، بر مبنای سرعت یا محتوای آنها طبقهبندی میشوند.
4ـ محدودیتهای وزنی بالاتر از موارد مذکور در بند 2 بهطور اختیاری در مورد برخی گروههای پستنامه تحت شرایط مذکور در آییننامه
پست نامه ها اعمال میشود.
5 ـ با در نظر گرفتن بند 8 ،کشورهای عضو تضمین میکنند مجریان منتخب آنها، امانات پستی تا 20 کیلوگرم را (همانطور که در کنوانسیون ذکر شده یا در مورد امانات صادره به خارج و پس از توافق دوجانبه، به هر طریقی که بیشترین مزیت را برای مشتریانشان داشته باشد) قبول، پردازش، ارسال و توزیع کنند.
6 ـ محدودیتهای وزنی بالاتر از 20 کیلوگرم بهطور اختیاری برای برخی گروههای امانات پستی و تحت شرایط مذکور در آییننامه امانات پستی
اعمال میشود.
7ـ هر کشور عضوی که مجری منتخب آن، حمل امانات پستی را برعهده نگیرد، میتواند ترتیبی اتخاذ کند تا مقررات مندرج در کنوانسیون توسط
شرکتهای حمل و نقل اجراء شود. همچنین میتواند این سرویس را به امانات دریافتی از یا ارسالی به نقاط فعالیت این شرکتها محدود سازد.
8 ـ صرفنظر از بند(5 ،(کشورهای عضوی که پیش از اول ژانویه 2001) 12دی 1379 (به موافقتنامه امانات پستی ملحق نشدهاند، ملزم به ارائه
سرویس امانات پستی نیستند.
ماده14ـ طبقهبندی مرسولات پستنامه بر اساس فرمت آنها
1ـ در سیستم طبقهبندی اشاره شده در بند 3 ماده 13 ،مرسولات پستنامهها همچنین میتوانند بر مبنای فرمت آنها مانند نامههای کوچک
(پی)، نامههای بزرگ (جی) و نامههای حجیم و جاگیر (ای) طبقهبندی شوند. حدود اندازه و اوزان در آییننامه پستنامهها شرح داده شده
است.
ماده15ـ خدمات جانبی
1ـ کشورهای عضو، تأمین خدمات جانبی اجباری زیر را تضمین میکنند:
1ـ1 سرویس ثبت برای پستنامههای صادره با اولویت و هوایی؛
2ـ1 سرویس ثبت برای تمام پستنامههای ثبتی وارده.
2ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها میتوانند خدمات جانبی اختیاری زیر را در روابط با مجریان منتخب موافق ارائه سرویس، تأمین کنند:
1ـ2 سرویس بیمه برای پستنامهها و امانات؛
2ـ2 سرویس تحویل در مقابل دریافت بها برای پستنامهها و امانات؛
3ـ2 سرویس توزیع سریع (اکسپرس) برای پستنامهها و امانات؛
4ـ2 تحویل پستنامههای ثبتی یا بیمه به شخص گیرنده؛
5 ـ2 سرویس توزیع رایگان پستنامهها و امانات؛
6 ـ2 سرویس امانات شکستنی و خارج از اندازه؛
7ـ2 سرویس پستبار برای مجموع مرسولات ارسالی به خارج توسط یک فرستنده.
8 ـ 2سرویس برگشت کالا که کالای برگشتی توسط گیرنده به فروشنده اصلی را، با اجازهنامه، در بر میگیرد.
3ـ سه سرویس جانبی زیربخشهای اجباری و اختیاری دارند:
اختیاری است. اما همه کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها ملزم به انجام
1ـ3 سرویس جواب قبول بینالمللی (آی بی آر اِس) که اساساً
خدمت «برگشت» سرویس جواب قبول بینالمللی هستند؛
2ـ3 تمبر (کوپنرپنس)های بینالمللی که در همه کشورهای عضو قابل مبادلهاند. اما فروش تمبر (کوپنرپنس)های بینالمللی اختیاری است؛
3ـ3 گواهی توزیع برای پستنامههای ثبتی، امانات و مرسولات بیمه. همه کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها گواهیهای توزیع وارده را قبول
میکنند. اما ارائه خدمت گواهی توزیع برای مرسولات صادره اختیاری است.
4ـ شرح این خدمات و بهای آنها در آییننامهها آورده شدهاند.
5 ـ در صورتی که موارد زیر مشمول بهای خاصی در سرویس داخلی باشند، مجریان منتخب مجاز به اخذ بهای معادل از مرسولات بینالمللی
تحت شرایط مذکور در آییننامهها هستند:
1ـ 5 توزیع بستههای کوچک با وزن بیش از 500 گرم؛
2ـ 5 پستنامههایی که بعد از آخرین زمان استاندارد قبول، پست شوند؛
3ـ 5 مرسولات پست شده خارج از ساعات کار عادی باجه؛
4ـ 5 قبول مرسوله از مقر فرستنده؛
5 ـ 5 استرداد پستنامهها خارج از ساعات کار عادی باجه؛
6 ـ 5 مرسولات توزیع در واحد پستی (پست رستانت)؛
7ـ 5 انبار کردن پستنامههای با وزن بالای 500 گرم و نیز امانات؛
8 ـ 5 توزیع امانات بهمحض آگهی ورود؛
9ـ 5 ارائه پوشش خطرات ناشی از حالت غیرمترقبه (فورس ماژور).
ماده 16 ـ سرویس پستی سریع و پشتیبانی یکپارچه
1ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب میتوانند با توافق دوجانبه در سرویسهای زیر همکاری کنند. شرح این سرویسها در آییننامهها آمده
است:
1ـ1 سرویس پستی سریع که یک سرویس پستی سریع ویژه ارسال اسناد و کالا و همواره سریعترین خدمت پستی با استفاده از ابزار فیزیکی
است. این خدمت میتواند بر اساس «موافقتنامه چندجانبه استاندارد سرویس پستی سریع » یا با توافق دوجانبه ارائه شود؛
پاسخگو به نیازهای خدمات پشتیبانی مشتریان بوده و شامل مراحل قبل و بعد از انتقال فیزیکی کالا
2ـ1 پشتیبانی یکپارچه که سرویسی کاملاً
و اسناد است.
ماده17ـ سرویسهای پستی الکترونیک
1ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب میتوانند با توافق دوجانبه در سرویسهای پستی الکترونیک زیر همکاری کنند. شرح این خدمات در
آییننامهها آمده است:
1ـ1 پست الکترونیک(ایمیل) پستی که یک سرویس الکترونیک پستی دربرگیرنده انتقال پیامها و اطلاعات الکترونیک توسط مجریان منتخب است.
2ـ1 پست الکترونیک(ایمیل) ثبتی پستی که یک سرویس پستی الکترونیک مطمئن بوده که تأییدیه ارسال و تأییدیه توزیع یک پیام الکترونیک را
ارائه کرده و یک مجرای ارتباطی ایمن بین کاربران شناسایی شده است؛
3ـ1 نشان تأیید پستی الکترونیک که اصالت یک رویداد الکترونیک در شکلی مشخص و در زمانی معین و شامل یک یا چند طرف را تأیید میکند.
4ـ1 صندوق پستی الکترونیک که ارسال پیامهای الکترونیک توسط یک فرستنده شناسایی شده و توزیع و ذخیره اطلاعات و پیامهای الکترونیک
برای گیرندگان شناساییشده را ممکن میسازد.
ماده18ـ مرسولات غیرقابل قبول. ممنوعیتها
1ـ کلیات
1ـ1 مرسولاتی که حائز شرایط مندرج در کنوانسیون و آییننامهها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبکاری یا با نیت پرهیز
از پرداخت کامل هزینههای مربوط نیز قابل قبول نیستند.
2ـ1 استثنائات مربوط به ممنوعیتهای ذکر شده در این ماده، در آییننامهها آمدهاند.
3ـ1 کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند ممنوعیتهای ذکرشده در این ماده را افزایش دهند که بلافاصله پس از درج آنها در راهنمای
مربوط، قابل اعمال هستند.
2ـ ممنوعیتها در تمام انواع مرسولات
1ـ2 قراردادن اقلام زیر در همه انواع مرسولات ممنوع است:
1ـ1ـ2 مواد مخدر و روان گردان بنا به تعریف هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر، یا سایر داروهای غیرمجاز که در کشور مقصد ممنوع هستند؛
2ـ1ـ2 اقلام غیراخلاقی یا منافی عفت؛
3ـ1ـ2 اقلام جعلی و سرقتی؛
4ـ1ـ2 سایر اقلامی که واردات یا داد و ستد آنها در کشور مقصد ممنوع است؛
5 ـ1ـ2 اقلامی که به لحاظ ماهیت یا بستهبندی، میتوانند مأموران یا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند یا موجب آلودهکردن یا خرابی سایر
مرسولات، تجهیزات پستی یا دارایی اشخاص ثالث شوند؛
6 ـ1ـ2 اسناد دارای جنبه مکاتبه شخصی و جاری که بین اشخاصی بهجز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی میکنند،
مبادله شود؛
3ـ مواد منفجره، قابل اشتعال یا رادیواکتیو و کالای خطرناک
1 ـ3 قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال یا سایر کالای خطرناک و نیز مواد رادیواکتیو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.
2ـ3 قرار دادن وسایل انفجاری و مهمات نظامی اصلنما و مشقی شامل نارنجک اصلنما و مشقی، گلوله مشقی و امثالهم در تمام گروههای
مرسولات ممنوع است.
کالای خطرناکی که در آییننامهها بهطور خاص به آنها بهعنوان قابل قبول اشاره شده، قابل قبول هستند.
3ـ3 استثنائاً
4ـ حیوانات زنده
1ـ4 قراردادن حیوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.
موارد زیر در پستنامهها، به جز مرسولات بیمه، قابل قبول هستند:
2ـ4 استثنائاً
1ـ2ـ4 زنبور، زالو و کرم ابریشم؛
2 ـ2ـ4 انگلها و اقلام دافع حشرات موذی به منظور کنترل این حشرات که بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله میشوند؛
3ـ2ـ4 مگسهای خانواده دراسوفیلیدا بهمنظور تحقیقات زیستی پزشکی که بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله میشوند.
موارد زیر در امانات قابل قبول هستند:
3ـ4 استثنائاً
1ـ3ـ4 حیوانات زندهای که حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستی و یا قوانین ملی کشورهای ذیربط مجاز باشد.
5 ـ قراردادن مکاتبات در امانات
1ـ 5 قراردادن موارد زیر در امانات پستی ممنوع است:
1ـ1ـ5 مکاتبات بهاستثنای اسناد بایگانی، که میان اشخاصی بهجز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی میکنند، مبادله شود.
6 ـ سکه، اسکناس و سایر اقلام با ارزش
1ـ6 قراردادن سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)،
سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش در موارد زیر ممنوع است:
1ـ1ـ6 در مرسولات پستنامه غیربیمه؛
1ـ1ـ1ـ 6 اما در صورتیکه قوانین ملی کشورهای مبدأ و مقصد اجازه دهد، اشیاء مذکور را میتوان در یک پاکت سربسته بهعنوان مرسولات ثبتی
ارسال کرد.
2ـ1ـ6 در امانات غیربیمه، بهجز مواردی که در قوانین ملی کشورهای مبدأ و مقصد مجاز شناخته شده است؛
3ـ1ـ6 در امانات غیربیمه مبادله شده بین دو کشوری که امانات بیمه را میپذیرند؛
1 ـ 3ـ1ـ6 علاوه بر این، هر کشور عضو یا مجری منتخب میتواند گذاردن شمش طلا در امانات بیمه یا غیربیمه، از مبدأ یا به مقصد قلمرو خود یا
بهصورت گذر (ترانزیت) مکشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد. همچنین میتواند سقف ارزشی برای این مرسولات تعیین کند.
7ـ اوراق چاپی (مطبوعات) و مرسولات برای نابینایان نباید:
1ـ7 حاوی هیچ یادداشت یا هر نوع مکاتبهای باشد؛
2ـ7 حاوی هیچ تمبر پستی یا هرگونه پیشپرداخت، باطلشده یا باطلنشده، یا هیچ ورقه بهادار معرف ارزش پولی باشند، بهاستثنای مواردی که
مرسوله حاوی کارت، پاکت یا لفافی دارای نشانی خوانای فرستنده یا نماینده وی در کشور مبدأ یا مقصد مرسوله اصلی باشد که هزینه
برگشت آن از پیش پرداخت شده است.
قبول شده
8 ـ رفتار با مرسولات اشتباهاً
قبول شدهاند در آییننامهها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذکور در بندهای 1ـ1ـ2،
1ـ 8 نحوه رفتار با مرسولاتی که اشتباهاً
2ـ1ـ2 ،1ـ3 و 2ـ3 در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده میشوند. اگر اقلام مذکور در بندهای
1ـ1ـ2 ،1ـ3 و 2ـ3 در حالت گذر (ترانزیت) کشف شوند، با چنین مرسولاتی طبق قوانین ملی کشور گذر (ترانزیت)کننده رفتار خواهد شد.
ماده19ـ مطالبهنامهها
1ـ هر مجری منتخب موظف است مطالبهنامههای امانات یا مرسولات ثبتی یا بیمه خود یا از هر مجری منتخب دیگر را بپذیرد مشروط به اینکه
مطالبهنامهها ظرف یک دوره شش ماهه از فردای روز تحویل مرسوله به پست ارائه شوند. ارسال مطالبهنامهها از طریق پست با اولویت ثبتی،
سرویس پستی سریع یا وسائل الکترونیک صورت میگیرد. این دوره شش ماهه به روابط بین مطالبهکنندگان و مجریان منتخب معطوف است و
مربوط به زمان تبادل مطالبهنامهها میان مجریان منتخب نمیشود.
2ـ مطالبهنامهها تحت شرایط مندرج در آییننامهها رسیدگی میشوند.
3ـ مطالبهنامهها رایگان هستند. در صورت درخواست استفاده از سرویس پستی سریع برای ارسال مطالبهنامهها، هزینههای اضافی برعهده
شخص متقاضی است.
ماده 20 ـ کنترل گمرکی. عوارض گمرکی و سایر هزینهها
1ـ مجریان منتخب کشورهای مبدأ و مقصد مجازند مرسولات را طبق قوانین کشور خود به کنترل گمرک تسلیم کنند.
2ـ تسلیم مرسولات برای کنترل گمرک میتواند مشمول هزینه ارائه به گمرک شود که حدود آن در آییننامهها ذکر شده است. دریافت این
هزینه فقط برای تسلیم به گمرک و ترخیص مرسولات مشمول هزینههای گمرکی یا سایر هزینههای مشابه خواهد بود.
3ـ مجریان منتخب مجاز به ترخیص مرسولات از گمرک به نیابت از مشتریان، خواه به نام مشـتری یا به نام مجری منتخب کشور مقصد، میتوانند
مبلغی بابت ترخیص بر مبنای هزینههای واقعی از مشتریان اخذ کنند. این مبلغ میتواند برای تمام مرسولات اظهار شده در گـمرک طبق قوانین
ملـی، شامل اقلام معـاف از عـوارض گمـرکی، اخذ شود. به مشتریان درباره مبلغی که باید بپردازند، پیشاپیش و بهطور واضح اطلاع داده خواهد
شد.
4ـ مجریان منتخب مجازند حسب مورد، عوارض گمرکی و سایر عوارض متعلقه را از فرستندگان یا گیرندگان مرسولات دریافت کنند.
ماده21ـ مبادله فرسته(دپش)های سربسته با واحدهای نظامی
1ـ فرسته(دپش)های سربسته پستنامهها میتوانند از طریق سرویسهای زمینی، دریایی یا هوایی کشورهای دیگر مبادله شوند، میان:
1ـ1 دفاتر پست هر کشور عضو و فرماندهان واحدهای نظامی تحت امر سازمان ملل؛
2ـ1 فرماندهان چنین واحدهای نظامی؛
3ـ1 دفاتر پست هر کشور عضو و فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی همان کشورکه در
خارج مستقر هستند؛
4ـ1 فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی همان کشور.
2ـ پستنامههای قرار داده شده در فرسته(دپش)های مذکور در بند 1 ،به مرسولات دریافتی از یا ارسالی به اعضای واحدهای نظامی یا
فرماندهان و خدمه کشتیها یا هواپیماهایی که پستها برای آنها ارسال یا از طرف آنها دریافت میشود، محدود میگردد. نرخها و شرایط
ارسال حاکم بر آنها طبق مقررات مجری منتخب کشور عضوی که واحد نظامی را در اختیار قرارداده یا این کشتیها یا هواپیماها به آن تعلق
دارند، تعیین میشوند.
3ـ در صورت عدم توافق ویژه، مجری منتخب کشور عضوی که واحد نظامی را در اختیار گذاشته یا کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی به آن
تعلق دارند، مسؤول پرداخت هزینههای گذر (ترانزیت) محمولات، حقوق پایانه(ترمینال) و هزینههای حمل هوایی به مجریان منتخب مربوط خواهد
بود.
ماده22ـ استانداردها و اهداف کیفیت سرویس
1ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، استانداردها و اهداف توزیع پستنامهها و امانات وارده خود را تدوین و منتشر میکنند.
2 ـ این استانداردها و اهداف، بدون احتساب زمان معمول ترخیص گمرکی، مطلوبیت کمتری نسبت به مرسولات مشابه داخله نخواهند داشت.
3ـ کشورهای عضو مبدأ یا مجریان منتخب آنها استانداردهای «ابتدا تا انتها» را برای پستنامههای با اولویت و پست هوایی و نیز برای امانات و
امانات اقتصادی/ زمینی تدوین و منتشر میکنند.
4ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها اعمال استانداردهای کیفیت سرویس را میسنجند.
فصل دوم ـ مسؤولیت
ماده23ـ مسؤولیت مجریان منتخب. غرامات
1ـ کلیات
1ـ1 مجریان منتخب، بهاستثنای موارد مندرج در ماده 24 ،در موارد زیر مسؤولند:
1ـ1ـ1 گم شدن، دستخوردگی یا آسیبدیدگی مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه؛
2ـ 1ـ1 برگشت مرسولات ثبتی، مرسولات بیمه و امانات عادی که علت عدم توزیع آن معلوم نیست.
2ـ1 مجریان منتخب مسؤولیتی در قبال مرسولاتی بهجز موارد مذکور در بندهای 1ـ1ـ1 و 2ـ 1ـ1 ندارند.
3ـ1 مجریان منتخب در سایر مواردی که در این کنوانسیون ذکر نشده مسؤولیت ندارند.
4ـ1 اگر گم شدن یا آسیبدیدگی کامل مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه در نتیجه حادثهای غیرمترقبه (فورس ماژور) باشد که به
آن غرامتی تعلق نگیرد، فرستنده حق پس گرفتن هزینه پرداخت شده پست کردن مرسوله، به استثنای هزینه بیمه را دارد.
5 ـ1 میزان غرامت از مقادیر مذکور در آییننامه پستنامهها و آییننامه امانات پستی فراتر نمیرود.
6 ـ1 در موارد مسؤولیت، زیانهای غیرمستقیم، سودهای از دست رفته یا آسیب روحی در پرداخت غرامت لحاظ نخواهند شد.
7ـ1 همه مقررات مربوط به مسؤولیت مجریان منتخب، قطعی، لازمالاجراء و کامل هستند. مجریان منتخب در هیچ حالتی، حتی درصورت بروز
خطای فاحش، مسؤولیتی فراتر از حدود تعیین شده در کنوانسیون و آییننامهها ندارند.
2ـ مرسولات ثبتی
1ـ2 درصورت گمشدن، دستبرد کامل یا آسیبدیدگی کامل یک مرسوله ثبتی، فرستنده حق دارد غرامتی به میزان مندرج در آییننامه
پستنامهها دریافت کند. اگر فرستنده مبلغی کمتر از میزان مندرج در آییننامه پستنامهها مطالبه کند، مجریان منتخب میتوانند آن مقدار کمتر
را بپردازند و مابهازاء آن را از مجریان منتخب ذیربط دریافت کنند.
2ـ2 اگر قسمتی از یک مرسوله ثبتی سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقتشده یا
آسیبدیده را دارد.
3ـ امانات عادی
1ـ3 درصورت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیبدیدگی کامل یک امانت، فرستنده حق دارد غرامتی معادل مبلغ مندرج درآییننامه امانات پستی
مطالبه کند. اگر فرستنده مبلغی کمتر از میزان مندرج در آییننامه امانات پستی مطالبه کند، مجریان منتخب میتوانند آن مقدار کمتر را بپردازند و
مابهازاء آن را از مجریان منتخب ذیربط دریافت کنند.
2ـ3 اگر قسمتی از یک امانت، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیبدیده
را دارد.
3ـ3 مجریان منتخب میتوانند براساس روابط دوجانبه، درخصوص اعمال مبلغ مندرج در آییننامه امانات پستی، برای هر امانت (صرفنظر از وزن
آن)، توافق کنند.
4ـ مرسولات بیمه
1ـ4 درصورت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیبدیدگی کامل یک مرسوله بیمه، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش بیمه به حق برداشت
ویژه (اِس دی آر) مطالبه کند.
2ـ4 اگر قسمتی از یک مرسوله بیمه، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقتشده یا
آسیبدیده را مطالبه کند. اما این غرامت درهیچ حالتی نمیتواند از ارزش بیمه شده به حق برداشت ویژه (اِس دی آر) فراتر رود.
5 ـ اگر یک پستنامه ثبتی یا بیمه بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد فقط هزینههای پرداختی را مطالبه کند.
6 ـ اگر امانتی بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد هزینه پستکردن امانت در کشور مبدأ و مخارج مترتب بر
برگشت امانت از کشور مقصد را مطالبه کند.
7ـ در موارد مذکور در بندهای 2 ،3 و 4 ،غرامت طبق قیمت روز اقلام یا کالاهایی از همان نوع در زمان و مکان قبول مرسوله محاسبه میشود. در
صورت عدم امکان تعیین قیمت روز، غرامت طبق ارزش متعارف اقلام یا کالاهایی که مبنای ارزیابی آنها همسان باشد محاسبه میشود.
8 ـ هنگاهی که غرامتی بابت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیبدیدگی کامل یک مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمه تعلق میگیرد،
فرستنده یا حسب مورد، گیرنده محق به پسگرفتن هزینهها و مبالغ پرداختی بابت پستکردن آن مرسوله به استثنای حق ثبت و حق بیمه
است. همین قاعده در مورد مرسولات ثبتی، امانات عادی یا مرسولات بیمهای که گیرنده بهدلیل وضعیت نامطلوب، از قبول آنها خودداری کرده،
مصداق دارد مشروط بر اینکه این وضعیت قابل انتصاب به سرویس پستی بوده و در حیطه مسؤولیت آن باشد.
9ـ با وجود مقررات مندرج در بندهای 2 ،3 و 4 ،اگر فرستنده به صورت مکتوب از حق خود به نفع گیرنده انصراف دهد، گیرنده حق دریافت غرامت
برای مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمه دستخورده، آسیبدیده یا گم شده را دارد. در صورتی که فرستنده و گیرنده یکی باشند، این
انصراف لازم نیست.
10ـ مجری منتخب مبدأ مختار است به فرستندگان در کشورش، غراماتی را که در مقررات ملی خود برای مرسولات ثبتی و امانات غیربیمه تعیین
شده، پرداخت کند مشروط به اینکه کمتر از میزان مذکور در بندهای 1ـ2 و 1ـ3 نباشند. همین رویه در مورد مجری منتخب مقصد، در صورتی که
غرامت به گیرنده پرداخت میشود نیز قابل اعمال است. اما مبالغ تعیینشده در بندهای 1ـ2 و 1ـ3 در موارد زیر قابل اعمال هستند:
1ـ10 در صورت شکایت علیه مجری منتخب مسؤول؛ یا
2ـ10 اگر فرستنده از حقوق خود به نفع گیرنده صرفنظر کند یا بالعکس.
11ـ بدون توافق دوجانبه، قیود تحدید تعهد با هدف افزایش مهلت مطالبهنامهها و پرداخت غرامت به مجریان منتخب شامل دورهها و شرایط
تعیینشده در آییننامهها مجاز نیست.
ماده24ـ موارد عدم مسؤولیت کشورهای عضو و مجریان منتخب
1ـ مجریان منتخب در قبال مرسولات ثبتی، امانات و مرسولات بیمهای که منطبق با شرایط مذکور در مقررات خود برای مرسولات مشابه تحویل
نمودهاند، مسؤولیتی ندارند. اما در موارد زیر همچنان مسؤولیت دارند:
1ـ1 اگر دستبرد یا آسیبدیدگی قبل یا هنگام توزیع مرسوله معلوم شود؛
2ـ1 در صورت موافقت مقررات داخلی، گیرنده یا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده، نسبت به دریافت مشروط مرسوله دستخورده یا آسیبدیده
اقدام کرده باشد؛
3ـ1 در صورت موافقت مقررات داخلی، مرسوله ثبتی درصندوق پست شخصی توزیع شود و گیرنده اظهار کند مرسوله را دریافت نکرده است؛
4ـ1 اگر گیرنده، یا درصورت برگشت به مبدأ، فرستنده یک امانت یا یک مرسوله بیمه با وجود تحویل با ظاهر سالم، بدون تأخیر به مجری منتخب
توزیعکننده، دستبرد یا آسیبدیدگی مرسوله را اطلاع دهد. وی باید اثبات کند دستبرد یا آسیبدیدگی مرسوله پس از توزیع رخ نداده است.
عبارت «بدون تأخیر» طبق قوانین ملی تفسیر میشود.
2ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب در موارد زیر مسؤولیت ندارند:
1ـ2 درحالات ناشی از حوادث غیرمترقبه طبق بند 9ـ 5 ماده 15؛
2ـ2 اگر نتوانند بهدلیل از بین رفتن سوابق مربوط بهواسطه حوادث غیرمترقبه، در قبال مرسوله پاسخگو باشند، مشروط بر آنکه اثبات مسؤولیت
آنها از طریق دیگری میسر نباشد؛
3 ـ2 اگر گم شدن، سرقت یا آسیبدیدگی، ناشی از خطا یا اهمال فرستنده یا از ماهیت محتویات مرسوله باشد؛
4ـ2 در مورد مرسولاتی که محتوای آنها، جزء ممنوعیتهای مشخصشده در ماده 18 باشد؛
5 ـ2 اگر مرسولات براساس قوانین کشور مقصد توقیف شده باشند و این قوانین توسط کشور عضو یا مجری منتخب آن اعلام شده باشد؛
6 ـ2 در مورد مرسولات بیمهای که به قصد فریبکاری با مبلغی بالاتر از ارزش واقعی محتویات بیمه شدهاند؛
7ـ2 اگر فرستنده در یک مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست پیگیری نکرده باشد؛
8 ـ2 در مورد امانات مربوط به اسرای نظامی و غیرنظامی بازداشت شده؛
9ـ2 اگر تصور شود فرستنده به قصد فریبکاری و با هدف دریافت غرامت عمل نموده است.
3ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب در قبال اظهارنامههای گمرکی، به هر شکلی که تنظیم شده باشند، یا تصمیمات متخذه توسط گمرک
هنگام بررسی مرسولات تحویل شده برای کنترل گمرکی، مسؤولیتی نمیپذیرند.
ماده25ـ مسؤولیت فرستنده
1ـ فرستنده یک مرسوله در قبال صدمات وارده به مأموران پستی و هر خسارت وارد آمده به مرسولات و تجهیزات پستی، در اثر ارسال اقلام
غیرقابل قبول برای حمل یا عدم رعایت شرایط قبول، مسؤولیت دارد.
2ـ در مورد خسارات وارده به سایر مرسولات پستی، فرستنده در قبال هر مرسوله آسیبدیده و در همان حدود مجریان منتخب مسؤولیت دارد.
3ـ قبول چنین مرسولهای توسط دفتر پست، رافع مسؤولیت فرستنده نیست.
4ـ فرستنده در صورت رعایت شرایط قبول، مادامی که قصور و سهلانگاری در حمل مرسوله از سوی مجری منتخب یا حملکنندهها پس از قبول
مرسوله صورت پذیرفته باشد، مسؤولیتی ندارد.
ماده26ـ پرداخت غرامت
1ـ پرداخت غرامت و بازپرداخت هزینهها و مبالغ، در صورت اثبات حق دریافت غرامت از مجری منتخب مسؤول، حسب مورد برعهده مجری منتخب
مبدأ یا مجری منتخب مقصد خواهد بود.
2ـ فرستنده میتواند از حقوق خود در مورد دریافت غرامت به نفع گیرنده صرفنظر کند. فرستنده، یا گیرنده در حالت انصراف دهنده، در صورتی
که قوانین داخلی مجاز بداند، میتواند به شخص ثالثی اجازه دهد که غرامت را دریافت کند.
ماده27ـ پسگرفتن احتمالی غرامت از فرستنده یا گیرنده
بهعنوان «مفقوده» تلقی شده بود
1ـ اگر پس از پرداخت غرامت، یک مرسوله ثبتی، یک امانت یا یک مرسوله بیمه یا قسمتی از محتوا که قبلاً
پیدا شود، به فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، اطلاع داده میشود که مرسوله به مدت 3 ماه برای تحویل به وی در ازاء پس دادن مبلغ غرامت
پرداخت شده نگهداری خواهد شد. همزمان از او سوال میشود که مرسوله باید به چه کسی تحویل داده شود. درصورت نپذیرفتن یا عدم
پاسخ درمهلت داده شده، حسب مورد اقدامی مشابه درمورد گیرنده یا فرستنده صورت گرفته و همان مهلت پاسخگویی به وی داده خواهد
شد.
2ـ اگر فرستنده و گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند 1 پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت
مجری منتخب یا در صورت اقتضاء، مجریان منتخبی که متحمل خسارت شدهاند درخواهد آمد.
3ـ هرگاه معلوم شود محتوای یک مرسوله بیمه، ارزشی کمتر از غرامت پرداختی دارد، فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، مبلغ غرامت دریافتی را
در قبال استرداد مرسوله، بدون تأثیرپذیری از عواقب فریبکاری در بیمه، پس میدهد.
فصل سوم ـ مقررات مختص پستنامهها
ماده28ـ پست کردن مرسولات پستنامه در خارج از کشور
1ـ مجریان منتخب ملزم به ارسال یا توزیع پستنامههایی نیستند که فرستندگان مقیم در قلمرو کشور عضوشان، خود یا توسط دیگری، بهمنظور
بهرهمندی از نرخهای پایینتر از یک کشور خارجی پست کرده باشند.
2ـ مقررات مندرج در بند 1 بدون هیچ تمایزی هم در مورد پستنامههایی که در کشور محل اقامت فرستنده آماده شده و سپس به آن سوی مرز
حمل میشوند و هم در مورد پستنامههایی که در یک کشور خارجی آمادهسازی میشوند، قابل اعمال است.
3ـ مجری منتخب مقصد حق دارد از فرستنده و درصورت نبودن وی، از مجری منتخب قبولکننده، پرداخت نرخهای داخلی را درخواست کند. اگر
فرستنده یا مجری منتخب قبولکننده از پذیرش پرداخت هزینهها در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد خودداری کنند، این مجری منتخب
میتواند مرسولات را به مجری منتخب قبولکننده برگشت داده و هزینههای برگشت را مطالبه کند یا با آنها طبق قوانین ملی خود رفتار کند.
4ـ در صورت پایینتر بودن حقوق پایانه(ترمینال) دریافتی از کشور قبولکننده نسبت به کشور محل اقامت فرستندگان مرسولات، مجریان منتخب
ملزم به ارسال یا توزیع پستنامههای پرتعدادی نیستند که فرستندگان، خود یا توسط دیگری، از کشوری بهجز محل اقامت خود پست کرده
باشند. مجری منتخب مقصد میتواند از مجری منتخب قبولکننده، مبلغی متناسب با هزینه متحمل شده درخواست کند. این مبلغ نمیتواند
بیشتر از دو مقدار زیر باشد: 80 درصد تعرفه داخلی قابل اعمال برای مرسولات مشابه، یا عندالاقتضاء، نرخهای قابل اعمال بهواسطه بندهای 5
تا 11 ماده 30 یا بند 8 ماده 31 .اگر مجری منتخب قبولکننده از پذیرش پرداخت مبلغ مورد مطالبه در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد
خودداری کند، این مجری منتخب میتواند مرسولات را به مجری منتخب قبولکننده برگشت داده و هزینههای برگشت را مطالبه کند یا با آنها
طبق قوانین ملی خود رفتار کند.
بخش سوم ـ حقالزحمهها
فصل اول ـ مقررات مختص پستنامهها
ماده29ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات کلی
1ـ با در نظر گرفتن معافیتهای تعیین شده در آییننامهها، هر مجری منتخبی که از مجری منتخب دیگر پستنامه دریافت میکند، حق دارد از
مجری منتخب فرستنده بابت هزینههایی که برای مرسولات بینالمللی دریافتی متحمل میشود، حقالزحمهای دریافت کند.
2ـ برای اجرای مقررات مربوط به حقوق پایانه(ترمینال) توسط مجریان منتخب آنها، کشورها و قلمروها طبق فهرستهای تدوین شده در این
خصوص توسط کنگره در قطعنامه 2012/77سی، به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
1ـ2 کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی پیش از سال 2010) 1389(؛
2ـ2 کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال 2010) 1389 (و 2012) 1391(؛
3ـ2 کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال 2014) 1393) (کشورهای جدید تابع نظام نهایی)؛
4ـ2 کشورها و قلمروهای تابع نظام انتقالی.
3ـ مقررات این کنوانسیون در مورد پرداخت حقوق پایانه(ترمینال)، ترتیبات انتقالی هستند که در پایان دوره انتقال به تدوین یک نظام پرداخت ویژه
هر کشور منجر میشوند.
4ـ دسترسی به سرویسهای داخلی. دسترسی مستقیم
1ـ4 در اصل، مجریان منتخب کشورهایی که تابع نظام نهایی پیش از سال 2010) 1389 (بودهاند، تمام نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس
داخلی خود را به همان گونه که در مورد مشتریان ملی خود اعمال میکنند، در دسترس سایر مجریان منتخب قرار میدهند. تشخیص رعایت
قواعد و شرایط دسترسی کامل توسط مجری منتخب مبدأ با مجری منتخب مقصد است.
2ـ4 مجریان منتخب کشورهای تابع نظام نهایی تا پیش از سال 2010) 1389 ،(نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس داخلی خود را به همان
گونه که در مورد مشتریان ملی خود اعمال میکنند، در دسترس سایر مجریان منتخب کشورهایی که تا پیش از سال 2010) 1389 (تابع نظام
نهایی بودهاند، قرار میدهند.
3ـ4 مجریان منتخب کشورهایی که از سال 2010) 1389 (به نظام نهایی ملحق شدهاند میتوانند شرایط داخلی را بهصورت دوجانبه و برای یک
دوره آزمایشی دوساله، در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره آنها باید دسترسی به شرایط داخلی خود را
متوقف ساخته یا برای همه مجریان منتخب، قابل دسترس سازند. اما اگر مجریان منتخب کشورهایی که از سال 2010) 1389 (به نظام نهایی
ملحق شدهاند، از مجریان منتخب کشورهایی که تا پیش از سال 2010) 1389 (به نظام نهایی ملحق شدهاند درخواست اعمال شرایط داخلی
را نمایند، آنها باید نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه که در مورد مشتریان ملی خود اعمال میکنند، در
دسترس همه مجریان منتخب قرار دهند.
4ـ4 مجریان منتخب کشورهای نظام انتقالی میتوانند شرایط داخلی خود را در دسترس سایر مجریان منتخب قرار ندهند. اما میتوانند این
شرایط داخلی را بهصورت دوجانبه و برای یک دوره آزمایشی دوساله در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره،
آنها باید نسبت به توقف یا ادامه دسترسی همه مجریان منتخب به شرایط داخلی خود اقدام کنند.
5 ـ پرداخت حقوق پایانه(ترمینال) براساس کیفیت عملکرد سرویس در کشور مقصد صورت میگیرد. بدین لحاظ، شورای عملیات پستی مجاز
است نسبت به اضافه نمودن حقالزحمههای مندرج در مواد 30 و 31 بهمنظور ترغیب مشارکت در نظامهای پایش و دادن پاداش به مجریان
منتخبی که به اهداف کیفی نایل میشوند، اقدام کند. شورای عملیات پستی همچنین میتواند جریمههایی برای کیفیت نامطلوب سرویس
تعیین کند، اما این حقالزحمه کمتر از حداقل حق الزحمه، طبق مواد 30 و 31 نیست.
6 ـ مجریان منتخب میتوانند از تمام یا قسمتی از حقالزحمههای تعیینشده در بند 1 صرفنظر کنند.
7ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم») با وزن کمتر از 5 کیلوگرم بهعنوان کیسه 5 کیلوگرم در نظر گرفته
میشوند. نرخهای حقوق ترمینال قابل اعمال برای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، به قرار زیر خواهند بود:
1ـ7 برای سال 2014) 1393 (مبلغ 815 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛
2ـ7 برای سال 2015) 1394 (مبلغ 838 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛
3ـ7 برای سال 2016) 1395 (مبلغ 861 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛
4ـ7 برای سال 2017) 1396 (مبلغ 885 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم.
8 ـ در مورد مرسولات ثبتی، پرداخت اضافی به ازاء هر مرسوله برای سال 2014) 1393 (به مبلغ 617 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای
سال 2015) 1394 (به مبلغ 634 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال 2016) 1395 (به مبلغ 652 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) و
برای سال 2017) 1396 (به مبلغ 670 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته میشود. برای مرسولات بیمه، یک پرداخت اضافی به ازاء
هر مرسوله برای سال 2014) 1393 (به مبلغ 234/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال 2015) 1394 (به مبلغ 269/1 حق برداشت
ویژه (اِس دی آر)، برای سال 2016) 1395 (به مبلغ 305/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) و برای سال 2017) 1396 (به مبلغ 342/1 حق
برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته میشود. در صورتی که خدمات ارائه شده شامل ویژگیهای اضافی مشروح در آییننامه پستنامهها
باشند، شورای عملیات پستی مجاز است حقالزحمه تکمیلی برای این خدمات و سایر خدمات جانبی در نظر گیرد.
9ـ برای مرسولات ثبتی و بیمه فاقد بارکد شناساگر یا دارای بارکد شناساگر غیرمنطبق با استاندارد فنی اتحادیه پستی جهانی (یو پی یو اِس)
10 ،پرداخت اضافی به مبلغ 5 ./حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر مرسوله در نظر گرفته میشود، مگر به صورت دوجانبه توافق دیگری
شده باشد.
10ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، مرسولات پستنامه تحویل شده به پست به صورت انبوه توسط یک فرستنده و دریافت شده در یک
فرسته(دپش) یا فرسته(دپش)های جداگانه طبق شرایط مشروح در آییننامه پستنامهها، پست انبوه نامیده میشوند. پرداخت برای پست
انبوه طبق مفاد مواد 30 و 31 صورت میپذیرد.
11ـ مجریان منتخب میتوانند با توافق دو جانبه یا چند جانبه، نظامهای پرداخت دیگری برای تسویه حساب حقوق پایانه(ترمینال) اعمال کنند.
12ـ مجریان منتخب میتوانند پست بدون اولویت را به صورت اختیاری و اعمال 10 %تخفیف نسبت به نرخ حقوق پایانه(ترمینال) با اولویت مبادله
کنند.
13ـ مقررات قابل اعمال بین مجریان منتخب کشورهای نظام نهایی، برای مجریان منتخب کشورهای نظام انتقالی که تمایل خود را برای پیوستن
به نظام نهایی اعلام کردهاند، اعمال میشود. شورای عملیات پستی میتواند معیارهای انتقالی در آییننامه پستنامهها تدوین کند. در صورت
درخواست مجریان منتخب تازه ملحق شده به نظام نهایی، مقررات کامل نظام نهایی میتواند در مورد آن اعمال شود.
ماده30ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات قابل اعمال در ترافیک پستی بین مجریان منتخب کشورهای تابع نظام نهایی
1ـ پرداخت بابت پستنامهها، شامل پست انبوه و به استثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم») و مرسولات جواب قبول بینالمللی، بر
مبنای هزینه پردازش در کشور مقصد، به صورت وزنی و تعدادی محاسبه میشود. هزینههای مربوط به مرسولات با اولویت در سرویس داخلی
که بخشی از ارائه سرویس همگانی هستند، بهعنوان مبنای محاسبه نرخهای حقوق ترمینال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
2ـ نرخهای حقوق ترمینال در نظام نهایی با توجه به طبقهبندی مرسولات بر اساس فرمت آنها، در صورت اعمال آن در سرویس داخلی، طبق
مفاد ماده 14 کنوانسیون محاسبه میشوند.
3ـ مجریان منتخب تابع نظام نهایی میتوانند پست دستهبندی شده را طبق شرایط مشروح در آییننامه پستنامهها مبادله کنند.
4ـ پرداخت بابت مرسولات سرویس جواب قبول بینالمللی طبق آییننامه پستنامهها خواهد بود.
5 ـ نرخهای به ازاء هر مرسوله و هر کیلوگرم بر مبنای 70 %هزینههای یک مرسوله پستنامه کوچک 20 گرمی (پی) و یک مرسوله پستنامه
بزرگ 175 گرمی (جی)، بدون احتساب مالیات یا سایر عوارض، محاسبه میشوند.
6 ـ شورای عملیات پستی شرایط محاسبه نرخها و رویههای محاسباتی، آماری و عملیاتی لازم برای تبادل پست دستهبندی شده را تعیین
خواهد کرد.
7ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی در یک سال مشخص، افزایشی بیش از 13 %درآمد حقوق ترمینال برای
یک مرسوله پستنامه 8/81 گرمی نسبت به سال قبل، نخواهد داشت.
8 ـ نرخهای اعمال شده بابت ترافیک بین کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (نمیتواند از مبالغ زیر بیشتر باشد:
1ـ 8 برای سال 2014) 1393 ،(مبلغ 294/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 294/2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
2ـ 8 برای سال 2015) 1394 ،(مبلغ 303/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 363/2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
3ـ 8 برای سال 2016) 1395 ،(مبلغ 312/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 434/2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
4ـ 8 برای سال 2017) 1396 ،(مبلغ 321/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 507/2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم.
9ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک بین کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (نمیتوانند کمتر از مقادیر زیر باشند:
1ـ 9 برای سال 2014) 1393 ،(مبلغ 203/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 591/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
2ـ 9 برای سال 2015) 1394 ،(مبلغ 209/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 636/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
3ـ 9 برای سال 2016) 1395 ،(مبلغ 215/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 682/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
4ـ 9 برای سال 2017) 1396 ،(مبلغ 221/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 729/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم.
10ـ نرخ اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی از سال 2010) 1389 (و 2012) 1391 (و همچنین میان این کشورها و
کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (نمیتواند بیشتر از مقادیر زیر باشد:
1ـ 10 برای سال 2014) 1393 ،(مبلغ 209/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 641/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
2ـ 10 برای سال 2015) 1394 ،(مبلغ 222/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 739/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
3ـ 10 برای سال 2016) 1395 ،(مبلغ 235/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 843/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
4ـ 10 برای سال 2017) 1396 ،(مبلغ 249/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 954/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم.
11ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی از سال 2010) 1389 (و 2012) 1391 (و همچنین میان این کشورها و
کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (نمیتواند از نرخهای اشاره شده در بند 1ـ 9 تا 4ـ 9 فوق کمتر باشند.
12ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک وارده از، صادره به یا بین کشورهای جدید نظام نهایی، بهاستثنای پست انبوه، طبق بندهای 1ـ 9 تا 4ـ 9
خواهند بود.
13ـ برای ترافیک کمتر از 75 تن در سال بین کشورهایی که در سال 2010) 1389 (یا بعد از آن به نظام نهایی ملحق شدهاند و همچنین بین این
کشورها با کشورهای نظام نهایی قبل از سال 2010) 1389 ،(نرخهای به ازاء هر کیلوگرم و به ازاء هر مرسوله به یک نرخ کلی به ازاء هر
کیلوگرم بر مبنای متوسط جهانی 23/12 مرسوله در هر کیلوگرم تبدیل خواهند شد.
14ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج
در بندهای 5 تا 9 تعیین میشود.
15ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به کشورهای تابع نظام نهایی از سال 2010) 1389 (و 2012) 1391 (از طریق اعمال نرخهای تعدادی و
وزنی مندرج در بندهای 10 و 11 تعیین میشود.
16ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، بهجز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.
ماده31ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات قابل اعمال در مورد ترافیک وارده از، صادره به و بین مجریان منتخب کشورهای تابع
نظام انتقالی
1ـ برای آمادهسازی ورود مجریان منتخب کشورهای تابع نظام انتقالی حقوق پایانه(ترمینال) به نظام نهایی، پرداخت بابت پستنامهها، شامل
پست انبوه و بهاستثنای کیسه مخصوص (کیسه «اِم»)، بر اساس یک نرخ به ازاء هر مرسوله و یک نرخ برای هر کیلوگرم تعیین میشود.
2ـ پرداخت بابت مرسولات جواب قبول بینالمللی به شرح مندرج در آییننامه پستنامهها خواهد بود.
3ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک وارده از، صادره به و بین کشورهای نظام انتقالی به شرح زیر است:
1ـ3 برای سال 2014) 1393 ،(مبلغ 203/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 591/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
2ـ3 برای سال 2015) 1394 ،(مبلغ 209/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 636/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
3ـ3 برای سال 2016) 1395 ،(مبلغ 215/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 682/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم؛
4ـ3 برای سال 2017) 1396 ،(مبلغ 221/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 729/1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر
کیلوگرم.
4ـ برای ترافیک کمتر از 75 تن در سال، نرخ کلی تعدادی و وزنی بر مبنای میانگین جهانی 23/12 مرسوله در هر کیلوگرم، بهجز سال 2014
(1393 (که نرخ کلی برای هر کیلوگرم سال 2013 برای آن اعمال خواهد شد، تبدیل و نرخهای زیر اعمال میشود:
1ـ4 برای سال 2014) 1393 ،(مبلغ 162/4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛
2ـ4 برای سال 2015) 1394 ،(مبلغ 192/4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛
3ـ4 برای سال 2016) 1395 ،(مبلغ 311/4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛
4ـ4 برای سال 2017) 1396 ،(مبلغ 432/4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.
5 ـ برای ترافیک بیشتر از 75 تن در سال در صورتی که هیچکدام از دو مجری منتخب مبدأ و مقصد، سازوکار تجدید نظر برای بازنگری نرخها بر
مبنای تعداد واقعی مرسولات در هر کیلوگرم (بهجای میانگین جهانی) را درخواست نکنند، نرخ وزنی مشروح در بالا اعمال میشود. نمونهگیری
برای سازوکار بازنگری طبق شرایط مندرج در آییننامه پستنامهها صورت میپذیرد.
6 ـ کشور تابع نظام نهایی نمیتواند از کشور تابع نظام انتقالی، تجدید نظر کاهشی نرخ کلی بند 4 را درخواست کند مگر کشور اخیر، درخواست
تجدید نظر افزایشی نداشته باشد.
7ـ مجریان منتخب کشورهای تابع نظام انتقالی حقوق ترمینال میتوانند پست دستهبندی شده را بر یک مبنای اختیاری، طبق شرایط مشروح در
آییننامه پستنامهها ارسال کنند. در صورت مبادلات دستهبندی شده، نرخهای بند 3 فوق اعمال میشود.
8 ـ پرداخت بابت پست انبوه به مجریان منتخب کشورهای نظام نهایی از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در ماده 28 صورت
میپذیرد. مجریان منتخب نظام انتقالی میتوانند برای پست انبوه دریافتی، پرداختی طبق بند 3 درخواست کنند.
9ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، بهجز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.
ماده32ـ صندوق کیفیت سرویس
1ـ بهاستثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، مرسولات جواب قبول بینالمللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط
تمام کشورها و قلمروها به کشورهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 5 برای حقوق پایانه(ترمینال) و صندوق کیفیت سرویس تا
بیستدرصد(%20 (نرخهای مندرج در ماده 31 برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه 5
افزایش مییابد. چنین پرداختی بین یک کشور گروه 5 به کشور دیگر گروه 5 صورت نمیگیرد.
2ـ بهاستثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، مرسولات جواب قبول بینالمللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط
کشورها و قلمروهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 1 به کشورهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 4 تا
دهدرصد(10 (%نرخهای مندرج در ماده 31 برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه 4 افزایش
مییابد.
3ـ بهاستثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، مرسولات جواب قبول بینالمللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط
کشورها و قلمروهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 2 به کشورهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 4 تا
دهدرصد(10 (%نرخهای مندرج در ماده 31 برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه 4 افزایش
مییابد.
4ـ بهاستثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، مرسولات سرویس جواب قبول بینالمللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی
توسط کشورها و قلمروهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 1 به کشورهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 3 در
سالهای 2014) 1393 (و 2015) 1394 (تا 8 %نرخهای مندرج در ماده 31 و در سالهای 2016) 1395 (و 2017) 1396 (تا 6 %نرخهای
مندرج در بند 12 ماده 30 برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه 3 افزایش مییابد.
5 ـ بهاستثنای کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم»)، مرسولات سرویس جواب قبول بینالمللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی
توسط کشورها و قلمروهای طبقهبندی شده توسط کنگره بهعنوان گروه 2 به کشورهای طبقهبندیشده توسط کنگره بهعنوان گروه 3 در
سالهای 2014) 1393 (و 2015) 1394 (تا 2 %نرخهای مندرج در ماده 31 برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت
سرویس در کشورهای گروه 3 افزایش مییابد.
6 ـ حقوق پایانه(ترمینال) ترکیبی پرداختنی به صندوق کیفیت سرویس بهمنظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه 3 ،4 و 5 ،مشمول
حداقل 20000 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در سال برای کشورهای بهرهور خواهد بود. مبالغ اضافی لازم برای رسیدن به این مبلغ حداقل،
متناسب با مبادلات انجام شده، به کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال 2010) 1389 (اعلام خواهد شد.
7ـ پروژههای منطقهای باید بهویژه اجرای برنامههای بهبود کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی و ایجاد سامانههای قیمت تمامشده در
کشورهای درحال توسعه را ارتقا بخشند. شورای عملیات پستی حداکثر تا سال 2014) 1393 ،(رویههایی برای تأمین مالی این پروژهها تعیین
خواهد کرد.
ماده33ـ هزینههای گذر (ترانزیت)
1ـ پستهای سربسته و مرسولات گذری (ترانزیتی) مکشوفه مبادله شده بین دو مجری منتخب یا بین دو دفتر از یک کشور عضو، بهوسیله
سرویسهای یک یا چند مجری منتخب دیگر (سرویسهای طرف ثالث) مشمول پرداخت هزینههای گذری (ترانزیتی) میشوند. این هزینهها شامل
حقالزحمه خدمات ارائه شده برای گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و هوایی است. این اصل برای مرسولات اشتباه در ارسال یا پستهای اشتباه
در مسیر نیز اعمال میشود.
فصل دوم ـ سایر مقررات
ماده34ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به هزینههای حمل هوایی
1ـ نرخ پایه قابل اعمال برای تسویه حسابها بین مجریان منتخب در مورد حمل هوایی توسط شورای عملیات پستی تعیین میشود. این نرخ
توسط دفتر بینالملل و براساس روش تعیین شده در آییننامه پستنامهها محاسبه خواهد شد. اما نرخهای قابل اعمال برای حمل هوایی
امانات ارسالی از طریق سرویس برگشت کالا طبق مقررات مندرج در آییننامه پستنامهها محاسبه میشود.
2ـ نحوه محاسبه هزینههای حمل هوایی فرسته(دپش)های سربسته، مرسولات با اولویت، مرسولات و امانات هوایی ارسالی در گذر (ترانزیت)
مکشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پستهای اشتباه در مسیر و نیز روشهای محاسبه مربوط در آییننامه پستنامهها و آییننامه امانات
پستی شرح داده شدهاند.
3ـ هزینههای حمل هوایی برای کل مسافت پیموده شده:
1ـ3 در مورد فرسته(دپش)های سربسته، شامل گذر (ترانزیت) این مرسولات از طریق یک یا چند مجری منتخب واسطه، برعهده مجری منتخب
کشور مبدأ فرسته(دپش)ها است؛
2ـ3 در مورد مرسولات با اولویت و مرسولات هوایی در گذر (ترانزیت) مکشوفه، شامل مرسولات اشتباه در ارسال، برعهده مجری منتخب
رهسپارکننده مرسولات به مجری منتخب دیگر است.
4ـ همین مقررات در مورد حمل هوایی مرسولات معاف از هزینههای گذر (ترانزیت) زمینی و دریایی قابل اعمال است.
5 ـ هر مجری منتخب مقصد که حمل هوایی پست بینالمللی را در کشور خود بر عهده دارد، حق مطالبه مبلغی بابت هزینههای اضافی ناشی
از این حمل، در صورتی که میانگین موزون مسافتی مسیرهای طی شده بیشتر از 300 کیلومتر باشد را دارد. شورای عملیات پستی میتواند
معیارهای دیگری را جایگزین میانگین موزون مسافتی کند. هزینهها برای همه مرسولات با اولویت و همه مرسولات وارده خارجه، صرفنظر از
ارسال یا عدم ارسال از طریق هوایی یکسان است، مگر توافقی در مورد عدم پرداخت هزینه صورت گرفته باشد.
6 ـ اما اگر حقوق پایانه(ترمینال) اعمال شده توسط مجری منتخب مبتنی بر قیمت تمام شده یا نرخهای داخلی باشد، هیچ هزینه اضافی بابت
حمل هوایی داخلی پرداخت نمیشود.
7 ـ مجری منتخب مقصد برای محاسبه میانگین موزون مسافتی، وزن همه پستهایی که محاسبه حقوق پایانه(ترمینال) آنها بر مبنای قیمت
تمام شده یا نرخهای داخلی مجری منتخب مقصد صورت میگیرد را کسر میکند.
ماده35ـ نرخهای دریایی و زمینی امانات پستی
1ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب مشمول نرخهای ورود به سرزمین میشوند که با ترکیب نرخ پایه تعدادی و وزنی امانات، همانطور
که در آییننامهها آمده، محاسبه میشوند.
1ـ1 با در نظر گرفتن نرخهای پایه مذکور، مجریان منتخب همچنین میتوانند طبق مقررات مندرج در آییننامهها، نرخهای تعدادی و وزنی تکمیلی
درخواست کنند.
2ـ1 نرخهای مذکور در بندهای 1 و 1ـ1 توسط مجری منتخب کشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آییننامه امانات پستی استثنائاتی برای این
اصل قائل شده باشد.
3ـ1 نرخهای ورود به سرزمین در سرتاسر قلمرو هر کشور یکسان است.
2ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب یا دو دفتر از همان کشور از طریق سرویسهای زمینی یک یا چند مجری منتخب دیگر، مشمول
نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین، مندرج در آییننامهها میشوند. این نرخها، طبق ردهبندی مسافتی مربوط، به مجریان منتخب شرکتکننده در
رهسپاری زمینی قابل پرداخت است.
1 ـ2 در مورد امانات گذری (ترانزیتی) مکشوفه، مجریان منتخب واسطه مجاز به مطالبه نرخ واحد برای هر مرسوله، مندرج در آییننامهها خواهند
بود.
2ـ2 نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین توسط مجری منتخب کشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آییننامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این
اصل قائل شده باشد.
3ـ هر مجری منتخبی که در حمل دریایی امانات مشارکت داشته باشد، مجاز به مطالبه نرخهای دریایی خواهد بود. پرداخت این نرخها برعهده
مجری منتخب کشور مبدأ است مگر آییننامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این اصل قائل شده باشد.
1ـ3 نرخ دریایی برای هر یک از خدمات حمل دریایی در آییننامه امانات پستی و طبق ردهبندی مسافتی مربوط تعیین میشود.
2ـ3 مجریان منتخب میتوانند نرخ دریایی محاسبه شده در بند 1ـ3 را حداکثر تا 50 %افزایش دهند. همچنین میتوانند در صورت تمایل، این نرخ
را کاهش دهند.
ماده36ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تعیین هزینهها و نرخها
1ـ شورای عملیات پستی مجاز است نرخها و هزینههای زیر را که بر عهده مجریان منتخب است، طبق شرایط مندرج در آییننامهها تعیین کند:
1ـ1 نرخهای گذر (ترانزیت) مربوط به جابهجایی و حمل فرسته(دپش)های پستنامه از طریق یک یا چند کشور واسطه؛
2ـ1 نرخهای پایه و هزینههای حمل هوایی پست؛
3ـ1 نرخهای ورود به سرزمین مربوط به جابهجایی امانات وارده؛
4ـ1 نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین مربوط به جابهجایی و حمل امانات از طریق یک کشور واسطه؛
5 ـ1 نرخهای دریایی مربوط به حمل دریایی امانات؛
6 ـ1 نرخهای زمینی صادره برای تأمین سرویس برگشت کالا برای امانات.
2ـ هرگونه تجدید نظر باید طبق روشهای متضمن پرداخت حقالزحمه مناسب به مجریان منتخب ارائهکننده سرویسها و بر اساس دادههای قابل
اطمینان و موجود اقتصادی و مالی باشد. تغییرات احتمالی به محض تصمیمگیری، در زمان تعیین شده توسط شورای عملیات پستی به اجراء
درخواهد آمد.
ماده37ـ مقررات ویژه تسویه حسابها و پرداختها برای مبادلات پستی بینالمللی
1ـ تسویه حسابها در ارتباط با عملیات انجام شده طبق این کنوانسیون (شامل تسویه حسابهای حمل و نقل (ارسال) مرسولات پستی، تسویه
حسابهای رفتار با مرسولات پستی در کشور مقصد و تسویه حسابهای غرامت گم شدن، سرقت یا آسیب مرسولات پستی) بر اساس مقررات
کنوانسیون و سایر احکام اتحادیه صورت پذیرفته و نیازی به ارائه هرگونه مدرک توسط مجری منتخب، بهجز در موارد اشاره شده در احکام اتحادیه،
ندارد.
بخش چهارم ـ مقررات پایانی
ماده38ـ شرایط تصویب پیشنهاهای مربوط به کنوانسیون و آییننامهها
1ـ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائهشده به کنگره در ارتباط با این کنوانسیون، منوط به تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر واجد حق رأی است.
حداقل نیمی از کشورهای عضوی که در کنگره شرکت کرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأیگیری حضور داشته باشند.
2ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آییننامه پستنامهها و آییننامه امانات پستی، منوط به تصویب اکثریت اعضای شورای عملیات پستی
که حق رأی دارند، است.
3ـ اجرائیشدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو کنگره در ارتباط با این کنوانسیون و تشریفات(پروتکل) نهایی آن منوط به کسب آراء زیر است:
1ـ3 اگر موضوع پیشنهاد، اصلاحیه باشد، دو سوم آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو اتحادیه که حق رأی داشته و در رأیگیری شرکت
میکنند؛
2ـ3 اگر موضوع، تفسیر مقررات باشد، اکثریت آراء.
4ـ صرفنظر از مقررات مندرج در بند 1ـ 3 ،هر کشور عضوی که قوانین ملیاش با اصلاحیه پیشنهادی مغایرت دارد، ظرف مدت نود روز از تاریخ
وصول اصلاحیه میتواند به صورت مکتوب به مدیرکل دفتر بینالملل اعلام کند که نمیتواند اصلاحیه را بپذیرد.
ماده39ـ قیود تحدید تعهد در کنگره
1ـ هرگونه قید تحدید تعهد مغایر با موضوع و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهد شد.
2ـ بهعنوان یک قاعده کلی، هر کشور عضوی که نظرات مغایر با دیگر کشورها دارد، باید تا حد امکان سعی کند عقاید خود را با اکثریت کشورها
هماهنگ کند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری و به دلایل موجه مطرح شوند.
3 ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با مواد این کنوانسیون باید در قالب پیشنهادی مکتوب به یکی از زبانهای کاری دفتر بینالملل و طبق
مقررات مربوط در آییننامه داخلی به کنگرهها ارائه شوند.
4ـ اجرائی شدن قیود تحدید تعهد پیشنهادی منوط به تصویب اکثریت لازم برای اصلاح مادهای است که قید تحدید تعهد به آن مربوط میشود.
بین کشور عضو ارائهکننده قید تحدید تعهد و سایر کشورهای عضو اعمال شود.
5 ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً
6 ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با این کنوانسیون باید در تشریفات(پروتکل) نهایی آن و بر اساس پیشنهادهای مصوب کنگره درج شوند.
ماده40ـ به اجراء درآمدن و مدت اعتبار کنوانسیون
1ـ این کنوانسیون از اول ژانویه 2014) یازده دی 1392 (به اجراء درآمده و تا به اجراء درآمدن احکام کنگره بعدی به قوت خود باقی است.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه، این کنوانسیون را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که نزد مدیرکل
دفتر بینالملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی به هر یک از طرفهای متعاهد ارسال میشود.
منعقده در 11 اکتبر 2012) 20 مهر 1391 ،(دوحه
تشریفات(پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی
نمایندگان تامالاختیار امضاءکننده کنوانسیون پستی جهانی با موارد زیر موافقت کردند:
ماده اول ـ مالکیت مرسولات پستی. استرداد از پست. تغییر یا تصحیح نشانی
1ـ مقررات بندهای 1 و 2 ماده 5 در مورد کشورهای آنتیگوا و باربودا، بحرین (پادشاهی)، باربادوس، بلیز، بوتسوانا، برونئی دارالسلام، کانادا،
هنگکنگ، چین، دومینیکا، مصر، فیجی، گامبیا، غنا، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، سرزمینهای ماوراء بحار وابسته به
پادشاهی متحده بریتانیا، گِرِنادا، گویان، ایرلند، جاماییکا، کنیا، کریباتی، کویت، لسوتو، مالاوی، مالزی، موریس، نائورو، نیوزیلند، نیجریه، پاپوا گینه
نو، سنت کریستوفر و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، ساموا، سیشل، سیرالئون، سنگاپور، جزایر سلیمان، سوازیلند، تانزانیا
(جمهوری متحد)، ترینیداد و توباگو، تووالو، اوگاندا، وانواتو و زامبیا اعمال نمیشود.
2ـ مقررات بندهای 1 و 2 ماده 5 در مورد اتریش، دانمارک و ایران (جمهوری اسلامی) که قوانین داخلیشان اجازه استرداد از پست یا تغییر
نشانی نامه به درخواست فرستنده، از زمان اطلاع یافتن گیرنده از ورود مرسوله به نشانیاش را نمیدهد، اعمال نمیشود.
3ـ بند 1 ماده 5 در مورد استرالیا، غنا و زیمبابوه اعمال نمیشود.
4ـ بند 2 ماده 5 در مورد باهاما، بلژیک، کره شمالی، عراق و میانمار که مقررات آنها اجازه استرداد از پست یا تغییر نشانی پستنامهها به
درخواست فرستنده را نمیدهد، اعمال نخواهد شد.
5 ـ بند 2 ماده 5 در مورد ایالات متحده آمریکا اعمال نمیشود.
6 ـ بند 2 ماده 5 در مورد استرالیا، فقط در صورت عدم مغایرت با قوانین داخلی آن قابل اعمال است.
7ـ صرفنظر از بند 2 ماده 5 ،جمهوری دمکراتیک کنگو، السالوادور، پاناما (جمهوری)، فیلیپین و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) مجاز خواهند بود امانات
پستی را پس از درخواست ترخیص گمرکی توسط گیرنده، برگشت ندهند زیرا این کار مغایر با مقررات گمرک آن کشورها است.
ماده دوم ـ هزینهها
1ـ صرفنظر از ماده 6 ،استرالیا، کانادا و نیوزیلند مجازند هزینههای پستی اضافه بر آنچه در آییننامهها تعیین شده است را در صورت مطابقت این
هزینهها با قوانین کشورهای خود، دریافت کنند.
ماده سوم ـ موارد عدم معافیت از هزینههای پستی مرسولات نابینایان
1ـ صرفنظر از ماده 7 ،اندونزی، سنت وینسنت و گرنادینز و ترکیه که معافیت مرسولات نابینایان از هزینههای پستی در سرویس داخلی خود را
ابراز نکردهاند، میتوانند هزینههای پستی برای خدمات ویژه را دریافت کنند مشروط بر اینکه این هزینهها از هزینههای سرویس داخلی آنها فراتر
نرود.
2ـ فرانسه مقررات ماده 7 در خصوص مرسولات نابینایان را با رعایت قوانین ملی خود اعمال میکند.
3ـ صرفنظر از بند 3 ماده 7 ،برزیل طبق قوانین ملی خود، این حق را برای خود محفوظ میدارد تا فقط مرسولات ارسالی/دریافتی توسط نابینایان
یا سازمان ویژه نابینایان را بهعنوان مرسولات نابینایان در نظر گیرد. مرسولات فاقد این شرایط مشمول پرداخت هزینه پستی خواهند بود.
4ـ صرفنظر از ماده 7 ،نیوزیلند فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن کشور قبول میکند که در سرویس داخلی خود از
هزینههای پستی معاف باشند.
5 ـ صرفنظر از ماده 7 ،فنلاند که در سرویس داخلی خود، معافیت از هزینههای پستی را برای مرسولات نابینایان ارائه نمیکند، طبق تعاریف
ماده 7 مصوب کنگره مجاز به دریافت هزینههای داخلی برای مرسولات نابینایان به مقصد دیگر کشورها خواهد بود.
6 ـ صرفنظر از ماده 7 ،کانادا، دانمارک و سوئد معافیت از هزینههای پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود مجاز
میدانند.
7ـ صرفنظر از ماده 7 ،ایسلند معافیت از هزینههای پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود قبول میکند.
8 ـ صرفنظر از ماده 7 ،استرالیا فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن کشور قبول میکند که در سرویس داخلی خود از
هزینههای پستی معاف باشند.
9ـ صرفنظر از ماده 7 ،استرالیا، اتریش، کانادا، آلمان، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده آمریکا
میتوانند هزینههایی بابت خدمات ویژه قابل اعمال در مورد مرسولات نابینایان در سرویس داخلی خود دریافت کنند.
ماده چهارم ـ تمبرهای پستی
1ـ صرفنظر از بند 7 ماده 8 ،استرالیا، بریتانیای کبیر، مالزی و نیوزیلند مرسولات پستنامه و امانات پستی دارای تمبرهای پستی استفادهکننده
از مواد یا فناوریهای جدید که با ماشینهای پردازش پستی آنها سازگار نیستند را فقط با توافق قبلی با مجری منتخب مبدأ مربوط پردازش
میکنند.
ماده پنجم ـ خدمات پایه
1ـ صرفنظر از مقررات ماده 13 ،استرالیا با تعمیم خدمات پایه به امانات پستی موافقت ندارد.
2ـ مقررات بند 4ـ2 ماده 13 در مورد بریتانیای کبیر به دلیل تکلیف قانونی محدودیت وزن پایینتر اعمال نمیشود. مقررات سلامت و ایمنی در
بریتانیای کبیر، وزن کیسههای پستی را به حداکثر 20 کیلوگرم محدود کرده است.
3ـ صرفنظر از بند 4ـ2 ماده 13 ،قزاقستان و ازبکستان مجازند حداکثر وزن کیسههای مخصوص (کیسههای «اِم») وارده و صادره را به 20
کیلوگرم محدود کنند.
ماده ششم ـ گواهی توزیع
1ـ کانادا مجاز است بند 3ـ3 ماده 15 را در مورد امانات اجراء نکند زیرا سرویس گواهی توزیع را در مورد امانات در سرویس داخلی خود ارائه
نمیدهد.
ماده هفتم ـ ممنوعیتها (پستنامهها)
، کره شمالی و لبنان مرسولات ثبتی حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره
1ـ استثنائاً
به مقررات آییننامه
(ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمیکنند. این کشورها مطلقاً
پستنامهها در خصوص مسؤولیت در حالات سرقت یا آسیبدیدگی این مرسولات یا محتوای اقلام ساخته شده از شیشه یا اقلام شکستنی
آنها متعهد نیستند.
، بولیوی، چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری هنگکنگ، عراق، نپال، پاکستان، عربستان سعودی، سودان و ویتنام
2ـ استثنائاً
مرسولات ثبتی حاوی سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته
نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمیکنند.
3ـ میانمار این حق را برای خود محفوظ میدارد که مرسولات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذکور در بند 6 ماده 18 را بهعلت مغایرت با قوانین
داخلی خود قبول نکند.
4ـ نپال مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسکناس یا سکه را مگر در صورت توافق ویژه، قبول نمیکند.
5 ـ ازبکستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، چک، تمبر پستی یا ارز را قبول نمیکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا
آسیبدیدگی چنین مرسولاتی نمیپذیرد.
6 ـ ایران (جمهوری اسلامی) مرسولات حاوی اقلام مغایر با اصول دین اسلام را نمیپذیرد و این حق را برای خود محفوظ میدارد مرسولات
پستنامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سکه، اسکناس، چکهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای
قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیبدیدگی اینگونه مرسولات نمیپذیرد.
7ـ فیلیپین حق عدم پذیرش هرگونه پستنامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سکه، اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و
پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را برای خود محفوظ میدارد.
8 ـ استرالیا هر نوع مرسوله پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسکناس را قبول نمیکند. بهعلاوه، مرسولات ثبتی برای توزیع در
استرالیا یا مرسولات گذر (ترانزیت) مکشوف حاوی اقلام با ارزش نظیر جواهرات، فلزات قیمتی، سنگهای قیمتی، اوراق بهادار، سکه یا هر نوع
سند مالی قابل انتقال را قبول نمیکند و هیچگونه مسؤولیتی در قبال مرسولات مغایر با این قید تحدید تعهد نمیپذیرد.
9 ـ چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری هنگکنگ، مرسولات بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام و
چک مسافرتی را طبق قوانین داخلی خود، قبول نمیکند.
10ـ لاتویا و مغولستان حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، اوراق بهادار بینام و چک مسافرتی در انطباق با
قوانین ملیشان را برای خود محفوظ میدارند.
11ـ برزیل حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس رایج یا هر نوع اوراق بهادار بینام را برای خود محفوظ میدارد.
12ـ ویتنام حق عدم پذیرش نامههای حاوی اشیاء یا کالا را برای خود محفوظ میدارد.
13ـ اندونزی مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، چک، تمبر پستی، ارز یا هر نوع اوراق قرضه بینام برای توزیع در اندونزی را قبول
نمیکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیبدیدگی این مرسولات نمیپذیرد.
14ـ قرقیزستان حق عدم پذیرش پستنامههای (عادی، ثبتی، بیمه یا بستههای کوچک) حاوی سکه، اسکناس رایج یا هر نوع حواله بانکی یا
اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را
برای خود محفوظ میدارد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیبدیدگی این مرسولات نمیپذیرد.
15ـ آذربایجان و قزاقستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، اوراق اعتباری یا هر نوع اوراق بهادار بینام، چک، فلزات قیمتی ساخته
شده یا ساخته نشده، سنگهای قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمیکنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیبدیدگی
این مرسولات نمیپذیرند.
16 ـ مولداوی و روسیه مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسکناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چک) بینام یا ارز را قبول نمیکنند و مسؤولیتی در
قبال گم شدن یا آسیبدیدگی این مرسولات نمیپذیرند.
17ـ صرفنظر از بند 3 ماده 18 ،فرانسه این حق را برای خود محفوظ میدارد مرسولات حاوی کالا، در صورتی که این مرسولات از قوانین ملی یا
بینالمللی یا دستورالعملهای فنی و بستهبندی برای حمل هوایی تبعیت نکنند را قبول نکند.
ماده هشتم ـ ممنوعیتها (امانات پستی)
1ـ میانمار و زامبیا مجازند امانات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذکور در بند 1ـ 3ـ1ـ6 ماده 18 را به دلیل مغایرت با قوانین داخلی خود قبول نکنند.
، لبنان و سودان امانات حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا
2ـ استثنائاً
ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی که به سهولت تبدیل به مایع میشوند یا اقلام ساخته شده از
شیشه یا مشابه آن یا اقلام شکستنی را قبول نمیکنند و در قبال مقررات مربوط در آییننامه امانات پستی متعهد نیستند.
3ـ برزیل مجاز است امانات بیمه حاوی سکه و حواله های بانکی در گردش و هر نوع اوراق بهادار بینام را به دلیل مغایرت با مقررات داخلی خود
نپذیرد.
4ـ غنا مجاز است امانات بیمه حاوی سکه و اسکناس رایج را بهدلیل مغایرت با مقررات داخلی خود نپذیرد.
5 ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده 18 ،عربستان سعودی مجاز است امانات حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک
مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نپذیرد. همچنین امانات حاوی هرگونه
دارو (مگر درصورتی که بههمراه نسخه پزشکی صادره توسط یک مقام ذیصلاح باشند)، محصولات اطفاء حریق، مایعات شیمیایی یا اقلام مغایر
با اصول دین اسلام را قبول نمیکند.
6 ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده 18 ،عمان مرسولات حاوی اقلام زیر را نمیپذیرد:
1ـ 6 هرگونه دارو، مگر درصورتی که بههمراه نسخه پزشکی صادره توسط یک مقام ذیصلاح باشند؛
2ـ 6 محصولات اطفاء حریق یا مایعات شیمیایی؛
3ـ 6 اقلام مغایر با اصول دین اسلام.
7ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده 18 ،ایران (جمهوری اسلامی) امانات حاوی اقلام مغایر با دین اسلام را نمیپذیرد و این حق را برای خود محفوظ
میدارد امانات عادی و بیمه حاوی سکه، اسکناس، چکهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی،
جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی اینگونه مرسولات نمیپذیرد.
8 ـ فیلیپین مجاز است هرگونه امانت حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده
یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی که به سهولت تبدیل به مایع میشوند یا اقلام ساخته شده از
شیشه یا مشابه آن یا اقلام شکستنی را قبول نکند.
9ـ استرالیا هر نوع مرسولات پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسکناس را نمیپذیرد.
10ـ چین (جمهوری خلق) امانات عادی حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته
شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نمیپذیرد. بهعلاوه، به استثنای منطقه ویژه اداری هنگکنگ، امانات بیمه
حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بینام و چک مسافرتی پذیرفته نمیشوند.
11ـ مغولستان طبق قوانین ملی خود، حق عدم پذیرش امانات حاوی سکه، اسکناس، اوراق بهادار بینام و چک مسافرتی را برای خود محفوظ
میدارد.
12ـ لاتویا امانات عادی و بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق بهادار (چک) بینام یا ارز را نمیپذیرد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا
آسیبدیدگی این مرسولات قبول نمیکند.
13ـ مولداوی، روسیه، اوکراین و ازبکستان، امانات عادی یا بیمه حاوی اسکناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چک) بینام یا ارز را قبول نمیکنند و
مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیبدیدگی این مرسولات نمیپذیرند.
14ـ آذربایجان و قزاقستان امانات عادی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق اعتباری یا اوراق بهادار بینام، چک، فلزات قیمتی ساخته
شده یا ساخته نشده، سنگهای قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمیکنند و مسؤولیتی در قبال گمشدن یا آسیبدیدگی
این مرسولات نمیپذیرند.
ماده نهم ـ اقلام مشمول عوارض گمرکی
1ـ با توجه به ماده 18 ،بنگلادش و السالوادور مرسولات بیمه حاوی اقلام مشمول عوارض گمرکی را نمیپذیرند.
2ـ با توجه به ماده 18 ،افغانستان، آلبانی، آذربایجان، بلاروس، کامبوج، شیلی، کلمبیا، کوبا، کره شمالی، السالوادور، استونی، قزاقستان، لاتویا،
مولداوی، نپال، پرو، روسیه، سان مارینو، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) نامههای عادی و ثبتی حاوی اقلام مشمول
عوارض گمرکی را نمیپذیرند.
3ـ با توجه به ماده 18 ،بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج (جمهوری)، جیبوتی، مالی و موریتانی نامههای عادی حاوی اقلام مشمول عوارض
گمرکی را نمیپذیرند.
4ـ بدون توجه به مقررات بندهای 1 تا 3 ،مرسولات حاوی سرم، واکسن و مرسولات حاوی داروهای اورژانسی کمیاب در تمام حالات پذیرفته
میشوند.