قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست 2

ماده دهم ـ مطالبه نامه ها
1ـ صرفنظر از بند 3 ماده 19 ،بلغارستان، دماغه سبز، چاد، کره شمالی، مصر، گابن، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده  بریتانیا، یونان، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار، فیلیپین، عربستان سعودی، سودان، سوریه، ترکمنستان، اوکراین،، ازبکستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ میدارند که از مشتریان هزینهای بابت مطالبهنامههای مربوط به پستنامهها دریافت کنند.
2ـ صرفنظر از بند 3 ماده 19 ،آرژانتین، اتریش، آذربایجان، لیتوانی، مولداوی و اسلواکی این حق را برای خود محفوظ میدارند اگر در پاسخخ به مطالبه نامه ای، اقدامات تحقیقی انجام دهند و بعد معلوم شود که مورد مذکور صحت ندارد، هزینه ویژهای دریافت کنند.
3ـ افغانستان، بلغارستان، دماغه سبز، کنگو (جمهوری)، مصر، گابن، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار،، عربستان سعودی، سودان، سورینام، سوریه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ میدارند از مشتریان، هزینه صدور مطالبه نامه های مربوط به امانات دریافت کنند.
4ـ صرفنظر از بند 3 ماده 19 ،برزیل، پاناما (جمهوری) و آمریکا حق دریافت هزینه از مشتریان بابت رسیدگی به مطالبه نامه های مربوط به پست نامه ها و امانات پست شده در کشورهایی که رویه مذکور را طبق مقررات بندهای 1 تا 3 این ماده اعمال میکنند، برای خود محفوظ میدارند.

ماده یازدهم ـ هزینه ارائه به گمرک
1ـ گابن حق دریافت هزینه ارائه به گمرک از مشتریان را برای خود محفوظ میدارد.
2ـ صرفنظر از بند 2 ماده 20 ،برزیل این حق را برای خود محفوظ میدارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرک برای تمام مرسولات ارائهه شده
برای کنترل گمرکی دریافت کند.
3ـ صرفنظر از بند 2 ماده 20 ،یونان این حق را برای خود محفوظ میدارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرک برای تمام مرسولات ارائهه شده به
مقامات گمرک دریافت کند.
4ـ کنگو (جمهوری) و زامبیا حق دریافت هزینه ارائه به گمرک از مشتریان بابت امانات پستی را برای خود محفوظ میدارند.
ماده دوازدهم ـ پست کردن مرسولات پستنامه در خارج از کشور
1ـ استرالیا، اتریش، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، یونان، نیوزیلند و آمریکا این حق را برای خود محفوظ میدارند ازز مجریان
منتخب برگشت دهنده مرسولات طبق مقررات بند 4 ماده 28 ،حقالزحمه مربوط را دریافت کنند مشروط بر اینکه این مرسولات از طریقق شبکه
آنها قبول نشده باشد.
کمتر از هزینه
2ـ صرفنظر از بند 4 ماده 28 ،کانادا این حق را برای خود محفوظ میدارد از مجری منتخب مبدأ مبلغی دریافت کند. این مبلغ یقیناً
ناشی از پردازش این مرسولات نخواهد بود.
3ـ حسب مقررات بند 4 ماده 28 ،مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبولکننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پستنامه
پستشده در خارج از کشور، حقالزحمه متناسبی مطالبه کند. استرالیا و پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی حق محدودد کردن این
پرداخت به نرخ داخله متناسب برای مرسولات مشابه در کشور مقصد را برای خود محفوظ میدارند.
4ـ حسب مقررات بند 4 ماده 28 ،مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبولکننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پستنامه
پستشده در خارج از کشور، حقالزحمه متناسبی مطالبه کند. کشورهای عضو زیر حق محدود کردن این پرداخت به محدودیتهای مجاز در
آییننامهها مربوط به مرسولات انبوه را برای خود محفوظ میدارند: باهاما، باربادوس، برونئی دارالسلام، چین (جمهوری خلق)، پادشاهیی متحده
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، گرانادا، گویان، هند، مالزی، نپال، هلند، جزایرر آنتیل و
آروبای هلند، نیوزیلند، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، سنگاپور، سریلانکا، سورینام، تایلند و آمریکا.
5 ـ صرفنظر از قیود تحدید تعهد مندرج به موجب بند 4 ،کشورهای عضو زیر حق اعمال کامل مقررات ماده 28 کنوانسیون در قبالل مرسولات
دریافتی از کشورهای عضو اتحادیه را برای خود محفوظ میدارند: آرژانتین، اتریش، بنین، برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاجج (جمهوری)،
قبرس، دانمارک، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، گینه، ایران (جمهوری اسلامی)، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، لبنان، لوکزامبورگ، مالی،، موریتانی،
موناکو، مراکش، نروژ، پرتغال، عربستان سعودی، سنگال، سوئیس، سوریه و توگو.
6 ـ در اجرای بند 4 ماده 28 ،آلمان این حق را برای خود محفوظ میدارد که از کشور ارسالکننده، حقالزحمهای معادل با مبلغ قابل دریافتت از
کشور محل اقامت فرستنده مطالبه کند.
7 ـ صرفنظر از قیود تحدید تعهد درنظر گرفته شده به موجب ماده 12 ،چین (جمهوری خلق) حق محدود کردن هرگونه پرداخت بابت توزیع
مرسولات پرتعداد پستنامه پستشده در خارج به محدودیتهای مجاز در کنوانسیون و آییننامه پستنامهها مربوط به مرسولات انبوه را برای
خود محفوظ میدارد.
ماده سیزدهم ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به حقوق حمل هوایی
1ـ صرفنظر از مقررات ماده 34 ،استرالیا این حق را برای خود محفوظ میدارد تا نرخهای حمل هوایی برای امانات صادره از طریق سرویس
برگشت کالا، همانطور که در آییننامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال کند.
ماده چهاردهم ـ نرخهای استثنائی ورود به سرزمین
1ـ صرفنظر از ماده 35 ،افغانستان حق دریافت نرخ استثنائی اضافی ورود به سرزمین به میزان 5/7 حق برداشت ویژه (اِس دی آر)) بهازاء هر
امانت را برای خود محفوظ میدارد.
ماده پانزدهم ـ تعرفههای خاص
1ـ بلژیک، نروژ و آمریکا میتوانند نرخهای ورود به سرزمین بالاتری برای امانات هوایی نسبت به امانات زمینی دریافت کنند.
2ـ لبنان مجاز است برای امانات تا وزن یک کیلوگرم، هزینه امانات یک تا سه کیلوگرم را دریافت کند.
3ـ پاناما (جمهوری) مجاز است مبلغ 20/0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم امانات زمینی هوابرد (اِس اِی اِل) گذریی (ترانزیتی)
دریافت کند.
ماده شانزدهم ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تثبیت هزینهها و نرخها
1ـ صرفنظر از بند 6 ـ1 ماده 36 ،استرالیا این حق را برای خود محفوظ میدارد تا نرخهای خروج از سرزمین برای ارائه سرویس برگشت کالاا برای
امانات، همانطور که در آییننامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال کند.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار، این تشریفات(پروتکل) که دارای ارزش و اعتباری همسان با مقررات موجود در متن خودد کنوانسیون
است را تدوین نموده و آن را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که به مدیرکل دفتر بینالملل سپرده خواهد شد. تصویر آن توسط دفترر بینالملل
اتحادیه برای هر یک از کشورهای عضو ارسال میشود.
منعقده در 11 اکتبر 2012) 20 مهر 1391 ،(دوحه
آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی
(تنظیم مجدد و تصویب شده توسط کنگره 2012) 1391 (دوحه)
امضاء کنندگان، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند 2 ماده 22 اساسنامه اتحادیه پستی جهانیی مصوب دهم
جولای 1964) 19 تیر 1343 (در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند 4 ماده 25 اساسنامه، مقررات زیر را که ضامن اجرای اساسنامه وو کارکرد
اتحادیه است، در این آییننامه عمومی تدوین کردند.
فصل اول ـ سازمان، وظایف و کارکرد کنگره، شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کارگروه مشورتی
بخش اول ـ کنگره
ماده 101ـ سازماندهی و برگزاری کنگرهها و کنگرههای فوقالعاده
1ـ نمایندگان کشورهای عضو حداکثر ظرف چهار سال از پایان سال برگزاری کنگره قبلی، در کنگره گردهم میآیند.
2ـ هر کشور عضو، یک یا چند نماینده تامالاختیار را توسط دولت خود به کنگره معرفی میکند و در صورت نیاز میتواند نمایندگی خود را بهه یک
کشور عضو دیگر تفویض کند. با وجود این، هر هیأت میتواند نمایندگی فقط یک کشور عضو دیگر، بهغیر از خودش، را بر عهده گیرد.
3ـ در اصل، هر کنگره کشور میزبان کنگره بعدی را تعیین میکند. در غیراین صورت، شورای راهبری مجاز است کشور میزبان کنگره را پسس از
مشورت با آن کشور، تعیین کند.
4ـ دولت میزبان پس از مشورت با دفتر بینالملل، تاریخ و محل برگزاری کنگره را قطعی میکند. در اصل، یک سال قبل از این تاریخ، دولتت میزبان
برای دولتهای کشورهای عضو دعوتنامه میفرستد. این دعوتنامه، مستقیم یا از طریق یک دولت دیگر یا از طریق مدیرکل دفتر بینالمللل ارسال
میشود.
5 ـ اگر کنگره ناگزیر فاقد میزبان باشد، دفتر بینالملل با موافقت شورای راهبری و پس از مشورت با دولت کنفدراسیون سوئیس، اقداماتت لازم
برای برگزاری و سازماندهی کنگره در کشور مقر اتحادیه را بهعمل میآورد. در این حالت، دفتر بینالملل وظایف دولت کشور میزبان راا بهعهده
میگیرد.
6 ـ محل برگزاری کنگره فوقالعاده، توسط کشورهای عضو خواهان برگزاری آن و پس از مشورت با دفتر بینالملل تعیین میشود.
7ـ بندهای 2 تا 5 ماده 101 در مورد کنگرههای فوقالعاده نیز قابل اعمال است.
ماده102ـ حق رأی در کنگره
1ـ بهموجب محدودیتهای مندرج در ماده 149 ،هر کشور عضو یک رأی دارد.
ماده103ـ وظایف کنگره
1ـ کنگره بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو، شورای راهبری و شورای عملیات پستی، دارای وظایف زیر است:
1ـ1 تعیین اصول کلی نیل به ماهیت و هدف اتحادیه که در دیباچه و ماده 1 اساسنامه آمده است؛
2ـ1 ملاحظه و در صورت اقتضاء، تصویب پیشنهادهای اصلاح اساسنامه، آییننامه عمومی، کنوانسیون و موافقتنامهها که توسطط کشورهای عضو،
شورای راهبری و شورای عملیات پستی طبق ماده 29 اساسنامه و ماده 138 آییننامه عمومی ارائه شدهاند؛
3ـ1 تعیین تاریخ به اجراء درآمدن احکام اتحادیه؛
4ـ1 تصویب آییننامه داخلی کنگره و اصلاحات آن؛
5 ـ1 ملاحظه گزارش جامع فعالیت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کارگروه مشورتی از زمان کنگره قبلی تا کنگره جدید که ازز سوی
نهادهای مربوط طبق مواد 111 ،117 و 125 آییننامه عمومی ارائه شدهاند؛
6 ـ1 تصویب راهبرد(استراتژی) اتحادیه؛
7ـ1 تثبیت سقف مخارج اتحادیه طبق ماده 21 اساسنامه؛
8 ـ1 انتخاب کشورهای عضو شورای راهبری و شورای عملیات پستی؛
9ـ1 انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل؛
10ـ1 تعیین سقف هزینههای تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی که بر عهده اتحادیه است، در یک قطعنامه کنگره.
2ـ کنگره بهعنوان نهاد عالی اتحادیه، به سایر این گونه موارد مربوط به سرویسهای پستی رسیدگی میکند.
ماده104ـ آییننامه داخلی کنگرهها
1ـ کنگره برای سازماندهی فعالیت خود و انجام مباحثات، آییننامه داخلی خود را اعمال میکند.
2ـ هر کنگره میتواند آییننامه داخلی خود را تحت شرایط مندرج در آییننامه داخلی، اصلاح کند.
ماده105 ـ ناظران در جلسات نهادهای اتحادیه
1ـ از نهادهای زیر دعوت میشود بهعنوان ناظر در نشستهای عمومی و نشستهای کارگروههای کنگره، شورای راهبری و شورای عملیات
پستی شرکت نمایند:
1ـ1 نمایندگان سازمان ملل متحد؛
2ـ1 اتحادیههای محدود؛
3ـ1 اعضای کارگروه مشورتی؛
4ـ1 نهادهایی که بنابر یک تصمیم یا یک قطعنامه کنگره، مجاز به حضور در جلسات اتحادیه بهعنوان ناظر میباشند.
2ـ از نهادهای زیر در صورت انتخاب توسط شورای راهبری طبق بند 12ـ1 ماده 107 ،دعوت میشود بهعنوان ناظران موقتی در جلساتت خاص
کنگره شرکت نمایند:
1ـ2 آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین دولتی؛
2ـ2 هر نهاد، انجمن یا شرکت بینالمللی یا هر فرد صلاحیتدار.
3ـ علاوه بر ناظران تعریف شده در بند 1 این ماده، شورای راهبری و شورای عملیات پستی میتوانند طبق آییننامه داخلی خود و درر صورتی که
منافع اتحادیه و نهادهای آن ایجاب کند، نسبت به انتخاب ناظران موقتی برای شرکت در جلسات خود اقدام کنند.
بخش دوم ـ شورای راهبری
ماده106ـ ترکیب و وظایف شورای راهبری
1ـ شورای راهبری متشکل از چهل و یک کشور عضو است که در فاصله بین دو کنگره متوالی انجام وظیفه میکنند.
به کشور عضو میزبان کنگره واگذار میشود. اگر این کشور عضو از حق خود صرفنظر کند، فقط به یک عضو
2ـ ریاست شورای راهبری قاعدتاً
رسمی و صاحب رأی تبدیل شده و در نتیجه، گروه جغرافیایی که کشور مذکور به آن تعلق دارد، یک کرسی اضافی در اختیار خواهدد داشت که
محدودیتهای مندرج در بند 3 در مورد آن اعمال نمیشود. در این حالت، شورای راهبری یکی از کشورهای عضو واقع در منطقه جغرافیاییی کشور
عضو میزبان کنگره را به ریاست انتخاب میکند.
3ـ چهل عضو دیگر شورای راهبری بر اساس یک تقسیمبندی عادلانه جغرافیایی و توسط کنگره انتخاب میشوند. در هر کنگره باید حداقلل نصف
اعضاء جایگزین شوند و هیچ کشور عضوی نمیتواند در سه کنگره متوالی انتخاب شود.
4ـ هر عضو شورای راهبری نماینده ذیصلاح خود در امور پستی را تعیین میکند. اعضای شورای راهبری در کار این شورا مشارکت فعالل دارند.
5 ـ به اعضای شورای راهبری بابت عضویت در این شورا، حقوقی پرداخت نمیشود. هزینههای عملیاتی این شورا برعهده اتحادیه است.
ماده107ـ وظایف شورای راهبری
1ـ شورای راهبری عهدهدار وظایف زیر است:
1ـ1 نظارت بر فعالیتهای اتحادیه بین دو کنگره برای حصول اطمینان از مطابقت با تصمیمات کنگره، بررسی مسائل مرتبط با خطمشیهایی دولتی
در زمینه موضوعات پستی و پیشرفتهای سیاستگذاری بینالمللی نظیر موضوعات مربوط به تجارت در خدمات و رقابت.
2ـ1 ترغیب، هماهنگی و نظارت بر همه نوع کمکهای فنی پستی در چهارچوب همکاری فنی بینالمللی.
3ـ1 بررسی پیشنویس برنامه کاری چهارساله اتحادیه مصوب کنگره و نهاییسازی آن از طریق درج فعالیتهای انجامشده در پیشنویسس طرح
برای دوره چهارساله با توجه به منابع واقعی و در دسترس. این برنامه باید در صورت اقتضاء، در راستای نتایج اولویتبندی فرآیندها کهه توسط
کنگره انجام شده است، باشد. نسخه نهایی برنامه کاری چهارساله که توسط شورای راهبری تکمیل و تصویب شده، مبنای تهیه برنامهه و بودجه
سالانه اتحادیه و نیز برنامههای عملیاتی که باید توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی تدوین و تصویب شوند، خواهد بود.
4ـ1 بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و حسابهای اتحادیه با در نظر گرفتن نسخه نهایی برنامه کاری اتحادیه که در بند 3ـ1 مادهه 107 به
آن اشاره شده است.
5 ـ1 در صورت لزوم، صدور مجوز افزایش سقف مخارج، طبق بندهای 3 تا 5 ماده 145.
6 ـ1 در صورت درخواست، صدور مجوز انتخاب رده قدرالسهم پایینتر، طبق شرایط مندرج در بند 6 ماده 150.
7ـ1 صدور مجوز تغییر گروه جغرافیایی، به درخواست کشور عضو، با در نظر گرفتن دیدگاههای کشورهای عضو گروههای جغرافیاییی ذیربط.
8 ـ1 ایجاد یا حذف پستهای سازمانی دفتر بینالملل با درنظرگرفتن محدودیتهای ناشی از سقف تثبیت شده مخارج.
9ـ1 تصمیمگیری در مورد برقراری تماس با کشورهای عضو در مورد انجام وظایف محوله.
10ـ1 پس از مشورت با شورای عملیات پستی، تصمیمگیری در مورد برقراری روابط با سازمانهایی که جزء ناظران اشاره شده در بند 11 ماده
105 نیستند.
11ـ1 ملاحظه و تصویب گزارش دفتر بینالملل در مورد روابط اتحادیه پستی جهانی با سایر نهادهای بینالمللی و تصمیمگیری مقتضی درر خصوص
برقراری این روابط و اقدامات مربوط.
12ـ1 پس از مشورت با شورای عملیات پستی و دبیرکل، انتخاب آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی، انجمنها،
شرکتها و افراد واجد شرایطی که قرار است حسب تمایل اتحادیه یا کار کنگره، از آنها بهعنوان ناظران موقتی برای حضور در نشستهایی ویژه
کنگره و کارگروههای آن دعوت شود و دستور به مدیرکل دفتر بینالملل برای صدور دعوتنامههای لازم.
13ـ1 تعیین کشور عضو میزبان کنگره، در حالت مندرج در بند 3 ماده 101.
14ـ1 تعیین بهموقع تعداد کارگروههای لازم برای انجام امور کنگره و مشخص کردن وظایف آنها پس از مشورت با شورای عملیات پستی.
15ـ1 پس از مشورت با شورای عملیات پستی و منوط به تصویب کنگره، انتخاب کشورهای عضو برای:
1ـ 15ـ1 بهعهده گرفتن سمتهای معاون کنگره و روسا و معاونان روسای کارگروه ها با در نظر گرفتن حداکثر توزیع متناسب جغرافیایی
کشورهای عضو
2ـ 15ـ1 عضویت در کارگروههای محدود کنگره.
16 ـ1 تعیین آن دسته از اعضای شورای راهبری که بهعنوان عضو کارگروه مشورتی خدمت خواهند کرد.
17ـ1 بررسی و تصویب هرگونه اقدام لازم برای حفظ و ارتقاء کیفیت و مدرنیزه نمودن سرویس پستی بینالملل، در چهارچوب اختیاراتت خود.
18 ـ1 بررسی مسائل اداری، قانونی و حقوقی مرتبط با اتحادیه یا سرویس پستی بینالملل، بنا به درخواست کنگره، شورای عملیاتت پستی یا
کشورهای عضو. تصمیمگیری در مورد انجام مطالعات درخواستی توسط کشورهای عضو در زمینههای یاد شده در فاصله بین دو کنگرهه بعهده
شورای راهبری است.
19ـ1 تنظیم پیشنهادهایی برای ارائه به کنگره یا کشورهای عضو جهت تصویب، طبق ماده 140.
20ـ1 ارائه موضوعات مطالعاتی به شورای عملیات پستی برای بررسی آنها طبق بند 6 ـ1 ماده 113.
21ـ1 بازنگری و تصویب پیشنویس راهبرد اتحادیه پستی جهانی با مشورت با شورای عملیات پستی جهت ارائه به کنگره.
22ـ1 دریافت و بررسی گزارشها و پیشنهادهای کارگروه مشورتی و ملاحظه پیشنهادهای کارگروه مشورتی جهت ارائه به کنگره.
23ـ1 نظارت بر فعالیتهای دفتر بینالملل.
24ـ1 تصویب گزارش سالانه فعالیتهای اتحادیه پستی جهانی و گزارشهای کارکرد مالی سالانه تهیه شده توسط دفتر بینالملل وو عندالاقتضاء،
ارائه ملاحظاتی درباره آنها.
25ـ1 در صورت لزوم، تدوین اصولی برای شورای عملیات پستی بهمنظور در نظر گرفتن آن اصول برای بررسی مسائل دارای پیامدهایی مالی عمده
(هزینهها، عوارض پایانه (پایانه(ترمینال))، هزینههای گذر (ترانزیت)، نرخهای پایه حمل هوایی و پستکردن مرسولات پستنامه در خارج از
کشور)، پیگیری دقیق این مسائل و بازنگری و تصویب پیشنهادهای شورای عملیات پستی مرتبط با این مسائل بهمنظور انطباق با اصولل یاد شده.
26ـ1 در صورت لزوم و در چهارچوب صلاحیتهای خود، تصویب توصیههای شورای عملیات پستی برای اتخاذ مقررات یا رویهای جدید تاا زمانی که
کنگره در مورد آن تصمیم بگیرد.
27ـ1 بررسی گزارش سالانه تهیه شده توسط شورای عملیات پستی و پیشنهادهای ارائه شده توسط آن شورا.
28ـ1 تصویب گزارش چهارسالانه در مورد عملکرد کشورهای عضو در زمینه اجرای استراتژی اتحادیه مصوب کنگره قبلی برای ارائه بهه کنگره بعدی
که توسط دفتر بینالملل و با مشورت شورای عملیات پستی تهیه شده است.
29ـ1 ایجاد چهارچوب سازمانی کارگروه مشورتی و تأیید سازمان کارگروه مشورتی طبق مفاد ماده 122.
30ـ1 تعیین معیارهای عضویت در کارگروه مشورتی و قبول یا رد درخواستهای عضویت طبق معیارهای مذکور، با حصول اطمینان از اینکهه رسیدگی
به درخواستها طی فرآیندی سریع بین دو نشست شورای راهبری صورت میپذیرد.
31ـ1 تنظیم آییننامه مالی اتحادیه.
32ـ1 تنظیم قواعد حاکم بر صندوق ذخیره.
33ـ1 تنظیم قواعد حاکم بر صندوق ویژه.
34ـ1 تنظیم قواعد حاکم بر صندوق فعالیتهای ویژه.
35ـ1 تنظیم قواعد حاکم بر صندوق داوطلبانه.
36ـ1 تنظیم آییننامه استخدام و شرایط خدمت کارکنان استخدام شده.
37ـ1 تنظیم آییننامه صندوق اجتماعی.
38ـ1 انجام نظارت کلی بر ایجاد و فعالیتهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده 152.
ماده108ـ سازماندهی جلسات شورای راهبری
1ـ شورای راهبری در نشست خود که توسط رئیس کنگره افتتاح و برگزار میشود، از میان اعضای خود چهار معاون انتخاب و آییننامهه داخلی
خود را تدوین میکند.
2ـ شورای راهبری با فراخوان رئیس خود اصولاً سالی یکبار در مقر اتحادیه تشکیل جلسه میدهد.
3ـ رئیس و معاونان و رؤسا و معاونان کارگروههای شورای راهبری، کارگروه مدیریت را تشکیل میدهند. این کارگروه آمادهسازی و هدایتت کار
جلسات شورای راهبری را برعهده دارد. همچنین به نیابت از شورای راهبری، گزارش سالانه تهیه شده توسط دفتر بینالملل دربارهه فعالیت
اتحادیه را تصویب میکند و سایر وظایف محوله بنا به تصمیم شورای راهبری یا مواردی که در فرآیند برنامهریزی راهبردی ضرورت مییابد را
بهعهده میگیرد.
4ـ اگر در دستور کار، موضوعاتی مربوط به شورای عملیات پستی وجود داشته باشد، رئیس شورای عملیات پستی در جلسات شورایی راهبری
شرکت میکند.
5 ـ اگر در دستور کار شورای راهبری، موضوعاتی مربوط به کارگروه مشورتی وجود داشته باشد، رئیس این کارگروه در جلسات شورایی راهبری
شرکت میکند.
ماده109ـ ناظران
1ـ ناظران
1ـ1 شورای عملیات پستی میتواند بهمنظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر با شورای راهبری، نمایندگانی را برای شرکت در جلساتت شورای
راهبری بهعنوان ناظر تعیین کند.
2ـ1 کشورهای عضو اتحادیه که عضو شورای راهبری نیستند، بهعلاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده 105 میتوانند درر جلسات
عمومی و نشستهای کارگروههای این شورا، بدون حق رأی، شرکت کنند.
2ـ اصول
1ـ2 شورای راهبری میتواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکتکنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکرات را محدودد کند.
2ـ2 ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت کارایی و اثربخشی کار آنها، مجاز به همکاری درر مطالعات
هستند. همچنین میتوان از آنها در صورتی که تجربه یا تخصصشان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست کارگروهها وو تیمپروژهها
دعوت کرد. همکاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافهای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.
3ـ2 در شرایط استثنائی، ممکن است اعضای کارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا درر صورتی
که محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضا کند، حق دریافت مدارک توسط آنها میتواند محدود شود. این محدودیت ممکنن است
بهصورت موردی توسط نهاد ذیربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه برر شورای
راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش میشود. در صورت نیاز، شورای راهبری میتواند عندالاقتضاء، محدودیتها را با مشورتت شورای
عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.
ماده110ـ بازپرداخت هزینههای سفر
1ـ هزینه سفر نمایندگان هر یک از اعضای شورای راهبری که در جلسات این شورا شرکت میکنند، بهعهده کشور عضو متبوع آنها استت اما
نمایندگان کشورهای عضوی که طبق فهرست تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در رده کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعهیافته
طبقهبندی شدهاند و در جلسات این شورا، بهجز جلساتی که هنگام برگزاری کنگره تشکیل میشوند، شرکت میکنند، حق دریافت مبلغغ یک
بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما یا یک بلیط درجه یک رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی که مبلغ آن ازز بهای
یک بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند. همین اعتبار به هر یک از اعضای کارگروهها، گروههای کاری و سایرر نهادهایی که
خارج از کنگره و جلسات شورای راهبری تشکیل میشوند، در نظر گرفته میشود.
ماده111ـ اطلاعرسانی فعالیتهای شورای راهبری
1ـ شورای راهبری پس از هر جلسه، کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیههای محدود و اعضای کارگروه مشورتی را ازز فعالیتهای خود
با ارسال خلاصهای از گزارش جلسات، قطعنامهها و تصمیمات خود مطلع میسازد.
2ـ شورای راهبری حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیتهای خود برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهایی عضو،
مجریان منتخب آنها و اعضای کارگروه مشورتی ارسال میکند.
بخش سوم ـ شورای عملیات پستی
ماده112ـ و وظایف شورای عملیات پستی
1ـ شورای عملیات پستی چهل عضو دارد که در فاصله بین دو کنگره انجام وظیفه میکنند.
2ـ اعضای شورای عملیات پستی توسط کنگره و بر اساس یک تقسیمبندی جغرافیایی خاص انتخاب میشوند. برای کشورهای عضو درر حال
توسعه، بیست و چهار کرسی و برای کشورهای عضو توسعه یافته، شانزده کرسی در نظر گرفته میشود. حداقل یکسوم از اعضاء درر هر
کنگره جایگزین میشوند.
3ـ هر یک از اعضای شورای عملیات پستی، نماینده خود که مسؤولیت ارائه سرویسهای مندرج در احکام اتحادیه را دارد، تعیین میکند.. اعضای
شورای عملیات پستی در کار این شورا مشارکت فعال دارند.
4ـ به اعضای شورای عملیات پستی حقوقی پرداخت نمیشود و هزینههای عملیاتی این شورا بهعهده اتحادیه است.
ماده113ـ وظایف شورای عملیات پستی
1ـ وظایف شورای عملیات پستی عبارتند از:
1ـ1 هماهنگسازی اقدامات عملی برای توسعه و بهبود خدمات پستی بینالمللی.
2ـ1 انجام هر اقدام لازم برای حفظ و ارتقای کیفیت و مدرنسازی سرویس پستی بینالمللی، منوط به تصویب شورای راهبری در چهارچوب
صلاحیت آن.
3ـ1 تصمیمگیری درباره ارتباط با کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها بهمنظور انجام وظایف خود.
4ـ1 انجام اقدامات لازم برای مطالعه و انتقال تجارب و پیشرفتهای فنی، عملیاتی، اقتصادی و آموزشی حرفهای برخی کشورهای عضو و
مجریان منتخب آنها که مورد علاقه شبکههای پستی است.
5 ـ1 انجام اقدامات لازم با مشورت شورای راهبری در فضای همکاری فنی با کلیه کشورهای عضو اتحادیه و مجریان منتخب آنها و بهویژهه با
کشورهای نوظهور و درحال توسعه و مجریان منتخب آنها.
6 ـ1 بررسی سایر موضوعات ارائهشده به آن از طرف یک عضو شورای عملیات پستی، از طرف شورای راهبری یا از طرف کشورهای عضوو یا
مجریان منتخب آنها.
7ـ1 دریافت و بررسی گزارشها و توصیههای کارگروه مشورتی و بررسی و اظهارنظر در مورد توصیههای کارگروه مشورتی پیرامونن موضوعات
مرتبط با شورای عملیات پستی برای ارائه به کنگره.
8 ـ1 تعیین اعضائی از شورای عملیات پستی که بهعنوان عضو کارگروه مشورتی خدمت میکنند.
9ـ1 بررسی مهمترین مسائل عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی و موضوعات همکاری فنی مورد نظر کلیه کشورهای عضو یا مجریانن منتخب آنها از
جمله مسائل با تبعات مالی عمده (هزینهها، عوارض پایانه (پایانه(ترمینال))، هزینههای گذر (ترانزیت)، نرخهای حمل مرسولات هوایی،، نرخهای
امانات پستی و پستکردن پستنامهها در خارج از کشور) و تهیه اطلاعات و ارائه نظرات و توصیهها برای اقدام در مورد آنها.
10ـ1 ارائه اطلاعات به شورای راهبری برای تدوین پیشنویس راهبرد اتحادیه برای ارائه به کنگره؛
11ـ1 مطالعه مشکلات آموزشی فنی و حرفهای مبتلابه کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها و نیز کشورهای جدید و درحال توسعه.
12ـ1 بررسی وضعیت فعلی و نیازهای سرویسهای پستی در کشورهای جدید و درحال توسعه و ارائه توصیههای مناسب در موردد روشها و ابزار
بهبود سرویسهای پستی در آن کشورها.
13ـ1 بازنگری آییننامههای اتحادیه ظرف مدت ششماه پس از پایان کنگره، مگر اینکه کنگره تصمیم دیگری بگیرد. در صورت نیاز فوری،، شورای
عملیات پستی میتواند آییننامههای یادشده را در جلسات دیگر اصلاح کند. در هر دو حالت، شورای عملیات پستی در سیاستگذاری وو اصول
اساسی، تابع خطمشیها و اصول بنیادین شورای راهبری است.
14ـ1 تدوین پیشنهادهایی که طبق ماده 140 برای تصویب به کنگره یا کشورهای عضو ارائه میشوند. در مورد پیشنهادهایی که درر چهارچوب
صلاحیت شورای راهبری قرار میگیرند، تصویب این شورا نیز ضروری است.
15ـ1 در صورت درخواست یک کشور عضو، بررسی هر پیشنهادی که طبق ماده 139 توسط آن کشور عضو به دفتر بینالملل ارسال شدهه است،
اظهارنظر درباره آن و دستور به دفتر بینالملل برای ضمیمه کردن این نظرات به پیشنهاد مربوط قبل از ارسال آن برای تصویب کشورهایی عضو.
16ـ1 در صورت لزوم و در موارد مقتضی و پس از تصویب شورای راهبری و مشورت با کلیه کشورهای عضو، توصیه به اتخاذ قوانین یاا رویهای جدید
تا زمانی که کنگره درباره آن تصمیم بگیرد.
17 ـ1 تهیه و انتشار استانداردهای فنی، عملیاتی و سایر فرآیندها در حیطه صلاحیت خود در صورتی که وحدت رویه ضروری باشد، درر قالب
تعیین نموده است به روش مشابه
توصیه به کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها. این شورا در صورت لزوم، اصلاحیه استانداردهایی را که قبلاً
منتشر میکند.
18ـ1 ایجاد چهارچوب سازمانی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه و تصدیق ترکیب این نهادها طبق مفاد ماده 152.
19ـ1 دریافت و بررسی گزارشات نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به صورت سالانه.
ماده114ـ سازماندهی جلسات شورای عملیات پستی
1ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود که توسط رئیس کنگره افتتاح و برگزار میشود، از میان اعضای خود، یک رئیس، یکک معاون و
رؤسای کارگروهها را انتخاب و آییننامه داخلی خود را تدوین میکند.
2ـ شورای عملیات پستی اصولاً سالی یکبار در مقر اتحادیه تشکیل جلسه میدهد. تاریخ و محل نشستها توسط رئیس این شورا باا توافق
رئیس شورای راهبری و مدیرکل دفتر بینالملل تعیین میشود.
3ـ رئیس و معاون و رؤسا و معاونان روسای کارگروههای شورای عملیات پستی، کارگروه مدیریت را تشکیل میدهند. این کارگروهه آمادهسازی و
هدایت کار جلسات شورای عملیات پستی را بهعهده داشته و کلیه وظایف محوله بنا به تصمیم شورای عملیات پستی یا مواردی که درر فرآیند
برنامهریزی راهبردی ضرورت مییابد را بهعهده میگیرد.
4ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود پس از کنگره، بر اساس راهبرد اتحادیه مصوب کنگره و بهویژه بخش مربوط بهه راهبردهای
نهادهای دائمی اتحادیه، یک پیشنویس برنامه کار اولیه را که حاوی تدابیری برای پیادهسازی راهبردهاست، تهیه میکند. این برنامه پایهه که
شامل تعداد محدودی پروژه در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک است، هر ساله با توجه به واقعیتها و اولویتهای جدید، بازنگریی میشود.
5 ـ اگر دستور کار شورای عملیات پستی حاوی مسائلی مربوط به کارگروه مشورتی باشد، رئیس این کارگروه در جلسات شورایی عملیات
پستی شرکت میکند.
ماده115ـ ناظران
1ـ ناظران
1ـ1 بهمنظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر بین این دو نهاد، شورای راهبری میتواند نمایندگانی را بهعنوان ناظر برای حضور درر جلسات
شورای عملیات پستی تعیین کند.
2ـ1 کشورهای عضو اتحادیه که عضو شورای عملیات پستی نیستند، بهعلاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده 105 میتوانندد در
جلسات عمومی و نشستهای کارگروههای این شورا بدون حق رأی، شرکت کنند.
2ـ اصول
1ـ2 شورای عملیات پستی میتواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکتکنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکراتت را
محدود کند.
2ـ2 ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت کارایی و اثربخشی کار آنها، مجاز به همکاری درر مطالعات
هستند. همچنین میتوان از آنها در صورتی که تجربه یا تخصصشان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست کارگروهها وو تیمپروژهها
دعوت کرد. همکاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافهای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.
3ـ2 در شرایط استثنائی، ممکن است اعضای کارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا درر صورتی
که محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء کند، حق دریافت مدارک توسط آنها میتواند محدود شود. این محدودیت ممکنن است
بهصورت موردی توسط نهاد ذیربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه برر شورای
راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش میشود. در صورت نیاز، شورای راهبری میتواند عندالاقتضاء، محدودیتها را با مشورتت شورای
عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.
ماده116ـ بازپرداخت هزینههای سفر
1ـ هزینه سفر و امرار معاش نمایندگان هر یک از اعضای شورای عملیات پستی که در جلسات این شورا شرکت میکنند، بهعهده کشورر عضو
متبوع آنها است. اما نمایندگان کشورهای عضوی که طبق فهرست تهیهشده توسط سازمان ملل متحد در رده کشورهای محرومم طبقهبندی
شدهاند و در جلسات این شورا، بهجز جلساتی که هنگام برگزاری کنگره تشکیل میشوند، شرکت میکنند، حق دریافت مبلغ یک بلیطط درجه دو
رفت و برگشت هواپیما یا یک بلیط درجه یک رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی که مبلغ آن از بهای یک بلیطط درجه
دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند.
ماده117ـ اطلاعرسانی فعالیتهای شورای عملیات پستی
1ـ شورای عملیات پستی پس از هر جلسه، کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیههای محدود و اعضای کارگروه مشورتی را از
فعالیتهای خود با ارسال خلاصهای از گزارش جلسات، قطعنامهها و تصمیمات خود مطلع میسازد.
2ـ شورای عملیات پستی یک گزارش سالانه درباره فعالیت خود برای شورای راهبری تهیه میکند.
3ـ شورای عملیات پستی حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیتهای خود، شامل گزارش مربوط به نهادهای فرعیی با
تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده 152 ،برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها و اعضای کارگروهه مشورتی
ارسال میکند.
بخش چهارم ـ کارگروه مشورتی
ماده118ـ هدف کارگروه مشورتی
1ـ هدف کارگروه مشورتی، نمایاندن منافع بخش گستردهتری از پست بینالملل و ارائه چهارچوبی برای گفتگوی مؤثر بین ذینفعان است.
ماده119ـ ترکیب کارگروه مشورتی
1ـ کارگروه مشورتی متشکل است از:
1ـ1 سازمانهای غیردولتی نماینده مشتریان، ارائهکنندگان سرویس توزیع، سازمانهای کارگری، تأمینکنندگان کالا و خدمات برای بخش
سرویسهای پستی و سازمانهای خصوصی و شرکتهای علاقمند به حمایت از مأموریت و اهداف اتحادیه. در صورت ثبت چنینن سازمانهایی،
آنها باید در یک کشور عضو به ثبت رسیده باشند.
2ـ1 اعضای انتخاب شده توسط شورای راهبری از میان اعضای خود.
3ـ1 اعضای انتخاب شده توسط شورای عملیات پستی از میان اعضای خود.
2ـ هزینههای عملیاتی کارگروه مشورتی طبق محاسبه شورای راهبری، بین اتحادیه و اعضای کارگروه تقسیم میشود.
3ـ اعضای کارگروه مشورتی هیچ حقالزحمه یا حقوقی دریافت نمیکنند.
ماده120ـ عضویت در کارگروه مشورتی
1ـ بهغیر از اعضای تعیین شده توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی، عضویت در کارگروه مشورتی از طریق فرآیند درخواست وو پذیرش
تعریف شده توسط شورای راهبری، طبق بند 37ـ1 ماده 107 انجام میشود.
2ـ هر عضو کارگروه مشورتی نماینده خود را تعیین میکند.
ماده121ـ وظایف کارگروه مشورتی
1ـ وظایف کارگروه مشورتی عبارتند از:
1ـ1 بررسی اسناد و گزارشهای شورای راهبری و شورای عملیات پستی. در شرایط استثنائی، در صورتی که محرمانهبودن موضوعع جلسه یا
اسناد مربوط اقتضا کند، حق دریافت برخی متون و مدارک میتواند محدود شود. این محدودیت ممکن است بهصورت موردی توسط نهادد ذیربط یا
ریاست آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیاتت پستی
نیز گزارش میشود. در صورت نیاز، شورای راهبری میتواند عندالاقتضاء، محدودیتها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار
دهد.
2ـ1 انجام و کمک به مطالعات درباره موضوعات مهم مورد نظر اعضای کارگروه مشورتی.
3ـ1 بررسی موضوعات اثرگذار بر بخش سرویسهای پستی و انتشار گزارش در مورد این موضوعات.
4ـ1 ارائه اطلاعات برای فعالیت شورای راهبری و شورای عملیات پستی شامل ارائه گزارشها و توصیهها و اظهار نظر بنا به درخواست آنن دو
شورا.
5 ـ1 ارائه توصیههایی به کنگره منوط به تصویب شورای راهبری، و اگر موضوع مربوط به شورای عملیات پستی باشد، منوط به بررسی وو اعلام
نظر شورای عملیات پستی.
ماده122ـ سازماندهی کارگروه مشورتی
1ـ کارگروه مشورتی پس از هر کنگره و طبق چهارچوب تعیینشده توسط شورای راهبری تجدید سازمان میکند. رئیس شورای راهبری،، ریاست
جلسه سازماندهی کارگروه مشورتی که رئیس کارگروه مشورتی در آن جلسه انتخاب میشود را بهعهده دارد.
2ـ کارگروه مشورتی تشکیلات و آییننامه داخلی خود را با درنظرگرفتن اصول کلی اتحادیه و منوط به تأیید شورای راهبری پس از مشورتت با
شورای عملیات پستی تدوین میکند.
3ـ کارگروه مشورتی سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد. در اصل، نشستهای آن در مقر اتحادیه و همزمان با نشستهای شورای عملیات
پستی برگزار میشود. زمان و مکان هر نشست توسط رئیس کارگروه مشورتی با توافق رؤسای شوراهای راهبری و عملیات پستی وو مدیرکل
دفتر بینالملل تعیین میشود.
ماده 123ـ نمایندگان کارگروه مشورتی در شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کنگره
1ـ کارگروه مشورتی میتواند بهمنظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر با نهادهای اتحادیه، نمایندگانی را به عنوان ناظر و بدون حق رأیی برای
حضور در جلسات کنگره، شورای راهبری و شورای عملیات پستی و کارگروههای آنها تعیین کند.
2ـ از اعضای کارگروه مشورتی طبق ماده 105 دعوت میشود در جلسات عمومی و جلسات کارگروههای شورای راهبری و شورایی عملیات
پستی حضور یابند. آنها همچنین میتوانند تحت شرایط مندرج در بند 2ـ2 ماده 109 و بند 2ـ2 ماده 115 در فعالیت تیمپروژهها و کارگروهها
مشارکت کنند.
3ـ اگر جلسات کارگروه مشورتی شامل موضوعات مورد علاقه شورای راهبری و شورای عملیات پستی باشد، رؤسای این دو شورا درر جلسات
کارگروه مشورتی حضور مییابند.
ماده124ـ ناظران در جلسات کارگروه مشورتی
1ـ سایر کشورهای عضو اتحادیه و ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده 105 میتوانند بدون حق رأی در جلسات کارگروهه مشورتی
شرکت کنند.
2ـ کارگروه مشورتی میتواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکتکنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکرات راا محدود
کند.
3ـ در شرایط استثنائی، ممکن است ناظران و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی کهه محرمانهبودن
موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء کند، حق دریافت مدارک توسط آنها میتواند محدود شود. این محدودیت ممکن است بهصورتت موردی توسط
نهاد ذیربط یا رئیس آن اتخاذ شود. موضوعات موردی به شورای راهبری و در صورت ارتباط موضوع، به شورای عملیات پستی گزارشش میشود. در
صورت نیاز، شورای راهبری میتواند عندالاقتضاء، محدودیتها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.
ماده125ـ اطلاعرسانی فعالیتهای کارگروه مشورتی
1ـ کارگروه مشورتی پس از هر جلسه، شورای راهبری و شورای عملیات پستی را از فعالیتهای خود با ارسال خلاصهای از گزارشش جلسات،
توصیهها و نظرات خود به رؤسای این دو شورا مطلع میسازد.
2ـ کارگروه مشورتی گزارش عملکرد سالانهای برای شورای راهبری و یک نسخه برای شورای عملیات پستی تهیه میکند. این گزارشش طبق
ماده 111 در اسناد شورای راهبری درج شده و برای کشورهای عضو اتحادیه، مجریان منتخب آنها و اتحادیههای محدود ارسال میشود.
3ـ کارگروه مشورتی حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیتهای خود برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهایی عضو و
مجریان منتخب آنها ارسال میکند.
فصل دوم ـ دفتر بینالملل
بخش اول ـ انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بینالملل و وظایف آنها
ماده126ـ انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بینالملل
1ـ مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بینالملل توسط کنگره برای مدت زمان بین دو کنگره متوالی انتخاب میشوند و حداقل دوره تصدی آنهاا چهار
سال است. این دوره فقط یکبار قابل تمدید است. تاریخ شروع بهعهده گرفتن وظایف آنها از اول ژانویه (یازدهم دی) سال بعد از برگزاریی کنگره
است، مگر اینکه کنگره تصمیم دیگری بگیرد.
2ـ مدیرکل دفتر بینالملل حداقل هفت ماه پیش از افتتاح کنگره با ارسال یادداشتی به دولتهای کشورهای عضو متضمن ابراز تمایلل احتمالی
مدیرکل و معاون مدیرکل فعلی برای انتخاب مجدد، از آنها برای ارائه درخواستهای خود، در صورت وجود، برای سمتهای مدیرکل و معاون
مدیرکل دعوت میکند. درخواستها بههمراه شرح سوابق (رزومه) باید حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره به دفتر بینالملل برسند. نامزدهاا باید
ملیت کشور عضو پیشنهاددهنده آنها را داشته باشند. دفتر بینالملل اسناد انتخابات را برای کنگره آماده میسازد. انتخاب مدیرکل وو معاون
مدیرکل با رأی مخفی صورت گرفته و اولین انتخاب مربوط به سمت مدیرکل است.
3ـ در صورت خالی شدن سمت مدیرکل، معاون مدیرکل عهدهدار وظایف وی تا انقضای دوره تصدی آن سمت خواهد بود؛ وی واجدد شرایط انتخاب
توسط کنگره قبلی تجدید نشده و علاقه خود را برای نامزدی
به سمت مدیرکل بوده و بهشرطی که دوره تصدی وی بهعنوان معاون مدیرکل، قبلاً
سمت مدیرکل ابراز کرده باشد، بهطور خودکار بهعنوان یک نامزد پذیرفته میشود.
4ـ در صورت خالی شدن همزمان سمتهای مدیرکل و معاون مدیرکل، شورای راهبری بر اساس درخواستهای دریافتی پیرو اعلامم خالیبودن
این سمتها، یک معاون مدیرکل برای دوره منتهی به کنگره بعدی انتخاب میکند. مفاد بند 2 در مورد ارائه درخواستها اعمال خواهد شد.
5 ـ در صورت خالیشدن سمت معاون مدیرکل، شورای راهبری به پیشنهاد مدیرکل، از یکی از مدیران رده دی2 میخواهد وظایف معاونن مدیرکل
را تا کنگره بعدی بهعهده گیرد.
ماده127ـ وظایف مدیرکل
1ـ مدیرکل نماینده قانونی دفتر بینالملل است که آن را سازماندهی، اداره و هدایت میکند.
2ـ در خصوص طبقهبندی پستهای سازمانی، انتصاب و ارتقاء:
1ـ2 مدیرکل اختیار طبقهبندی پستهای سازمانی ردههای جی1 تا دی2 و انتصاب و ارتقاء کارکنان در این ردهها را دارد.
2ـ2 مدیرکل برای انتصاب در ردههای پی1 تا دی2 ،صلاحیتهای حرفهای نامزدهای پیشنهادشده از سوی کشورهای عضو که دارایی ملیت
کشور معرفیکننده یا فعالیت حرفهای در آن کشور باشند را با درنظرگرفتن توزیع عادلانه جغرافیایی برمبنای قارهها و زبانها مورد بررسیی قرار
میدهد. تصدی سمتهای دی2 حتیالامکان توسط نامزدهایی از مناطق مختلف بهجز مناطقی که مدیرکل و معاون مدیرکل از آنجا هستند،، با
در نظر گرفتن اهمیت کارآمدی دفتر بینالملل، صورت میپذیرد. مدیرکل میتواند در صورت نیاز به سمتهایی که تصدی آنها نیاز به صلاحیتهای
خاصی دارد، درخواستهایی از خارج سازمان را نیز مورد توجه قرار دهد؛
3ـ2 او همچنین برای انتصاب یک کارمند جدید، در اصل باید توجه کند که متصدیان سمتهای دی2 ،دی1 و پی5 باید از کشورهای مختلفف عضو
اتحادیه باشند؛
4ـ2 برای ترفیع یک کارمند دفتر بینالملل به ردههای دی2 ،دی1 و پی5 ،وی ملزم به اعمال اصل اشاره شده در بند 3ـ2 نیست؛
5 ـ2 در فرآیند استخدام، شایستگی مقدم بر توزیع جغرافیایی و زبان است؛
6 ـ2 مدیرکل سالی یکبار، شورای راهبری را از انتصابات و ترفیعات ردههای پی4 تا دی2 آگاه میسازد.
3ـ بهعلاوه، مدیرکل وظایف زیر را بهعهده دارد:
1ـ3 نگهداری احکام اتحادیه و ایفای نقش واسط اتحادیه در رویه الحاق، پذیرش و خروج از اتحادیه؛
2ـ3 آگاهسازی دولتهای کشورهای عضو از تصمیمات متخذه کنگره؛
3ـ3 آگاهسازی همه کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها از آییننامههای تدوین شده یا بازنگری شده از سوی شورای عملیات پستی؛
4ـ3 تهیه پیشنویس بودجه سالانه اتحادیه در کمترین سطح ممکن متناسب با نیازهای اتحادیه و ارائه آن در موعد مقرر به شورای راهبریی برای
بررسی؛ مطلع ساختن کشورهای عضو اتحادیه از بودجه پس از تصویب شورای راهبری و اجرای آن؛
5 ـ3 انجام اقدامات خاص درخواستی توسط نهادهای اتحادیه و مواردی که احکام اتحادیه برعهده وی گذاشته است؛
6 ـ3 اقدام برای دستیابی به اهداف تعیینشده توسط نهادهای اتحادیه در چهارچوب خطمشی تعیینشده و منابع موجود؛
7ـ3 ارائه نظرات و پیشنهادها به شورای راهبری یا شورای عملیات پستی؛
8 ـ3 ارائه پیشنهادهایی در مورد تغییرات آییننامهها، ناشی از تصمیمات کنگره، به شورای عملیات پستی پس از اختتام کنگره طبقق آییننامه
داخلی شورای عملیات پستی؛
9ـ3 تهیه پیشنویس راهبرد اتحادیه برای شورای راهبری بر اساس رهنمودهای دو شورا برای ارائه به کنگره؛
10ـ3 تهیه گزارش چهارسالانه در مورد عملکرد کشورهای عضو در رابطه با راهبرد اتحادیه مصوب کنگره قبلی برای تصویب شورای راهبریی بهمنظور
ارائه به کنگره بعدی؛
11ـ3 تضمین ایفای نقش بهعنوان نماینده اتحادیه؛
12ـ3 ایفای نقش واسط در روابط بین:
1ـ 12ـ3 اتحادیه پستی جهانی و اتحادیههای محدود؛
2ـ 12ـ3 اتحادیه پستی جهانی و سازمان ملل متحد؛
3ـ 12ـ3 اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بینالمللی که فعالیت آنها مرتبط با اتحادیه است؛
4ـ 12ـ3 اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بینالمللی یا انجمنها یا مؤسساتی که نهادهای اتحادیه مایل به مشورت یا همکاری با آنها
هستند.
13ـ3 بهعهده گرفتن وظایف دبیرکلی نهادهای اتحادیه و نظارت بر امور مربوط و توجه به مقررات خاص این آییننامه عمومی، بهویژه:
1ـ 13ـ 3 آمادهسازی و سازماندهی کار نهادهای اتحادیه؛
2ـ 13ـ 3 آمادهسازی، تولید، و توزیع اسناد، گزارشها و صورتجلسهها؛
3ـ 13ـ 3 ایفای نقش دبیر در جلسات نهادهای اتحادیه؛
14ـ3 حضور در جلسات نهادهای اتحادیه و شرکت در مباحث، بدون حق رأی، با امکان معرفی نماینده بهجای خود.
ماده128ـ وظایف معاون مدیرکل
1ـ معاون مدیرکل، دستیار مدیرکل بوده و در برابر وی پاسخگوست.
2ـ در غیاب مدیرکل یا عدم امکان انجام وظایفش، معاون مدیرکل وظایف او را انجام میدهد. همین مورد در حالت خالی بودن سمتت مدیرکل که
در بند 3 ماده 126 اشاره شده، اجراء میشود.
بخش دوم ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه و کارگروه مشورتی
ماده129ـ کلیات
1ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه توسط دفتر بینالملل و با مسؤولیت مدیرکل آن فراهم میشود.
ماده130ـ آمادهسازی و توزیع اسناد نهادهای اتحادیه
1ـ دفتر بینالملل همه اسناد منتشره در هر جلسه را تهیه و از طریق تارنمای (وبسایت) اتحادیه پستی جهانی در دسترس قرار میدهد.. دفتر
بینالملل همچنین انتشار اسناد جدید الکترونیک بر روی تارنمای (وبسایت) اتحادیه پستی جهانی را بوسیله یک سیستم اطلاعرسانن مبتنی بر
وب اعلام خواهد کرد.
ماده131ـ فهرست کشورهای عضو
1ـ دفتر بینالملل، فهرست کشورهای عضو اتحادیه را با ذکر رده قدرالسهم، گروه جغرافیایی و وضعیت آنها در رابطه با احکام اتحادیه،، تهیه و
بهروز میسازد.
ماده132ـ اطلاعات. نظرات. درخواستهای تشریح و اصلاح احکام. تحقیقات. نقش در تسویه حسابها
1ـ دفتر بینالملل در هر زمان در خدمت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها برای ارائه هرگونه
اطلاعات لازم در مورد مسائل مربوط به سرویس است.
2ـ دفتر بینالملل بهویژه نسبت به جمعآوری، مرتب کردن، انتشار و توزیع همه اطلاعات مربوط به سرویس پست بینالملل، ابراز نظر درر مورد
مسائل مورد اختلاف در صورت درخواست طرفهای ذینفع، تشریح و اصلاح احکام و بهطور کلی، اینگونه مطالعات و امور مربوط بهه ویراستاری و
اسناد که بهموجب احکام اتحادیه برعهده آن گذاشته شده یا ممکن است در راستای منافع اتحادیه به آن ارجاع داده شود، اقدامم میکند.
3ـ دفتر بینالملل همچنین به درخواست کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، مبادرت به انجام تحقیقاتی برای دریافت نظرات سایرر کشورهای
الزامآور نیست.
عضو و مجریان منتخب آنها درباره مسئلهای خاص مینماید. نتیجه تحقیقات بهمنزله رأی تلقی نشده و رسماً
4 ـ دفتر بینالملل میتواند بهعنوان اتاق پایاپای در همه انواع تسویه حسابهای مرتبط با سرویس پستی عمل کند.
5 ـ دفتر بینالملل محرمانهبودن و امنیت دادههای تجاری که توسط کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها در جهت انجام وظایف ناشیی از احکام
یا تصمیمات اتحادیه به آن دفتر ارائه شده را تضمین میکند.
ماده133ـ همکاری فنی
1ـ دفتر بینالملل در چهارچوب همکاری فنی بینالمللی، هرگونه کمک فنی پستی را توسعه میدهد.
ماده134ـ فرمهای تهیه شده توسط دفتر بینالملل
دفتر بینالملل انجام ترتیبات تولید کالابرگ پاسخ «تمبر(کوپنرپنس)های» بینالمللی است و آنها را به درخواست کشورهای عضو و مجریان
منتخب آنها، با اخذ قیمت در اختیار قرار میدهد.
ماده135ـ احکام اتحادیههای محدود و موافقتنامههای خاص
1ـ دو نسخه از احکام اتحادیههای محدود و موافقتنامههای خاص، منعقده طبق ماده 8 اساسنامه، توسط دفاتر این اتحادیهها یا درر صورت نبود
آن، توسط یکی از طرفهای متعاهد به دفتر بینالملل ارسال میشود.
2ـ دفتر بینالملل نظارت میکند احکام اتحادیههای محدود و موافقتنامههای خاص، مطلوبیت کمتری برای عموم نسبت به احکام اتحادیهه نداشته
و کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود این اتحادیهها و موافقتنامهها آگاه میسازد. دفتر بینالملل، شورای راهبری را از هرگونه
مغایرت در اعمال این قید آگاه میسازد.
3ـ دفتر بینالملل، کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود اتحادیههای محدود و موافقتنامههای خاص فوقالذکر آگاه میسازد.
ماده136ـ گاهنامه اتحادیه
1ـ دفتر بینالملل به کمک اسناد در دسترس خود، گاهنامهای به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی وو اسپانیایی
منتشر میکند.
ماده137ـ گزارش سالانه فعالیت اتحادیه
دفتر بینالملل گزارش سالانهای از فعالیت اتحادیه تهیه میکند که پس از تصویب کارگروه مدیریت شورای راهبری برای کشورهای عضو و یا
مجریان منتخب آنها، اتحادیههای محدود و سازمان ملل متحد ارسال میشود.
فصل سوم ـ ارائه، ملاحظه پیشنهادها، اعلام تصمیمات مصوب و به اجراء درآمدن آییننامهها و سایر تصمیمات مصوب
ماده138ـ رویه ارائه پیشنهادها به کنگره
1ـ رویه زیر، با رعایت استثنائات مندرج در بندهای 2 و 5 ،حاکم بر ارائه همه انواع پیشنهادها به کنگره توسط کشورهای عضو است:
1ـ1 پیشنهادهایی که حداقل شش ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بینالملل برسند، پذیرفته میشوند؛
2ـ1 پیشنویس پیشنهاد در فاصله زمانی شش ماه منتهی به تاریخ تعیینشده برای کنگره پذیرفته نمیشود؛
3ـ1 پیشنهادهای محتوایی که در فاصله زمانی شش تا چهارماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بینالملل برسند، پذیرفتهه نمیشوند
مگر آنکه توسط حداقل دو کشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛
4ـ1 پیشنهادهای محتوایی که در فاصله زمانی چهار تا دو ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بینالملل برسند، پذیرفتهه نمیشوند
مگر آنکه توسط حداقل هشت کشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛ پیشنهادهای واصله بعد از این تاریخ دیگر پذیرفته نمیشوند؛
5 ـ1 اعلام حمایتها باید در همان دوره زمانی پیشنهاد مربوط به دفتر بینالملل برسند.
2ـ پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آییننامه عمومی باید حداقل شش ماه قبل از افتتاح کنگره به دفتر بینالملل برسند؛ این گونه
پیشنهادهایی که در بعد از آن تاریخ و قبل از افتتاح کنگره واصل شوند، بررسی نمیشوند مگر کنگره با اکثریت دوسوم کشورهای حاضرر در آن و
طبق شرایط مندرج در بند 1 چنین تصمیم بگیرد.
3ـ بهعنوان یک قاعده، هر پیشنهاد باید تنها دارای یک هدف و فقط شامل تغییرات توجیه شده توسط آن هدف باشد. همچنین هرر پیشنهاد
دربردارنده هزینههای قابل توجه برای اتحادیه باید متضمن برآورد تأثیر مالی، تهیه شده توسط کشور عضو ارائهکننده پیشنهاد با مشورتت دفتر
بینالملل باشد که بهموجب آن، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن نیز تعیین شود.
4ـ کشورهای عضو، پیشنویس پیشنهادهای خود را تحت عنوان «پیشنویس پیشنهاد» با یک شماره به همراه حرف «آر» از طریق دفترر بینالملل
منتشر میکنند. پیشنهادهای فاقد این شناسه که بنا به تشخیص دفتر بینالملل درباره پیشنویس نظرات میباشند، با یک پینوشتت مناسب
منتشر میشوند. دفتر بینالملل فهرستی از این پیشنهادها برای کنگره تهیه میکند.
ارائه شده
5 ـ رویه مشروح در بندهای 1 و 4 در مورد پیشنهادهای مربوط به آییننامه داخلی کنگرهها یا اصلاحیههای روی پیشنهادهای قبلاً
اعمال نمیشود.
ماده139ـ رویه ارائه پیشنهادهای اصلاح کنوانسیون یا موافقتنامهها بین دو کنگره
1ـ برای اینکه پیشنهادهای مربوط به کنوانسیون یا موافقتنامهها، ارائه شده توسط یک کشور عضو بین دوکنگره، واجد شرایط بررسیی باشند باید
مورد حمایت حداقل دو کشور عضو دیگر قرار گیرند. اگر دفتر بینالملل در مدت مقرر اعلام حمایتهای لازم را دریافت نکند، این پیشنهادهاا فاقد
اعتبار میشوند.
2ـ این پیشنهادها از طریق دفتر بینالملل به سایر کشورهای عضو ارسال میشوند.
ماده140ـ بررسی پیشنهادهای اصلاح کنوانسیون و موافقتنامهها بین دو کنگره
1 ـ ارائه هر پیشنهاد در مورد کنوانسیون، موافقتنامهها و تشریفات (پروتکلهای) نهایی آنها منوط به رعایت رویه زیر است: هنگامی کهه یک
کشور عضو پیشنهادی را به دفتر بینالملل ارسال میکند، دفتر مذکور آن را برای بررسی به همه کشورهای عضو میفرستد. کشورهایی عضو دو
ماه فرصت دارند پیشنهاد را بررسی و نظرات خود را در مورد آن به دفتر بینالملل ارسال کنند. اصلاحات روی پیشنهادها قابل قبولل نیست. پس
از این دو ماه، دفتر بینالملل همه نظرات و پیشنهادهای دریافتی را برای کشورهای عضو ارسال و از آنها میخواهد نظر موافق یا مخالفف خود را
در مورد پیشنهاد اعلام کنند. کشورهای عضوی که طی این دو ماه نظر ندهند، ممتنع تلقی میشوند. مهلتهای مذکور از تاریخ ابلاغ
بخشنامههای دفتر بینالملل محاسبه میشوند.
2ـ در صورتی که پیشنهاد مربوط به یک موافقتنامه یا تشریفات(پروتکل) نهایی آن باشد، فقط کشورهای عضوی که اعضای آن موافقتنامه
هستند، در رویه مذکور در بند 1 مشارکت میکنند.
ماده141ـ رویه ارائه پیشنهادها به شورای عملیات پستی در مورد آمادهسازی آییننامههای جدید در راستای تصمیمات متخذه
کنگره
1ـ آییننامههای کنوانسیون پستی جهانی و موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی توسط شورای عملیات پستی در راستای تصمیماتت متخذه
کنگره تدوین میشوند.
2ـ پیشنهادهای متعاقب اصلاحات پیشنهادی در کنوانسیون یا موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی همزمان با ارائه پیشنهادهایی مربوط به
کنگره، به دفتر بینالملل نیز ارائه میشوند. این پیشنهادها میتوانند توسط یک کشور عضو بدون حمایت سایر کشورهای عضو ارائه شوند.. این
پیشنهادها حداکثر یک ماه قبل از کنگره برای همه کشورهای عضو ارسال میشوند.
3ـ سایر پیشنهادهای مربوط به آییننامهها برای بررسی شورای عملیات پستی بهمنظور آمادهسازی آییننامههای جدید طی شش ماهه پس از
برگزاری کنگره، حداقل دو ماه قبل از برگزاری آن به دفتر بینالملل ارائه میشوند.
4ـ پیشنهادهای مربوط به تغییرات آییننامهها منتج از تصمیمات کنگره که توسط کشورهای عضو ارائه میشوند، حداکثر دو ماه پیش ازز تشکیل
شورای عملیات پستی به دفتر بینالملل ارسال میشوند. این پیشنهادها حداکثر یک ماه قبل از تشکیل شورای عملیات پستی در اختیارر همه
کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها قرار میگیرند.
ماده142ـ اصلاح آییننامهها توسط شورای عملیات پستی
1ـ پیشنهادهای اصلاح آییننامهها توسط شورای عملیات پستی بررسی میشوند.
2ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح آییننامهها نیازی به حمایت یک کشور عضو ندارند.
3ـ پیشنهاد اصلاح آییننامهها فقط در صورتی که سوی شورای عملیات پستی با ضرورت فوری آن موافق باشد، مورد بررسی قرارر میگیرند.
ماده143ـ ابلاغ تصمیمات متخذه بین دو کنگره
1ـ اصلاحات انجامشده در کنوانسیون، موافقتنامهها و تشریفات (پروتکلهای) نهایی این احکام با ابلاغ مدیرکل دفتر بینالملل به دولتهای
کشورهای عضو، تأیید میشوند.
2ـ اصلاحات انجام شده توسط شورای عملیات پستی در آییننامهها و تشریفات (پروتکلهای) نهایی آنها، از سوی دفتر بینالملل به اطلاع
کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها میرسد. همین رویه در مورد تفسیرهای موضوع بند 2ـ3 ماده 38 کنوانسیون و مقررات مربوط به
موافقتنامهها نیز اعمال میشود.
ماده144ـ بهاجراء درآمدن آییننامهها و سایر تصمیمات متخذه بین دو کنگره
1ـ آییننامهها، همان تاریخ اجراء و همان مدت اعتبار تعیینشده برای احکام توسط کنگره را خواهند داشت.
2ـ با رعایت مفاد بند 1 ،تصمیمات متخذه بین دو کنگره درباره اصلاح احکام اتحادیه، حداقل سه ماه پس از ابلاغ آنها به اجراء درخواهندد آمد.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده145ـ تثبیت مخارج اتحادیه
1ـ با رعایت مقررات بندهای 2 تا 6 ،مخارج سالانه مربوط به فعالیتهای نهادهای اتحادیه نمیتواند از 37235000 فرانک سوئیس برایی سالهای
.رود فراتر) 1395) 2016 تا) 1392) 2013
2ـ مخارج مربوط به تشکیل کنگره بعدی (هزینههای جابجایی دبیرخانه، هزینه حمل و نقل، هزینه نصب تجهیزات ترجمه همزمان، هزینهه تکثیر
اسناد طی کنگره، و غیره) نباید از حد 2900000 فرانک سوئیس فراتر رود.
3ـ شورای راهبری مجاز است از حدود تعیین شده در بندهای 1 و 2 برای محاسبه افزایش میزان حقوق، سهم یا فوقالعادههایی بازنشستگی
شامل تطبیق مشاغل مصوب سازمان ملل متحد برای پرداخت به کارکنان شاغل خود در ژنو فراتر رود.
4ـ شورای راهبری همچنین مجاز است هر سال، مبلغ مخارجی بهغیر از هزینههای پرسنلی را بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده در
سوئیس، تعدیل کند.
5 ـ صرفنظر از بند 1 ،شورای راهبری یا در صورت فوریت، مدیرکل میتواند فراتر رفتن از حدود شرح داده شده برای تعمیرات اساسی و
پیشبینینشده ساختمان دفتر بینالملل را مجاز بداند بهشرطی که مبلغ افزایش از 125000 فرانک سوئیس در سال فراتر نرود.
6 ـ اگر اعتبارات مجاز در بندهای 1 و 2 برای مدیریت مؤثر اتحادیه کافی نباشد، از این حدود فقط با تصویب اکثریت کشورهای عضوو اتحادیه
میتوان فراتر رفت. هرگونه رایزنی در این باره باید شامل شرح کاملی از اطلاعات توجیهکننده این درخواست باشد.
ماده146ـ تنظیم قدرالسهم کشورهای عضو
1ـ کشورهایی که به اتحادیه ملحق میشوند، به عضویت اتحادیه در میآیند یا از اتحادیه خارج میشوند باید قدرالسهم کامل سالی کهه ورود یا
خروج آنها اجرائی میشود را بپردازند.
2ـ کشورهای عضو باید قدرالسهم خود از مخارج سالانه اتحادیه بر مبنای بودجه تعیین شده توسط شورای راهبری را از پیش، پرداختت کنند. این
قدرالسهمها در اولین روز سال مالی مرتبط با بودجه پرداخت میشوند. پس از این تاریخ، به بدهیهای معوق جریمه دیرکردی معادل
ششدرصد(6 (%در سال از ماه چهارم به نفع اتحادیه تعلق میگیرد.
3ـ هرگاه دیون معوق قدرالسهمهای اجباری که یک کشور عضو به اتحادیه بدهکار است، بهجز جریمه دیرکرد، مساوی یا بیشتر از مبلغ
قدرالسهم آن کشور عضو برای دو سال مالی قبلی باشد، این کشور عضو میتواند طبق ترتیبات تعیینشده توسط شورای راهبری، تمام یا
بخشی از مطالبات خود از سایر کشورها را بهطور قطعی به اتحادیه واگذار کند. شرایط این واگذاری طبق توافق بهعمل آمده بین کشورر عضو،
بدهکاران/ بستانکاران آن و اتحادیه تعیین میشود.
4ـ کشور عضوی که به دلایل قانونی یا سایر دلایل نمیتواند مبادرت به این واگذاری نماید، باید برای استهلاک دیون معوقهاش یک برنامهه زمانی
تنظیم کند.
5 ـ بهغیر از شرایط استثنائی، پرداخت دیون معوق قدرالسهمهای اجباری نمیتواند بیش از ده سال بهطول انجامد.
6 ـ در شرایط استثنائی، شورای راهبری میتواند در صورتی که یک کشور عضو، اصل بدهی معوق خود را پرداخت کرده باشد، پرداختت تمام یا
بخشی از جریمه دیرکرد را منتفی سازد.
7ـ یک کشور عضو همچنین میتواند در چهارچوب برنامه زمانی استهلاک مصوب شورای راهبری در مورد حسابهای معوق، از پرداخت تمامم یا
بخشی از جریمه دیرکرد انباشته معاف شود. اما این معافیت منوط به اجرای کامل و بهموقع برنامه زمانی استهلاک ظرف مدت توافقق شدهای
است که حداکثر ده سال است.
8 ـ مقررات مندرج در بندهای 3 تا 7 در مورد هزینههای ترجمه صورتشده توسط دفتر بینالملل برای کشورهای عضو وابسته به گروههایی زبان
نیز اعمال میشود.
ماده147ـ کسری مالی
1ـ برای پوشش کسریهای مالی اتحادیه، یک صندوق ذخیره ایجاد که موجودی آن توسط شورای راهبری تعیین میشود. موجودی اولیهه این
صندوق از محل مازاد بودجه تأمین میشود. از صندوق مذکور همچنین میتوان برای موازنه بودجه یا کاهش قدرالسهم کشورهای عضوو استفاده
کرد.
2ـ در مورد کسریهای مالی موقتی، دولت کنفدراسیون سوئیس تحت شرایطی که با توافق دوجانبه تعیین میشود، وام ضروری کوتاهه مدت
پرداخت میکند.
ماده148ـ نظارت بر نگهداری اسناد و محاسبات
1ـ دولت کنفدراسیون سوییس بدون هیچ هزینهای بر نگهداری اسناد و محاسبات دفتر بینالملل در چهارچوب حدود اعتبارات تثبیتشدهه توسط
کنگره نظارت میکند.
ماده149ـ تحریمهای خودکار
1ـ هر کشور عضوی که نتواند تکلیف تعیین شده در بند 3 ماده 146 را انجام دهد و موافق برنامه زمانبندی استهلاک پیشنهادی توسطط دفتر
بینالملل طبق بند 4 ماده 146 نباشد یا از برنامه زمانبندی تبعیت نکند، بهطور خودکار حق رأی در کنگره و جلسات شورای راهبری وو شورای
عملیات پستی را از دست میدهد و دیگر واجد شرایط عضویت در این دو شورا نخواهد بود.
2ـ بهمحض پرداخت اصل و جریمه دیرکرد دیون معوقه قدرالسهمهای اجباری یا موافقت با برنامه زمانبندی استهلاک از سوی کشور عضوو بدهکار،
تحریمهای خودکار لغو میشوند.
ماده150ـ ردههای قدرالسهم
1ـ کشورهای عضو برای تأمین مخارج اتحادیه بر اساس رده قدرالسهم خود مشارکت میکنند. این ردهها عبارتند از:
رده 50 واحدی؛
رده 45 واحدی؛
رده 40 واحدی؛
رده 35 واحدی؛
رده 30 واحدی؛
رده 25 واحدی؛
رده 20 واحدی؛
رده 15 واحدی؛
رده 10 واحدی؛
رده 5 واحدی؛
رده 3 واحدی؛
رده 1 واحدی؛
رده نیم واحدی؛ مختص کشورهای کمترتوسعهیافته طبق فهرست سازمان ملل متحد و سایر کشورهایی که شورای راهبری تعیینن میکند.
2ـ صرفنظر از ردههای قدرالسهم فهرست شده در بند 1 ،هر کشور عضو میتواند واحد بالاتری نسبت به رده قدرالسهمی که به آن تعلقق دارد
را برای دورهای که حداقل برابر با فاصله زمانی بین دو کنگره است، انتخاب کند. اعلام این تغییر تا قبل از اتمام کنگره انجام میشود. درر پایان
دورهی بین دو کنگره، کشور عضو به صورت خودکار به رده قدرالسهم اولیه خود باز میگردد مگر اینکه تصمیم بگیرد رده قدرالسهم بالاترر خود را
حفظ کند. پرداخت قدرالسهمهای اضافی، افزایش مخارج را در پی خواهد داشت.
3ـ کشورهای عضو حین الحاق یا عضویت در اتحادیه طبق رویه مندرج در بند 4 ماده 21 اساسنامه، در یکی از ردههای اشاره شده درر بالا قرار
میگیرند.
میتوانند بهشرطی که درخواست تغییر را حداقل دو ماه پیش از افتتاح کنگره به دفتر بینالملل ارسال کرده باشند،
4ـ کشورهای عضو متعاقباً
رده قدرالسهم خود را کاهش دهند. کنگره اظهارنظری غیرالزامآور درخصوص درخواستهای تغییر رده قدرالسهم ارائه میکند. کشور عضوو در
تصمیمگیری برای تبعیت یا عدم تبعیت از اظهارنظر کنگره مختار است. تصمیم نهایی کشور عضو پیش از پایان کنگره به دبیرخانه دفترر بینالملل
ارسال میشود. این درخواست تغییر همزمان با بهاجراء درآمدن مقررات مالی تدوین شده توسط کنگره، اجرائی خواهد شد. کشورهایی عضوی
که طی زمان مقتضی، تمایلی به تغییر رده قدرالسهم خود ابراز نکردهاند، در ردهای که به آن تعلق دارند، باقی میمانند.
5 ـ کشورهای عضو نمیتوانند هر بار، درخواست کاهش بیش از یک رده را بدهند.
6 ـ با وجود این، شورای راهبری میتواند در شرایط استثنائی نظیر بلایای طبیعی مستلزم کمکهای بینالمللی، برای یکبار در بین دو کنگره،
اجازه کاهش موقت در رده قدرالسهم کشور درخواستکننده را صادر کند بهشرطی که آن کشور ثابت کند دیگر نمیتواند رده اولیهه قدرالسهم
خود را حفظ کند. شورای راهبری همچنین میتواند در شرایط مشابه، اجازه دهد کشورهای غیراز کشورهای کمتر توسعهیافته واقع درر رده یک
واحدی، بهطور موقت در رده نیم واحدی قرار گیرند.
7ـ مجوز کاهش موقتی رده قدرالسهم، در اجرای بند 6 ،میتواند توسط شورای راهبری حداکثر بهمدت دو سال یا تا کنگره بعدی، هرر کدام زودتر
باشد، صادر شود. پس از پایان این دوره خاص، کشور ذیربط بهطور خودکار به رده قدرالسهم اولیه خود برمیگردد.
8 ـ صرفنظر ازبندهای4 و5 ،افزایشرده قدرالسهم هیچگونهمحدودیتی ندارد.
ماده151ـ پرداخت بابت محصولات تهیه شده از دفتر بینالملل
1ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها بهای محصولات تهیه شده از دفتر بینالملل را در اسرع وقت و حداکثر ظرف شش ماه ازز نخستین روز
ماه بعد از ارسال صورتحساب، پرداخت میکنند. پس از پایان این مدت، مبالغ بدهی مشمول جریمه دیرکردی با نرخ 5 درصد در سال، ازز روز
انقضای مهلت مذکور خواهند شد.
ماده152ـ سازماندهی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه
1ـ شورای عملیات پستی، منوط به تصویب شورای راهبری میتواند تعدادی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به منظورر سازماندهی
فعالیتهای عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی در چهارچوب صلاحیت خود و طبق ماده 18 اساسنامه، که نمیتوانند با بودجه معمول تأمینن مالی
شوند، ایجاد کند.
2ـ بهمحض ایجاد چنین نهادهایی زیر نظر شورای عملیات پستی، این شورا در مورد چهارچوب اولیه وضعیت نهاد فرعی با در نظر گرفتنن قواعد و
اصول اتحادیه پستی جهانی بهعنوان یک سازمان بین دولتی تصمیم گرفته و برای تصویب به شورای راهبری ارائه میکند. این چهارچوبب اولیه
شامل موارد زیر است:
1ـ 2 اختیارنامه؛
2ـ2 حوزه انتخاباتی، شامل رده کشورهای شرکت کننده؛
3ـ2 قواعد تصمیمگیری شامل ساختار داخلی و روابط آن با سایر نهادهای اتحادیه؛
4ـ2 اصول رأیدهی و نمایندگی؛
5 ـ2 تأمین مالی (آبونمان، هزینههای کاربری و غیره)؛
6 ـ2 ترکیب دبیرخانه و ساختار مدیریت.
3ـ هر نهاد فرعی با تأمین مالی داوطلبانه فعالیتهای خود را بهصورت خود مختار در چهارچوب اولیه تصمیمگیری شده توسط شورایی عملیات
پستی و مصوب شورای راهبری سازماندهی کرده و گزارش سالانهای از فعالیتهای خود برای تصویب توسط شورای عملیات پستی تهیه
میکند.
4ـ شورای راهبری قواعد مربوط به کمکهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به بودجه عادی را تنظیم و در آییننامه مالی اتحادیهه منتشر
میکند.
5 ـ مدیرکل دفتر بینالملل، دبیرخانه نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه را طبق قواعد و مقررات استخدامی مصوب شورای راهبریی که بر
کارکنان استخدام شده برای این نهادهای فرعی قابل اعمال هستند، مدیریت میکند. دبیرخانه نهادهای فرعی، بخشی از دفتر بینالملل
است.
6 ـ اطلاعات مربوط به نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه که طبق این ماده ایجاد شدهاند، پس از تشکیل آنها به کنگره گزارشش میشود.
فصل پنجم ـ داوری
ماده153ـ رویه داوری
1ـ هر کشور عضو در صورت تمایل به حل اختلاف خود با سایر کشورهای عضو از طریق داوری، باید موضوع اختلاف و درخواست خود برایی ارجاع
موضوع به داوری را به صورت مکتوب به طرف مربوط اعلام کند.
2ـ در صورتی که اختلاف مربوط به مسائلی با ماهیت عملیاتی یا فنی باشد، هر کشور عضو از مجری منتخب خود میخواهد طبق رویهه ارائه
شده در بندهای بعدی عمل کرده و این اختیار را به مجری خود تفویض میکند. کشور عضو مربوط از پیشرفت کار و نتیجه مطلع خواهدد شد.
کشورهای عضو مربوط یا مجریان منتخب از این پس «طرفهای داوری» نامیده میشوند.
3ـ طرفهای داوری یک یا سه داور تعیین میکنند.
درگیر اختلاف نباشد
4ـ اگر طرفهای داوری، تعیین سه داور را انتخاب کنند، هر طرف طبق بند 2 ،یک کشور عضو یا مجری منتخبی که مستقیماً
را بهعنوان داور انتخاب میکند. اگر چند کشور عضو یا مجری منتخب دعوی مشترکی داشته باشند، برای موضوعات این مبحث، یک طرف
محسوب میشوند.
5 ـ اگر طرفهای داوری در خصوص تعیین سه داور توافق کنند، داور سوم با توافق طرفها انتخاب و نیاز نیست که یک کشور عضو یا مجریی منتخب
باشد.
6 ـ در صورتی که موضوع اختلاف مربوط به یکی از موافقتنامهها باشد، داورهای انتخاب شده باید فقط از کشورهای عضو متعاهد آنن موافقتنامه
باشند.
7ـ طرفهای داوری میتوانند در مورد تعیین یک داور واحد، که نیاز نیست یک کشور عضو یا مجری منتخب باشد، با هم توافق کنند.
8 ـ اگر یک یا هر دو طرف داوری ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شروع داوری، داور یا داورانی انتخاب نکند، دفتر بینالملل در صورتت درخواست، رأساً
از کشور عضو مورد نظر درخواست تعیین داور کرده یا خودش یک داور تعیین میکند. دفتر بینالملل، مگر با موافقت مشترک طرفهای داوری،، در
مباحثات بررسی موضوع شرکت نمیکند.
9ـ طرفهای داوری میتوانند با توافق مشترک، اختلاف خود را در هر زمان و قبل از تصمیم داور یا داوران برطرف کنند. هرگونه انصراف ازز ارجاع
موضوع به داوری باید بهصورت مکتوب و ظرف ده روز از حصول این توافق به دفتر بینالملل اعلام شود. در صورت انصراف طرفها از ارجاعع موضوع به
داوری، داور یا داوران صلاحیت تصمیمگیری در خصوص موضوع را از دست خواهند داد.
10ـ داور یا داوران ملزم به اتخاذ تصمیم در مورد موضوع اختلاف بر اساس حقایق و مستندات ارائه شده به آنها هستند. تمامی اطلاعاتت مربوط
به اختلاف باید به اطلاع طرفهای داوری و داور یا داوران برسد.
11ـ تصمیم داور یا داوران با اکثریت آراء صورت پذیرفته و ظرف شش ماه از اعلام شروع داوری به دفتر بینالملل و طرفهای داوری اطلاعع داده
میشود.
12ـ پیگیری داوری محرمانه بوده و فقط شرح مختصری از موضوع اختلاف و تصمیم متخذه بهصورت مکتوب و ظرف ده روز از تصمیم اعلامم شده به
طرفها، به دفتر بینالملل اعلام میشود.
13ـ تصـمیم داور یا داوران نهایی بوده و برای طرفها الزمآور است و مشمول استیناف نمیشود.
14ـ طرفهای داوری تصمیم داور یا داوران را بدون تأخیر اجراء میکنند. اگر به یک مجری منتخب توسط کشور عضو خود برای ارجاع موضوعع به
داوری تفویض اختیار شده باشد، کشور عضو مسؤول است از اجرای تصمیم داور یا داوران توسط مجری منتخب اطمینان حاصل کند.
فصل ششم ـ استفاده از زبانهای مختلف در اتحادیه
ماده154ـ زبانهای کاری دفتر بینالملل
1ـ زبانهای کاری دفتر بینالملل، فرانسوی و انگلیسی است.
ماده155 ـ زبانهای مورد استفاده برای اسناد، مذاکرات و مکاتبات رسمی
1ـ برای اسناد اتحادیه از زبانهای فرانسوی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی استفاده میشود. از زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسیی نیز
بهشرطی که فقط مهمترین اسناد پایه به این زبانها تهیه شده باشند، استفاده میشود. از سایر زبانها به شرطی که کشورهای عضو
درخواستکننده همه مخارج مربوط را تقبل کنند نیز میتوان استفاده کرد.
2ـ کشور یا کشورهای عضوی که زبانی غیراز زبان رسمی را درخواست کردهاند، یک گروه زبان را تشکیل میدهند.
3ـ اسناد توسط دفتر بینالملل به زبان رسمی و زبانهای گروههای زبان، بهطور مستقیم یا از طریق دفاتر منطقهای این گروهها بر اساس
رویههای توافق شده با دفتر بینالملل منتشر میشوند. انتشار اسناد به زبانهای مختلف طبق استاندارد مشترک صورت میگیرد.
توسط دفتر بینالملل منتشر میشوند، حتیالامکان همزمان به زبانهای مختلف درخواستی توزیع میشوند.
4ـ اسنادی که مستقیماً
5 ـ مکاتبات بین کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها و دفتر بینالملل و همچنین بین دفتر بینالملل و نهادهای خارج از اتحادیه میتواند بهه هر
زبانی که دفتر بینالملل دارای سرویس ترجمه آن زبان است، مبادله شوند.
6 ـ هزینههای ترجمه به هر زبان، شامل هزینههای ناشی از اجرای بند 5 توسط گروه زبان متقاضی آن زبان تأمین میشوند. کشورهایی عضو
استفادهکننده از زبان رسمی، مبلغ ثابتی بابت ترجمه اسناد غیررسمی پرداخت میکنند که هر واحد قدرالسهم این مبلغ، معادل مبلغیی است
که کشورهای عضو استفادهکننده از دیگر زبان کاری دفتر بینالملل میپردازند. همه هزینههای دیگر مربوط به تأمین اسناد توسط اتحادیهه تقبل
میشود. سقف هزینههایی که توسط کنگره بابت تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی تقبل میشود از طریق یکک قطعنامه
کنگره تثبیت میشود.
7ـ هزینههای تقبل شده توسط یک گروه زبانی بین اعضاء و متناسب با قدرالسهم آنها در هزینههای اتحادیه تقسیم میشود. اینن هزینهها
میتواند بهنحو دیگری بین اعضای گروه زبانی تقسیم شود بهشرطی که کشورهای عضو مربوط درباره آن توافق کرده و دفتر بینالملل را ازز طریق
سخنگوی گروه از تصمیم خود آگاه سازند.
8 ـ دفتر بینالملل به هر درخواست تغییر در انتخاب زبان توسط یک کشور عضو حداکثر ظرف دو سال ترتیب اثر میدهد.
9ـ برای مذاکرات در جلسات اتحادیه، زبانهای فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی و عربی توسط یک سیستم ترجمه همزمان ـ با یاا بدون
تجهیزات الکترونیک ـ مورد قبول است. تصمیمگیری در مورد این سیستم بهعهده سازماندهندگان جلسه و از طریق مشورت با مدیرکلل دفتر
بینالملل و کشورهای عضو ذیربط خواهد بود.
10ـ سایر زبانها برای مذاکرات و جلسات اشاره شده در بند 9 قابل قبول هستند.
11ـ هیأتهای نمایندگی استفادهکننده از سایر زبانها، امکان ترجمه همزمان به یکی از زبانهای اشاره شده در بند 9 را فراهم میسازند.. این کار
میتواند از طریق سیستم اشاره شده در بند مذکور و پس از انجام امور فنی لازم در آن یا بهوسیله مترجمان همزمان صورت پذیرد.
12ـ هزینههای سرویسهای ترجمه همزمان بین کشورهای عضو استفادهکننده از همان زبان به نسبت قدرالسهم آنها از هزینههایی اتحادیه
تقسیم میشود. اما هزینههای نصب و نگهداری تجهیزات فنی توسط اتحادیه تقبل میشود.
13ـ کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها میتوانند در مورد زبان مورد استفاده در مکاتبات رسمی در روابط بین خود، توافق کنند. درر صورت
نبود چنین توافقی، زبان مورد استفاده فرانسوی خواهد بود.
فصل هفتم ـ مقررات پایانی
ماده156 ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به آییننامه عمومی
1ـ پیشنهادهای ارائه شده به کنگره درباره این آییننامه عمومی، برای تصویب باید به تأیید اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنگره وو دارنده حق
رأی برسند. حداقل دوسوم کشورهای عضو دارنده حق رأی باید در زمان رأیگیری حضور داشته باشند.
ماده157ـ پیشنهادهای مربوط به موافقتنامههای با سازمان ملل متحد
1ـ شرایط تصویب اشاره شده در ماده 156 برای پیشنهادهای مربوط به اصلاح موافقتنامههای بین اتحادیه پستی جهانی و سازمان مللل متحد
نیز قابل اجراء است، مگر شرایط دیگری در این موافقتنامهها برای اصلاح مقررات مربوط درج شده باشند.
ماده158ـ اصلاح، به اجراء درآمدن و مدت اعتبار آییننامه عمومی
1ـ اصلاحات مصوب کنگره یک پروتکل الحاقی را تشکیل میدهند و از همان تاریخ به اجراء در آمدن احکام بازبینی شده توسط همان کنگرهه به
اجراء درمیآیند، مگر کنگره تصمیم دیگری گرفته باشد.
2ـ این آییننامه عمومی از اول ژانویه 2014) یازدهم دی 1392 (اجرائی شده و مدت اعتبار آن نامحدود است.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه، این آییننامه عمومی را در یک نسخه اصلی امضاء کردند کهه نزد
مدیرکل دفتر بینالملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانی به هر یک از طرفهای متعاهد ارسال میشود.
منعقده در 11 اکتبر 2012) 20 مهر 1391 ،(دوحه
موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی
امضاءکنندگان، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند 4 ماده 22 اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوبب دهم
جولای 1964) 19 تیر 1343 (در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند 4 ماده 25 اساسنامه و در راستای اصول اساسنامه مبنی برر راهاندازی یک
سرویس پرداخت پستی مطمئن و در دسترس طیف وسیعی از کاربران که سیستمهای همسازگار با شبکههای مجریان منتخب را بهکار
میگیرد، این موافقتنامه را تدوین کردند.
بخش اول ـ اصول مشترک حاکم بر سرویسهای پرداخت پستی
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ حیطه شمول موافقتنامه
1ـ کشورهای عضو تضمین میکنند نهایت سعی خود را برای ارائه حداقل یکی از سرویسهای پرداخت پستی زیر در قلمرو خود بهعملل آورند:
1ـ1 حواله پولی نقدی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت کامل نقدی وجوه وو بدون کسر
مبلغ به گیرنده (ذینفع) را درخواست میکند.
2ـ1 حواله پولی برداشتی: فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و پرداخت کامل نقدی وجوه و بدون کسرر مبلغ به
گیرنده(ذینفع) را درخواست میکند.
3ـ1 حواله پولی واریزی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت کامل نقدی وجوه وو بدون کسر
مبلغ به حساب گیرنده (ذینفع) را درخواست میکند.
4ـ1 نقل و انتقال پستی (بین حسابها): فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و واریز معادل مبلغ برداشتیی و بدون
کسر مبلغ به حساب بستانکاری گیرنده (ذینفع) توسط مجری منتخب پرداختکننده را درخواست میکند.
5 ـ1 حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: گیرنده مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویسس مجری
منتخب تحویل داده یا دستور برداشت از حساب خود صادر و پرداخت کامل و بدون کسر مبلغ وجوه تصریح شده توسط فرستنده مرسولهه تحویل
در مقابل دریافت بها به وی را درخواست میکند.
6 ـ1 حواله پولی فوری: فرستنده، حواله پرداخت پستی را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و انتقال آن ظرف 300 دقیقه و
پرداخت کامل نقدی به گیرنده (ذینفع)، با اولین درخواست گیرنده در هر نقطه دسترسی به سرویس کشور مقصد (طبق فهرست نقاط
دسترسی به سرویس کشور مقصد)، را درخواست میکند.
2ـ آییننامه اجرائی این موافقتنامه، روش اجرای این موافقتنامه را تعیین میکند.
ماده2ـ تعاریف
1ـ مقام صلاحیتدار: مقام صلاحیتدار بخش حاکمیتی سازمان مربوط در کشور عضو که بهموجب اختیارات داده شده به آن از طریق قانونن یا
آییننامهها، بر فعالیت مجری منتخب یا افراد اشاره شده در این ماده نظارت میکند. این مقام مسؤول میتواند با مقامات دولتی یا حقوقی
مسؤول در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بهویژه، واحد ملی اطلاعات مالی و مقامات مسؤول آن در تماس باشد.
2ـ ودیعه: پیشپرداختی که توسط مجری منتخب صادرکننده به مجری منتخب پرداختکننده پرداخت میشود تا وضعیت نقدینگیی سرویسهای
پرداخت پستی مجری منتخب پرداختکننده را تسهیل کند.
3ـ پولشویی: تبدیل یا انتقال وجوه با علم به اینکه آن وجوه، ناشی از فعالیت مجرمانه یا مشارکت در چنین فعالیتی بوده است و هدف،، کتمان یا
پنهانسازی منشأ غیرقانونی وجوه یا کمک به فردی است که در چنین فعالیتی مشارکت داشته است تا از عواقب کیفری فعل خود فرارر کند؛
این کار در صورتی پولشویی تلقی میشود که فعالیتهای منجر به تولید وجوهی به این منظور، در قلمرو کشور عضو دیگر یا کشور ثالثث قابل
پیگرد باشند.
4ـ تفکیک حسابها: جداسازی اجباری وجوه کاربران از وجوه مجریان منتخب که از استفاده از وجوه کاربران برای اهدافی غیراز ارائه
سرویسهای پرداخت پستی جلوگیری میکند.
5 ـ اتاق پایاپای: در قالب تبادلات چندجانبه، دیون و بدهیهای مشترک ناشی از سرویسهای ارائه شده توسط یک مجری به مجری دیگرر را
پردازش میکند. اتاق پایاپای، تبادلات تسویه شده بین مجریان از طریق بانک را محاسبه کرده و در صورت بروز بیترتیبی در تسویه، اقداماتت لازم
را انجام میدهد.
6 ـ پایاپای: سیستمی است که از طریق برقراری توازن بین طلب و بدهی طرفهای مربوط، تعداد دفعات پرداختها را به کمترین میزان
میرساند. پایاپای دو مرحله دارد: تعیین موجودیهای دوجانبه از طریق جمع زدن موجودیها و محاسبه وضعیت هر نهاد در قبال کل مجموعه
بهمنظور تعیین یک نوبت تسویه بر اساس وضعیت بدهکار ـ بستانکار نهاد مورد نظر.
7ـ حساب تمرکز وجوه: تجمیع وجوه منابع مختلف در یک حساب.
8 ـ حساب رابط: حساب «جیرو» که در قالب روابط دوجانبه و بهصورت متقابل توسط مجریان منتخب افتتاح و بهوسیله آن، طلب و بدهیی طرفین
تسویه میشود.
9ـ فعالیت مجرمانه: هرگونه ارتکاب یا مشارکت در جرم یا بزه، طبق تعریف قوانین ملی.
10ـ سپرده تضمینی: مبلغ سپردهگذاری شده به شکل نقد یا اوراق بهادار بهمنظور تضمین پرداخت بین مجریان منتخب.
11ـ گیرنده (ذینفع): شخص حقیقی یا حقوقی که توسط فرستنده بهعنوان گیرنده (ذینفع) حواله پولی یا جیرو پستی معرفی میشود.
12ـ ارز ثالث: ارز واسطهای که در صورت عدم امکان تبدیل دو ارز یا تسویه یا پایاپای حسابها، از آن استفاده میشود.
13ـ راستیآزمایی مربوط به کاربران: تعهد کلی از سوی مجریان منتخب که شامل وظایف زیر است:
1ـ 13 شناسایی کاربران،
2ـ 13 دریافت اطلاعات در مورد حواله پرداخت پستی،
3ـ 13 نظارت بر حوالههای پرداخت پستی،
4ـ 13 کنتر ِل بهروز بودن اطلاعات کاربران،
5 ـ 13 گزارش تراکنشهای مشکوک به مقامات صلاحیتدار.
14ـ دادههای الکترونیک مربوط به حوالجات پرداخت پستی: دادههای منتقل شده از طریق الکترونیک از یک مجری منتخب به مجریی منتخب دیگر
در مورد ارائه حوالجات سرویسهای پرداخت پستی، استعلامها، پرداخت، تصحیح یا تغییر نشانی یا استرداد؛ این اطلاعات یا توسط مجری
منتخب وارد شده یا بهصورت خودکار توسط سیستم اطلاعاتی آنها تولید میشود و نشاندهنده تغییر وضعیت حواله پرداخت پستی یاا درخواست
حواله میباشد.
15ـ دادههای شخصی: اطلاعات شخصی مورد نیاز برای شناسایی فرستنده یا گیرنده.
16 ـ دادههای پستی: دادههای مورد نیاز برای مسیریابی و ردیابی سرویس پرداخت پستی یا اهداف آماری و سیستم پایاپای متمرکز.
17ـ تبادل دادههای الکترونیک: تبادل رایانهای دادههای عملیات پستی بهوسیله شبکهها و در قالبهای استاندارد طبق سیستم اتحادیه.
18 ـ فرستنده: شخص حقیقی یا حقوقی که طبق احکام اتحادیه، ارائه سرویس پرداخت پستی از مجری منتخب را درخواست میکند.
19ـ تأمین مالی فعالیتهای تروریستی: شامل تأمین مالی فعالیتهای تروریستی، تروریستها و سازمانهای تروریستی میشود.
20 ـ وجوه کاربران: وجوه پرداختی نقدی توسط فرستنده به مجری منتخب صادرکننده یا بدهکار کردن حساب فرستنده نزد مجریی منتخب، ثبت
شده در دفاتر یا از طریق هر روش بانکداری الکترونیک مطمئن که توسط فرستنده، نزد مجری منتخب صادرکننده یا مجری مالی دیگر قرارر گرفته تا
طبق مفاد این موافقتنامه و آییننامه اجرائی آن، به گیرنده تعیینشده از سوی فرستنده پرداخت شود.
21ـ حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: عبارت عملیاتی استفاده شده برای تعیین یک حواله پرداخت پستی ارائه شده برای توزیعع یک
مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، همانطور که در ماده 1 این موافقتنامه تعریف شده است.
22ـ ارز حواله صادره: ارز کشور مقصد یا ارز ثالث مجاز در کشور مقصد که حواله پستی به آن صادر شده است.
23ـ مجری منتخب صادرکننده: مجری منتخبی که طبق احکام اتحادیه، یک حواله پرداخت پستی را به مجری منتخب پرداختکننده ارسال
میکند.
24ـ مجری منتخب پرداختکننده: مجری منتخبی که طبق احکام اتحادیه، مسؤول پرداخت حواله پستی در کشور مقصد است.
25 ـ مدت اعتبار: مدت زمانی که طی آن، میتوان حواله پستی را پرداخت یا ابطال نمود.
26ـ نقطه دسترسی به سرویس: مکان فیزیکی یا مجازی که در آن کاربر میتواند یک حواله پستی را دریافت یا واریز نماید.
27ـ حقالزحمه: مبلغ قابل پرداخت توسط مجری منتخب صادرکننده به مجری منتخب پرداختکننده بابت پرداخت به گیرنده (ذینفع).
28ـ قابلیت برگشت: امکان پس گرفتن حواله پرداخت پستی (حواله پولی یا انتقال) توسط فرستنده تا زمان پرداخت یا در پایان مدتت زمان اعتبار،
اگر پرداخت انجام نشده باشد.
29ـ خطر طرف قرارداد: خطری که ناشی از خطای یکی از طرفهای قرارداد بوده که خطر ضرر یا دیون معوقه را به دنبال خواهد داشت.
30ـ خطر دیون معوقه: خطری که فرد یا طرف ذینفع در سیستم تسویه حساب، بهموجب آن بهطور موقت قادر به انجام تعهد خود بهطورر کامل در
مدت زمان مقرر نباشد.
31ـ گزارش تراکنشهای مشکوک: تعهد مجری منتخب به ارائه اطلاعات مربوط به تراکنشهای مشکوک به مقامات صلاحیتدار ملی کشورر خود،
بر اساس قوانین ملی و قطعنامههای اتحادیه.
32ـ ردیابی و رهگیری: سیستمی که نظارت بر روند پرداخت حوالههای پستی و تعیین مکان و وضعیت آن در هر لحظه را امکانپذیرر میسازد.
33ـ بها: مبلغ پرداخت شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادرکننده بابت یک سرویس پرداخت پستی.
34ـ تراکنش مشکوک: یک یا چند حواله پرداخت پستی یا درخواست استرداد، مربوط به حواله پرداخت پستی مرتبط با یک تخلفف پولشویی یا
تأمین مالی اقدامات تروریستی.
35ـ کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی، فرستنده یا گیرنده که از سرویسهای پرداخت پستی طبق این موافقتنامه استفاده میکند.
ماده3ـ تعیین مجری
1ـ کشورهای عضو در فاصله شش ماه از پایان کنگره، نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول سرویسهای پرداخت پستی را به دفتر بینالمللل اطلاع
میدهند. در این مدت، همچنین نام و نشانی مجری (مجریان) منتخب رسمی که از طریق شبکه خود، سرویسهای پرداخت پستی راا ارائه
میدهند و تعهدات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود را بهعهده میگیرند، از سوی کشورهای عضو به دفتر بینالملل اعلام میشود. در
فاصله بین دو کنگره، تغییرات مربوط به نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی، در اسرع وقت به دفتر بینالملل اعلام میشود.
2ـ مجریان منتخب، سرویسهای پرداخت پستی را طبق این موافقتنامه ارائه میدهند.
ماده4ـ وظایف کشورهای عضو
1ـ کشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویسهای پرداخت پستی توسط مجری ( مجریان) منتخب خود، اقدامات مقتضی بهمنظورر حصول
اطمینان از تداوم ارائه سرویسهای پرداخت پستی بهعمل خواهند آورد. این امر رافع مسؤولیت مجری (مجریان) منتخب در قبال سایرر مجریان
منتخب، بهموجب احکام اتحادیه، نخواهد بود.
2ـ کشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویسهای پرداخت پستی توسط مجری (مجریان) منتخب خود، موارد زیر را از طریق دفترر بینالملل به
سایر کشورهای عضو یا طرفهای این موافقتنامه اطلاع میدهند:
1ـ2 تعلیق سرویسهای پرداخت پستی بینالمللی خود از تاریخ تعیین شده تا اطلاع ثانوی؛
2ـ2 اقدامات متخذه برای برقراری مجدد سرویسهای خود تحت مسؤولیت مجری منتخب جدید.
ماده5 ـ وظایف اجرائی
1ـ مجریان منتخب، مسؤول اجرای سرویسهای پرداخت پستی در قبال سایر مجریان و کاربران خواهند بود.
2ـ آنها همچنین در قبال خطرهای اجرائی، دیون معوقه و طرف قرارداد، طبق قوانین ملی، پاسخگو خواهند بود.
3ـ مجریان منتخب بهمنظور اجرای سرویسهای پرداخت پستی که ارائه آن توسط کشور عضو متبوع به آنها محول شده، نسبت به انعقاد
موافقتنامههای دو یا چندجانبه با سایر مجریان منتخب مورد نظر خود، اقدام مینمایند.
ماده6 ـ مالکیت وجوه سرویسهای پرداخت پستی
1ـ هر مبلغی که برای حواله سرویس پرداخت پستی بهصورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی کسر شده باشد، تا زمان پرداخت بهه گیرنده یا
واریز به حساب او، متعلق به فرستنده میباشد، به استثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها.
2ـ در مدت اعتبار حواله پرداخت پستی، فرستنده میتواند تا قبل از پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب او، نسبت به پس گرفتن اینن حواله
پرداخت پستی اقدام نماید، بهاستثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها
3ـ هر مبلغی که برای حواله سرویس پرداخت پستی بهصورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی کسر شده باشد، تا زمان صدور حوالهه متعلق به
فرستنده تحویل در مقابل دریافت بها میباشد. حواله سرویس پرداخت پستی غیرقابل برگشت است.
ماده7ـ جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی
1ـ مجریان منتخب برای انجام تعهدات خود ناشی از قوانین ملی و بینالمللی با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستیی و جرائم
مالی، هرگونه اقدام لازم را بهعمل میآورند.
2ـ مجریان منتخب باید تراکنشهای مشکوک را طبق قوانین و مقررات ملی به مقامات صلاحیتدار کشور خود اطلاع دهند.
3ـ جزئیات الزامات مجریان منتخب درخصوص شناسایی کاربر، راستیآزمایی و رویههای اجرای مقررات بر ضد پولشویی، تأمین مالیی اقدامات
تروریستی و جرائم مالی در آییننامه اجرائی این موافقتنامه آمده است.
ماده8 ـ محرمانهبودن و استفاده از دادههای شخصی
1ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنیت دادههای شخصی را طبق قوانین ملی و در صورت لزوم، آییننامهها وو تعهدات
بینالمللی، تضمین میکنند.
2ـ دادههای شخصی فقط برای اهدافی که طبق قوانین ملی و تعهدات بینالمللی قابل اعمال جمعآوری شدهاند، مورد استفاده قرارر خواهند
گرفت.
3ـ دادههای شخصی فقط به طرف ثالثی که بهموجب قوانین ملی، مجاز به دسترسی به این دادهها هستند اعلام خواهد شد.
4ـ مجریان منتخب، استفادهای که از دادههای شخصی بهعمل میآورند و هدفی که بهخاطر آن جمعآوری شدهاند را به مشتریان خودد اعلام
میکنند.
5 ـ دادههای درخواستی برای ارائه حواله پرداخت پستی، محرمانه خواهد بود.
6 ـ مجریان منتخب، حداقل سالی یکبار، دادههای پستی را بهمنظور اهداف آماری و سنجش کیفیت سرویس و تسویه حساب متمرکزز به دفتر
بینالملل اتحادیه پستی جهانی ارائه میدهند. دفتر بینالملل اتحادیه، تمام این اطلاعات را محرمانه تلقی مینماید.
ماده9ـ تأثیرناپذیری از فناوری
1ـ مبادله دادههای لازم برای ارائه سرویس تعریف شده در این موافقتنامه، بر اصل تأثیرناپذیری از فناوری استوار است بدین معنی کهه ارائه این
سرویس به استفاده از فناوری خاصی وابسته نیست.
2ـ رویههای ارائه حوالجات پرداخت پستی شامل شرایط سپردهگذاری، ثبت، ارسال، پرداخت و استرداد حوالجات و رسیدگی بهه مطالبهنامهها و
محدودیت زمانی برای پرداخت وجوه به گیرنده میتواند بر اساس فناوری استفاده شده برای انتقال حواله، متفاوت باشند.
3ـ سرویسهای پرداخت پستی میتواند بر مبنای ترکیبی از فناوریهای مختلف ارائه شود.
فصل دوم ـ اصول عمومی و کیفیت سرویس
ماده10ـ اصول عمومی
1ـ قابلیت دسترسی از طریق شبکه
1ـ 1مجریان منتخب، سرویسهای پرداخت پستی را از طریق شبکه (شبکههای) خود و یا از طریق شبکه سایر مجریان بهمنظور حصولل اطمینان
از قابلیت دسترسی افراد بیشتری به این سرویسها، ارائه میدهند.
2ـ1 کلیه کاربران، صرفنظر از وجود روابط تجاری یا قراردادی با مجری منتخب، به سرویسهای پرداخت پستی دسترسی دارند.
2ـ تفکیک وجوه
1ـ2 وجوه کاربران از سایر وجوه جدا میشود. این وجوه و گردش مالی ناشی از آنها از سایر وجوه و گردشهای مالی مجریان، بهویژهه وجوه خود
مجریان، جدا خواهد بود.
2ـ2 تسویه حساب مربوط به حقالزحمه بین مجریان منتخب از تسویه حساب مربوط به وجوه کاربران مجزا خواهد بود.
3ـ ارز صدور و ارز پرداخت حوالجات پرداخت پستی
1ـ3 مبلغ حواله پرداخت پستی، به ارز کشور مقصد یا سایر ارزهای مجاز در کشور مقصد، ثبت و پرداخت میشود.
4ـ انکارناپذیری
1ـ4 انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی از اصل انکارناپذیری پیروی میکند یعنی اگر پیام طبق استانداردهای فنی رایج باشد، مجری
منتخب صادرکننده نمیتواند وجود حوالهها را مورد تردید قرار دهد و مجری منتخب پرداختکننده نمیتواند دریافت حوالهها را انکار کند.
2ـ4 انکارناپذیری حوالجات پرداخت پستی الکترونیک(ایمیلی)، صرفنظر از سامانه (سیستم) استفاده شده از سوی مجری منتخب، ازز طریق
روشهای مبتنی بر فناوری تضمین میشود.
5 ـ اجرای سرویس حوالجات پرداخت پستی
1ـ 5 حوالجات پرداخت پستی مبادله شده بین مجریان منتخب باید طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین ملی باشد.
2ـ 5 در شبکه مجریان منتخب، مبلغ تحویل شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادرکننده، معادل همان مبلغ پرداختی به گیرندهه توسط
مجری منتخب پرداختکننده است.
3ـ 5 پرداخت به گیرنده توسط مجری منتخب پرداختکننده، مشروط به وصول وجوه مربوط از فرستنده نیست. انجام این امر منوط به اجرای
تعهدات مجری منتخب صادرکننده در قبال مجری منتخب پرداختکننده در خصوص ودیعهگذاری یا افتتاح یک حساب رابط است.
6 ـ تعیین نرخها
1ـ 6 مجری منتخب صادرکننده، نرخ سرویس پرداخت پستی را تعیین میکند.
2ـ 6 هزینههای خدمات اختیاری یا جانبی درخواستی توسط فرستنده به این نرخ اضافه میشود.
7ـ معافیت از هزینهها
1ـ7 مقررات کنوانسیون پستی جهانی در مورد معافیت از هزینههای پستی برای مرسولات پستی اسرای نظامی و غیرنظامی، برایی مرسولات
سرویس پرداخت پستی برای این گروه از گیرندگان نیز قابل اعمال است.
8 ـ حقالزحمه مجری منتخب پرداخت کننده
1ـ 8 حقالزحمه مجری منتخب پرداختکننده بابت اجرای سرویس پرداخت پستی، توسط مجری منتخب صادرکننده جبران میشود.
9ـ فواصل زمانی برای تسویه حساب بین مجریان منتخب
1ـ 9 دفعات تسویه حساب بین مجریان منتخب در خصوص مبالغ پرداخت شده به گیرنده یا واریز شده به حساب وی از سوی یکک فرستنده، با
دفعات تسویه حساب حقالزحمه بین مجریان منتخب، متفاوت است. مبالغ پرداخت شده یا واریز شده به حساب، حداقل ماهی یکبارر تسویه
میشوند.
10ـ الزام اطلاعرسانی به کاربران
1ـ10 اطلاعات زیر باید منتشر و در دسترس همه فرستندگان و کاربران قرار گیرد: شرایط مربوط به ارائه سرویسهای پرداخت پستی،، قیمتها،
نرخها، نرخ و ترتیبات مبادله، شرایط ایفای مسؤولیت و نشانیهای سرویسهای مطالبهنامهها و اطلاعرسانی.
2ـ10 دسترسی به این اطلاعات رایگان است.
ماده11ـ کیفیت سرویس
1ـ مجریان منتخب میتوانند از یک نشان تجاری مشترک برای معرفی سرویسهای پرداخت پستی استفاده کنند.
2ـ شورای عملیات پستی، اهداف، عناصر و استانداردهایی را برای انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی تعریف میکند.
3ـ مجریان منتخب، حداکثر تعداد عناصر و استانداردهای انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی را اعمال میکنند.
فصل سوم ـ اصول تبادل الکترونیک دادهها
ماده12ـ همسازگاری
1ـ شبکهها
1ـ1 بهمنظور تبادل دادههای مورد نیاز برای اجرای سرویس پرداخت پستی میان تمام مجریان منتخب و بهمنظور نظارت بر کیفیتت سرویس، مجریان
منتخب از سیستم تبادل دادههای الکترونیک (ای دی آی) اتحادیه پستی جهانی یا هر سیستم دیگری که همسازگاری سرویسهایی پرداخت
پستی طبق این موافقتنامه را تضمین میکند، استفاده میکنند.
ماده13ـ تضمین امنیت تبادلات الکترونیک
1ـ مجریان منتخب مسؤول صحت کارکرد تجهیزات خود هستند.
2ـ بهمنظور تضمین صحت و سلامت دادههای انتقالی، امنیت انتقال الکترونیک دادهها حفظ میشود.
3ـ مجریان منتخب طبق استانداردهای بینالمللی، امنیت تراکنشها را حفظ میکنند.
ماده14ـ ردیابی و رهگیری
1 ـ سامانه(سیستم)های مورد استفاده توسط مجریان منتخب، امکان نظارت بر پردازش حواله و برگشت آن توسط فرستنده، تا زمانن پرداخت به
گیرنده یا واریز به حساب وی، یا در صورت اقتضاء، برگشت به فرستنده را فراهم میکنند.
بخش دوم ـ قواعد حاکم بر سرویسهای پرداخت پستی
فصل اول ـ فرآیند حوالجات پرداخت پستی
ماده15ـ واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی
1ـ شرایط واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی در آییننامه اجرائی این موافقتنامه ذکر شدهاند.
2ـ مدت اعتبار حوالههای پرداخت پستی قابل تمدید نبوده و در آییننامه اجرائی این موافقتنامه ذکر شده است.
ماده16ـ کنترل و پرداخت وجوه
1ـ مجری منتخب پس از تأیید هویت گیرنده و صحت اطلاعات ارائه شده توسط وی، طبق قوانین ملی، پرداخت را بهصورت نقدی انجامم میدهد.
برای واریز به حساب یک حواله یا یک نقل و انتقال مالی، وجوه مربوط به حساب گیرنده واریز میشود.
2ـ محدوده زمانی برای پرداخت وجوه در موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه بین مجریان منتخب تعیین میشود.
ماده17ـ حداکثر مبلغ
1ـ مجریان منتخب حداکثر مبالغ ارسالی یا دریافتی، تعیین شده طبق مقررات ملی خودشان را به دفتر بینالملل اتحادیه پستی جهانیی اطلاع
میدهند.
ماده18ـ استرداد وجه
1ـ میزان استرداد
1ـ1 استرداد وجه در قالب سرویسهای پرداخت پستی، مبلغ کامل حواله پرداخت پستی به پول رایج کشور صادرکننده را پوششش میدهد. مبلغ
برگشتی، مساوی با مبلغ پرداختی توسط فرستنده یا مبلغ برداشت شده از حساب وی میباشد. اگر مجری منتخب مرتکب اشتباهه شده
باشد، هزینه سرویس پرداخت پستی به مبلغ برگشتی اضافه میشود.
2ـ1 هیچ بازپرداختی در مورد حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها انجام نمیشود.
فصل دوم ـ مطالبهنامهها و مسؤولیت
ماده19ـ مطالبهنامهها
1ـ مهلت پذیرش مطالبهنامهها، شش ماه از فردای روز قبول حواله پرداخت پستی است.
2ـ مجریان منتخب، حسب قوانین ملی، حق دارند مبلغی بابت مطالبهنامههای حوالجات پرداخت پستی از مشتریان دریافت کنند.
ماده20ـ مسؤولیت مجریان منتخب در قبال کاربران
1ـ رفتار با وجوه
1ـ1 مجری منتخب صادرکننده در قبال وجهی که فرستنده در باجه پرداخت کرده یا از حساب او کسر شده، به استثنای حواله پولیی تحویل در
مقابل دریافت بها، مسؤول است مگر:
1ـ1ـ1حواله پرداخت پستی به گیرنده پرداخت شده یا
2ـ 1ـ1 به حساب گیرنده واریز شده یا
3ـ 1ـ1 وجه بهصورت نقدی به فرستنده بازپرداخت یا به حساب وی واریز شده باشد.
2ـ1 در مورد حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت به ا ، مجری منتخب صادرکننده در قبال گیرنده بابت وجوه نقدی تحویل شده به باجهه یا کسر
پرداخت شده یا به حساب گیرنده واریز شده باشد، مسؤول
شده از حساب فرستنده تا زمانی که حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها کاملاً
است.
ماده21ـ تعهدات و مسؤولیتهای مجریان منتخب در قبال یکدیگر
1ـ مجریان منتخب مسؤول اشتباهات خود هستند.
2ـ شرایط و میزان مسؤولیت در آییننامه اجرائی این موافقتنامه تعیین شده است.
ماده22ـ عدم مسؤولیت مجریان منتخب
1ـ مجریان منتخب در موارد زیر مسؤول نیستند:
1ـ1 تأخیر در اجرای سرویس
2ـ1 اگر به علت از بین رفتن اطلاعات سرویس پرداخت پستی در شرایط غیرمترقبه، قادر به ارائه حواله پرداخت پستی نباشند، مگر آنکه
شواهدی دال بر مسؤولیت آنها وجود داشته باشد.
3ـ1 اگر خسارت ناشی از اهمال یا اشتباه فرستنده، بهویژه اگر در ارتباط با مسؤولیت وی در ارائه اطلاعات صحیح در حواله پرداختت پستی و
مشروعیت منشأ و هدف حواله پرداخت پستی باشد.
4ـ1 اگر وجوه ارسالی توقیف شوند.
5 ـ1 در مورد وجوه اسرای نظامی و غیرنظامی.
6 ـ1 در صورتی که کاربر در مدت مقرر، مطالبهنامهای ارائه نکرده باشد.
7ـ1 اگر مهلت اعاده سرویسهای پرداخت پستی در کشور صادرکننده منقضی شده باشد.
ماده23ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مسؤولیت
1ـ هیچ قید تحدید تعهدی درباره مقررات مربوط به مسؤولیت، مندرج در مواد 20 تا 22) مگر در صورت توافق دوجانبه) پذیرفته نمیشود.
فصل سوم ـ روابط مالی
ماده24ـ قواعد حسابداری و مالی
1ـ قواعد حسابداری
1ـ1 مجریان منتخب، تابع قواعد حسابداری مندرج در آییننامه اجرائی این موافقتنامه هستند.
2ـ تنظیم صورتحسابهای کلی و ماهیانه
1ـ2 مجری منتخب پرداختکننده، صورتحساب ماهیانهای برای مجری منتخب صادرکننده تنظیم میکند که نشان دهنده مبالغ پرداختی برای
حوالجات سرویس پرداخت پستی است. حسابهای ماهانه در فواصل زمانی یکسان در یکدیگر ادغام شده و حساب تراز کل را تشکیلل میدهند
که شامل ودیعهها بوده و در نهایت، تراز کل مشخص میشوند.
3ـ ودیعه
1ـ3 در حالت عدم موازنه در مبادلات بین مجریان منتخب، مجری منتخب صادرکننده حداقل ماهی یکبار ودیعهای را در شروع دوره تسویهه حساب
به مجری منتخب پرداختکننده، میپردازد. اگر افزایش دفعات تسویه مبادلات، باعث کاهش دوره به کمتر از یک هفته شود، مجریانن میتوانند در
مورد صرفنظر کردن از ودیعه، توافق کنند.
4ـ حساب تمرکزی
1ـ4 در اصل، هر مجری منتخب یک حساب تمرکزی برای وجوه کاربران دارد. این وجوه فقط برای تسویه حواله پرداختی به گیرنده یاا استرداد
حوالههای برگشتی به فرستنده استفاده میشود.
2ـ4 ودیعههای پرداختی توسط مجری منتخب صادرکننده به حساب تمرکزی مجری منتخب پرداختکننده واریز میشود. این ودیعهها فقطط برای
پرداخت به گیرنده استفاده میشود.
5 ـ سپرده تضمینی
1ـ 5 طبق شرایط مندرج در آییننامه اجرائی این موافقتنامه، ممکن است به پرداخت یک سپرده تضمینی نیاز باشد.
ماده25ـ تسویه و پایاپای
1ـ تسویه متمرکز
1ـ1 تسویه بین مجریان منتخب را میتوان طبق رویه مندرج در آییننامه اجرائی این موافقتنامه از طریق اتاق پایاپای مرکزی و از محلل حسابهای
تمرکزی مجریان منتخب انجام داد.
2ـ تسویه دوجانبه
1ـ2 صدور صورتحساب بر اساس تراز حساب کل
1ـ1ـ2 بهطور کلی، مجریان منتخبی که عضو سیستم پایاپای مرکزی نیستند، بر اساس تراز حساب کل تسویه حساب میکنند.
2ـ2 حساب رابط
1ـ2ـ2 اگر مجریان منتخب مؤسسه جیرو داشته باشند، هر یک میتوانند یک حساب رابط افتتاح کرده و از طریق آن، بدهی و طلب ناشیی از
سرویسهای پرداخت پستی را تسویه کنند.
2ـ2ـ2 اگر مجری منتخب پرداختکننده فاقد مؤسسه جیرو باشد، حساب رابط را میتوان نزد یک مؤسسه مالی دیگر افتتاح کرد.
3ـ2 ارز تسویه
1ـ 3ـ2 تسویه حسابهای بین مجریان منتخب به ارز کشور مقصد یا ارز کشور ثالث مورد توافق، انجام میشود.
بخش سوم ـ مقررات مقطعی و پایانی
ماده26ـ قیود تحدید تعهد در کنگره
1ـ قیود تحدید تعهد مغایر با ماهیت و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهند شد.
2ـ بهعنوان یک قاعده کلی، هر کشور عضوی که نظرات مغایر با دیگر کشورهای عضو دارد، باید تا حد امکان سعی کند عقاید خود را باا اکثریت
کشورها هماهنگ کند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری ارائه و توجیه منطقی داشته باشند.
3ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مواد این موافقتنامه باید در قالب پیشنهادی مکتوب به یکی از زبانهای کاری دفتر بینالملل تهیه و طبقق مقررات
مربوط در آییننامه داخلی به کنگره ارائه شوند.
4ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به قیود تحدید تعهد، منوط به تصویب اکثریت لازم برای اصلاح مادهای است که قید تحدید تعهد بهه آن مربوط
میشود.
بین کشور عضو ارائهکننده قید تحدید تعهد و سایر کشورهای عضو اعمال شوند.
5 ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً
6 ـ قیود تحدید تعهد مربوط به این موافقتنامه، طبق پیشنهادهای مصوب کنگره، در پروتکل نهایی این موافقتنامه درج میشوند.
ماده27ـ مقررات پایانی
1ـ در صورت اقتضاء، در تمام مواردی که در این موافقتنامه به صراحت ذکر نشده، مفاد کنوانسیون حاکم خواهد بود.
2ـ ماده 4 اساسنامه در مورد این موافقتنامه اعمال نمیشود.
3ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به این موافقتنامه و آییننامه اجرائی آن
1ـ3 اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده به کنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به تصویب اکثریت کشورهای عضو واجد حق رأیی که این
موافقتنامه را امضاء کردهاند، میباشد. حداقل نیمی از کشورهای عضوی که در کنگره شرکت کرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأیگیریی حضور
داشته باشند.
2ـ3 اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آییننامه اجرائی این موافقتنامه، منوط به تصویب اکثریت اعضای شورای عملیات پستی حاضر درر زمان
رأیگیری و واجد حق رأی که این موافقتنامه را امضاء کرده یا به آن ملحق شدهاند، میباشد.
3ـ3 اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو کنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به کسب آراء زیر است:
1ـ3ـ3 اگر موضوع پیشنهاد، افزودن مقررات جدید باشد، دوسوم آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو امضاءکننده موافقتنامه که حق رأیی داشته
و در رأیگیری شرکت کرده باشند.
2ـ3ـ3 اگر موضوع پیشنهاد، اصلاح مقررات این موافقتنامه باشد، اکثریت آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو امضاءکننده موافقتنامه کهه حق رأی
داشته و در رأیگیری شرکت کرده باشند.
3ـ3ـ3 اگر موضوع پیشنهاد، تفسیر مقررات این موافقتنامه باشد، اکثریت آراء .
4ـ3 صرفنظر از مقررات بند 1ـ3ـ3 ،کشورهای عضوی که قوانین ملی آنها مغایر با مقررات جدید پیشنهادی باشند، میتوانند ظرف مدت 900 روز از
ابلاغ آن، یک بیانیه مکتوب مبنی بر عدم پذیرش مقررات جدید به مدیرکل دفتر بینالملل ارسال کنند.
ماده28ـ به اجـراء درآمدن و مدت اعـتبار موافقـتنامه سرویـسهای پرداخت پستی
1ـ این موافقتنامه از اول ژانویه 2014) یازده دی 1392 (به اجراء درآمده و تا زمان اجرائی شدن احکام کنگره بعدی به قوت خود باقیی است.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان تامالاختیار دولتهای کشورهای متعاهد، این موافقتنامه را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که نزد مدیرکلل دفتر
بینالملل اتحادیه پستی جهانی نگهداری و تصویر آن برای هر یک از طرفهای متعاهد ارسال میشود.
منعقده در 11 اکتبر 2012) 20 مهر 1391 ،(دوحه
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و سه تبصره منضم به متن کنوانسیون پستی جهانی، شامل مقدمه و چهل ماده و تشریفات(پروتکل)) نهایی
کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده و آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده وو موافقتنامه
سرویسهای پرداخت پستی شامل بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و پنجج مجلس
شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/11/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی