تسهیل واردات برنج با رعایت الزامات ایمنی

6830/675 – 1397/02/02
موضوع: تسهیل واردات برنج با رعایت الزامات ایمنی
سلام علیکم؛
احتراماً نظر به اینکه واردات برنج از تاریخ 1/1/1393 مشمول ثبت منبع و محصول می باشد، لذا باتوجه به بررسی های بعمل آمده و به منظور تسهیل واردات برنج همراه با حفظ برنامه های ایمنی سبد غذایی خانوار از تاریخ 2/2/1397 امکان ثبت منبع و محصول برنج از تمامی کشورهای واجد شرایط مطابق با الزامات اعلامی پیوست قابل انجام خواهد بود.
مقتضی است مراتب به نحو شایسته به اطلاع کلیه ذینفعان رسانده شود.
دکتر وحید مفید-مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی