معافیت چوب خام، گل و غنچه و شاخ و برگ و علف از مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاون مالیات بر ارزش افزوده
شماره : ص/260/4385
تاریخ: 1396/12/28
جناب آقای پورسیف
معاون محترم امور فنی و امور گمرکی – گمرک ایران
عطف به نامه شماره 96/1415165 مورخ 1396/12/16 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به استحضار می رساند :
به استناد بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و همچنین به موجب ردیف 1-1-1 بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 نباتات زنده و محصولات گل کاری (گل و غنچه گل، برگ و شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه، بوته ) مشمول مالیات و عوارض قانون مذکور نخواهد بود.

همچنین به موجب نظریه شماره 34402/77480 مورخ 1396/11/09 معاونت محترم خقوقی رئیس جمهور که اعلام می دارد :
نظر به اینکه به تصریح حکم مندرج در ماده 12 قانون الذکر و بند 1 آن ” عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده ” از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، لذا چوب خام که علی القاعده از مصادیق محصولات یاد شده می باشد نیز مشمول معافیت مذکور خواهد بود.
محمد عیسی