مغایرت مجوزهای ترخیص صادره دارو با فرم توزیع

تاریخ: 1394/11/12    شماره: 665/160412

به استحضار می رساند با توجه به بررسی های صورت گرفته در برخی موارد بین مجوز ترخیص صادره از این اداره کل و فرم توزیع ارائه شده توسط شرکت ها مغایرت مشاهده می گردد، که این امر طبق ضوابط و مقررات واردات داروهای فوریتی- تک نسخه ای مجاز نمی باشد. لذا از این پس در صورت مشاهده موارد فوق با شرکت متخلف برخورد قانونی خواهد شد. 

دکتر اکبر عبداللهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر