ممنوعیت واردات و ترخیص تایرهای بایاس ( نخی)

94/210/69267 به تاریخ 94/11/07
جناب آقای پورسیف
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
با سلام

پیرو نامه شماره 94/210/52332 مورخ 94/08/24 و به استناد صورتجلسه کارگروه لاستیک مورخ 94/10/19 موضوع (بند 3-ب و ج) نامه شماره 94/11/03 دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری خواهشمند است دستور فرمایید از ترخیص تایرهای با یاس ( نخی) جدا خودداری نموده و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.

تقی محمدیان
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
69267