دریافت دو درصد کمتر از سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از مناطق آزاد

60/267075
1397/10/16
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
به پیوست تصویر نامه شماره 60/264284 مورخ 1397/10/12 مدیر کل محترم حقوقی وزارت متبوع در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 18296/ت53274ه مورخ 1396/02/20 هیات محترم وزیران با موضوع ” تعیین و دریافت دو درصد کمتر از سود بازرگانی تعیین شده توسط سازمان های مناطق آزاد در مورد ورود کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی موضوع تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه مورخ 1390/09/26″ ارسال می گردد.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد.
دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران