خلاف قانون بودن تنظیم وکالتنامه با حق واگذاری کارت بازرگانی

97/108793
97/6/5
نظر به اینکه اعلام گردیده برخی از دارندگان کارت های بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحت عناوین صلح، هبه وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظائر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت های مذکور به دیگران می نمایند، با توجه به صراحت تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات که مقرر می دارد :
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند ” و از آنجایی که مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ” هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید و فروش قرار داد یا از آن سوء استفاده نماید … عمل او جرم محسوب می شود.
بنابراین دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود گردد نمی باشند.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و دادسرای انتظامی سردفتران مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.
احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور