مقررات صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی

به پیوست تصویر نامه شماره 8985‏/1‏‏/97 مورخ 10‏/4‏/1397 سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی ، صنعتی در سال 1397 ارسال و اعلام می دارد .
1‏‏- اقلام غیر مجاز برای صادرات (ممنوع الصدور): شامل اقلام مندرج در بند «ج – 1» نامه پیوستی، با توجه به اینکه گونه های مزبور جزء گونه های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقاً ممنوع می باشد.
2‏‏- اقلام مجاز مشروط: به غیر از اقلام ممنوعه (بند ج‏-1) و یا صرفاً زراعی (بند ج‏-3) سایر گونه ها در این طبقه قرار می گیرند و مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند ج‏-2 مذکور است. صادرات اقلام مجاز مشروط، مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ضمن اینکه جهت صادرات این اقلام لازم است به متن تبصره های 1 الی 6 ذیل بند «ج‏-2» نیز توجه نموده و کاملاً رعایت نمایند.
صادرات گلاب و اسانس های گیاهی نیاز به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ندارد.
صادرات پودر و عصاره شیرین بیان بلامانع است ولی حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گیرد.
3‏‏- اقلام زراعی و گلخانه ای: صادرات اقلام گیاهان زراعی،گلخانه ای و باغی مطابق مندرجات بند «ج‏-3» نامه فوق الذکر بارعایت سایرمقررات نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد.
لازم به ذکر است این بخشنامه صرفاً در خصوص اخذ و یا عدم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و چنانچه اقلام مذکور در بند «ج‏- 2» (اقلام مجاز مشروط) و بند «ج‏-3» (اقلام زراعی و گلخانه ای) مشمول ممنوعیت و یا اخذ مجوز از سایر سازمانها بر اساس بخشنامه های ابلاغی یا کنوانسیون های ضمیمه مقررات صاردات وواردات می باشند، میبایست در هنگام صدور مورد توجه قرارگیرد. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.