کارشناسی متمرکز برای صادرات کالا

51204/87
ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع: ارسال فهرست کارشناسان و ارزیابان

باسلام و احترام
حسب تاکیدات و دستورات مقام محترم ریاست کل جهت استقرار گمرک الکترونیک و اجرائی نمودن سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به منظور راه اندازی طرح کارشناسی متمرکز در رویه صادرات خواهشمند است دستور فرمائید ،ظرف 3 روز آتی نسبت به ارسال لیست مشتمل بر معاون فنی ، رئیس سرویس صادرات ، کارشناسان و ارزیابان بالفعل آن گمرک که مقرر گردیده در سامانه متمرکز صادرات فعال باشند مطابق جدول ذیل به این دفتر اقدام نمایند .
ضمناً الزاماً اولویت ها و حساسیت ها موجود در کالاهای صادراتی هر گمرک نیز به لحاظ اعمال در سیستم نوبت دهی به این دفتر ارسال شود .

نام و نام خانوادگی کدملی پست سازمانی شماره موبایل

رونوشت :

1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امور گمرکی عطف به نامه شماره 50106 مورخ 19/3/95 جهت استحضار.
2- سرکارخانم باقری سرپرست محترم دفتر فناروی اطلاعات و ارتباطات پیرو نامه شماره 47723 مورخ 17/3/95 جهت آگاهی .