مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی در گمرک

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95

باسلام و احترام
پیروبخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10576/95مورخ25/01/94معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع موارد ذیل جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات اعلام می گردد:
1.در اجرای بند (د)بخشنامه صدرالاشاره، مفاد بندهای (1)و(2) بخشنامه شماره 27857/71/61 مورخ 20/2/93 درخصوص مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی نیز (با سررسید حداکثر 15/11/95 )مد نظر قرار گیرد.
2.با عنایت به بند (ه) بخشنامه صدر الذکر مهلت انجام تعهدات مربوط به پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. به استناد ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. یکسال از تاریخ صدور سندترخیص کالا می باشد لذا با عنایت به مفاد نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، مهلت تضامین بانکی مربوطه(به استثنای گندم جهت صدور آردکه مهلت سررسید تضامین مربوطه فعلا چهار ماه از تاریخ ترخیص می باشد)، مشمول محدویت تعیین شده تا تاریخ 15/11/95 نخواهد بود. ضمنا در موارد خاص موضوع در متن مجوزهای ورود موقت صادره این دفتر یا سایر مکاتبات مربوطه اعلام خواهد شد.بدیهی است تمدیدمهلت پروانه های ورودموقت وتضامین مربوطه مستند به ماده82 آ.ا.ق.ا.گ وبراساس شیوه نامه ابلاغی امکان پذیرخواهدبود.
3.مفاد تبصره بند (4) بخشنامه مورخ 16/1/95 مشمول بند دوم این دستورالعمل نخواهد بود.

رونوشت :

1- جناب آقای کمالوند معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بازگشت به نامه صدرالاشاره جهت استحضار.
2- جناب آقای پور سیف مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت آگاهی.