دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان
شماره : ۱۰۴۶۲۸/۶۷۵ تاریخ : ۲۲/۰۷/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
احتراما”، به پیوست “دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی” و فرم های مربوطه جهت بهره برداری ارسال می گردد.
خواهشمند است گواهی بهداشت در سربرگ انگلیسی جدید Food and Drug Administration تهیه و صادر گردد.
دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی