واردات انواع اسید سیتریک مشمول ثبت منبع و محصول

کد مدرک: FB- Ci- ۱۳۹۴- ۰۱۰۰
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
شماره : ۱۰۶۱۱۷/۶۷۵ تاریخ : ۲۵/۰۷/۱۳۹۴
موضوع: بخشنامه مشمول ثبت منبع شدن اسید سیتریک
سلام علیکم؛
احتراماً، با توجه به بررسی های بعمل آمده و گزارش های اخذ شده در خصوص ورود اسید سیتریک از مبادی ورودی کشور و در راستای اطمینان از کیفیت و سلامت مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کنترل و نظارت بیشتر طبق مصوبه شماره ۲۹۳۹۵/۶۸۸/د کمیته فنی و قانونی مورخ ۲۸/۶/۹۴؛ مقرر شد واردات انواع اسید سیتریک برای کلیه واردکنندگان از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ مشمول ثبت منبع و محصول گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی و جهت واردکنندگان متقاضی واردات این محصول تا پایان سال جاری فرصت انجام اقدامات لازم در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی و آشامیدنی جهت تهیه و تامین به موقع مواد اولیه وارداتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶/۶۷۵ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ در خصوص این محصول نیز قابل اجرا می باشد.
دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی