لزوم معرفی مسئول فنی جهت شرکت های وارد کننده استارتر و طعم دهنده های خوراکی‎

کلیه شرکت های بازرگانی وارد کننده مواد اولیه مواد غذایی
موضوع:لزوم معرفی مسئول فنی جهت شرکت های وارد کننده استارتر و طعم دهنده های خوراکی
شماره : ۱۰۸۸۷۰/۶۷۵ تاریخ : ۲۹/۰۷/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
احتراماً، براساس رأی کمیته فنی و قانونی به شماره ۲۱۴۵۷/۶۸۸/د مورخ ۱۴/۶/۹۴ این اداره کل مقرر است کلیه شرکت های وارد کننده استارتر و طعم دهنده های خوراکی ملزم به بکارگیری مسئول فنی واجد شرایط مطابق با ضوابط مورد نظر که در سایت fda.gov.ir قابل دسترسی است می باشند لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی مسئول فنی به این اداره کل اقدام لازم بعمل آید، ضمناً خاطر نشان می سازد تاریخ اجراءاین دستورالعمل از ۱/۹/۹۴ می باشد.
دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی