تمدید کارت بازرگانی پنج ساله برای تمام واحدهای تولیدی

94/210/20495 ………….. تاریخ : 1394/04/06       دانلود بخشنامه
سازمان، صنعت، معدن و تجارت استانها
سلام علیکم

پیرو نامه شماره 93/210/22457 مورخ 1393/04/29 موضوع مصوبه شماره 42210/ت50544ه مورخ 93/04/18 هیات محترم وزیران در خصوص تمدید کارت بازرگانی پنج ساله برای واحدهای تولیدی صرفا مختص به پروانه های صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه شامل کلیه وزارتخانه هایی است که مجوز تولید صادر می نمایند .
لذا مجوزهای مربوطه مشمول استفاده از ضوابط مقرر جهت تمدید کارتهای بازرگانی واحدهای تولید پنج ساله می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران