واردات موتورسیکلت برقی با نشان sunra

94/210/44227 به تاریخ 1394/07/15 دانلود بخشنامه
جناب آقای پورسیف
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام عکلیم
به پیوست تصویر نامه شماره 60/133742 مورخ 94.06.16 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص موتورسیکلت های برقی با نشان تجاری sunra به شرح مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام و اطلاع لازم بر اساس گواهی فعالیت نمایندگی و مدلهای درج شده در متن گواهی با رعایت سایر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران