بایگانی دسته: یادداشتهای فصل

فصل 17- قند و شکر و شیرینی

یادداشت.
1 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:
الف ـ شیرینی‌های دارای کاکائو (شماره 06 18)؛
ب ـ قندهائی که از نظر شیمیائی خالص باشد (غیر از ساکارز، لاکتوز مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز)(Levulose) و سایر محصولات شماره 40 29؛ یا
ج ـ داروها یا سایر محصولات فصل 30.
یادداشت شماره فرعی.
1- به مفهوم شماره‌های فرعی 11 1701 و 12 1701 منظور از «قند تصفیه نشده» (Raw sugar)، قندی است که از لحاظ وزن به حالت خشک دارای درصدی ساکارز باشد که در پلاریمتر، درجه‌ای پایین‌تر از 5/99 خوانده شود.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 17
1ـ ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و … مصوب سال 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرات غیرتزریقی توسط واحدهای تولید‌کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
3- حقوق ورودی شکر خام و تصفیه شده به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت و جهت طرح سهمیه‌بندی دولتی مشمول 5 درصد ارزش می‌باشد.

Chapter 17

Sugars and sugar confectionery

Notes.
1. This Chapter does not cover:
(a) Sugar confectionery containing cocoa (heading 18.06);
(b) Chemically pure sugars (other than sucrose, lactose, maltose. glucose and fructose) or other products of heading 29.40; or
(c) Medicament or other products of Chapter 30.

Subheading Note.
1. For the purposes of subheadings 1701.11 and 1701.12, “raw sugar” means sugar whose content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5°.
2. Subheading 1701.13 covers only cane sugar obtained without centrifugation, Whose content of sucrose by weight, In the dry state, corresponds to a polarimeter reading of 69ْ or more but less than 93ْ. The product contains only natural anhedrel microcrystats, of irregular shape, not visible to the naked eye, which are surrounded by residues of molasses and other constitusnts of sugar cane.

Explanatory remarks to Chapter 17
1. Importation is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages of I967.
2. The importation of glucose syrup and dextrose by medicine producing units shall be subject to the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.
3. Raw and refined sugar imported for the state rationing scheme within the amount approved by the Economic Council is subject to an ad valorem ID of 5%.

فصل 16- فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

یادداشت‌ها.
1 ـ این فصل شامل گوشت، احشاء، ماهی‌ها، قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات که به طریق مذکور در فصل 2 یا 3 یا شماره 04 05 آماده یا محفوظ شده‌اند، نمی‌شود.
2 ـ فرآورده‌های غذایی به شرطی مشمول این فصل می‌شوند که از لحاظ وزن بیش از 20 درصد حاوی سوسیس، سوسیسون، گوشت، احشاء، خون، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات یا ترکیبی از این محصولات باشند. در مواردی که این فرآورده‌ها حاوی دو یا چند محصول مذکور در فوق باشند در شماره‌ای از فصل 16 طبقه‌بندی می‌شوند که مربوط به محصولی است که از لحاظ وزن بر سایر محصولات تشکیل‌دهنده اولویت دارد. این مقررات در مورد محصولات پرشده (Stuffed) شماره 02 19 و فرآورده‌های شماره 03 21 یا
04 21 قابل اجرا نمی‌باشد.
یادداشت‌های شماره فرعی
1- به مفهوم شماره فرعی 10 1602 منظور از «فرآورده‌های هموژنیزه» فرآورده‌های گوشت، احشاء یا خون است که به دقت هموژنیزه شده و در بسته‌هایی که محتوی بیش از 250 گرم نباشند به عنوان غذا برای کودکان یا مصارف پرهیزی جهت خرده‌فروشی آماده شده باشند. در اجرای این تعریف از مواد مختلفی که به مقدار کم به عنوان چاشنی در تهیه یا برای حفظ یا به منظورهای دیگر به آن افزوده شده صرف‌نظر می‌شود. این فرآورده‌ها ممکن است حاوی مقدار کمی تکه‌های مرئی گوشت یا احشاء باشند. شماره فرعی 10 1602 بر تمام شماره‌های فرعی دیگر شماره 02 16 اولویت دارد.
2- ماهی‌ها و قشردارانی که در شماره‌های فرعی شماره‌های 04 16 یا 05 16 فقط تحت نام متداول خود ذکر شده‌اند، از همان گونه‌هایی هستند که در فصل 3 با همان نام ذکر گردیده‌اند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 16
1ـ ورود فرآورده‌های مشمول این فصل از خون و حیوانات حرام گوشت ممنوع است.
2ـ ورود موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 و ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی مصوب 1346 (حسب مورد) می‌باشد.
3ـ ورود محصولات مشمول ردیفهای 16024100 الی 16024900 ممنوع می‌باشد. (*)
4ـ ورود غذای رژیمی (چیکن میت) به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates

Notes.
1. This Chapter does not cover meat, meat offal, fish, crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, prepared or preserved by the processes specified in Chapter 2 or 3 or heading 05.04.
2. Food preparations fall in this Chapter provided that they contain more than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, or any combination thereof. In cases where the preparation contains two or more of the products mentioned above, it is classified in the heading of Chapter 16 corresponding to the component or components which predominate by weight. These provisions do not apply to the stuffed products of heading 19.02 or to the preparations of heading 21.03 or 21.04.

Subheading Notes.
1. For the purposes of subheading 1602.10, the expression “homogenized preparations” means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenized, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of meat or meat offal. This subheading takes precedence over all other subheadings of heading 16.02.
2. The fish and crustaceans specified in the subheadings of heading 16.04 or 16.05 under their common names only, are of the same species as those mentioned in Chapter 3 under the same name.

Explanatory remarks to Chapter 16

1. The entry of products covered in this chapter of blood and meat of religiously banned animals is prohibited.
2. The entry is subject to the observance of Article seven of the veterinary law enacted in 1971 or of Article 16 of the law on Foodstuffs and Beverages enacted in 1976, as the case may require.
3. The entry of products covered by headings 1602.4100 to 1602.4900 is prohibited. (*)
4. The importation of dietetic food (chicken meat) is permissible at the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

فصل 15 – چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

یادداشت ها.
1 ـ مشمول این فل نمی‌شود:
الف ـ پیه خوک و چربی خوک یا چربی پرندگان خانگی (Poultry) شماره 09 02؛
ب ـ کره کاکائو، چربی و روغن کاکائو ( شماره 04 18)؛
ج ـ فرآورده‌های خوراکی که بیش از 15 درصد وزنی حاوی محصولات شماره 05 04 باشد (عموماً فصل 21)؛
د ـ تفاله چربی‌های حیوانی (شماره 01 23) و تفاله‌های شماره‌های 04 23 لغایت 06 23؛
هـ ـ اسیدهای چرب، موم‌های آماده، اجسام روغنی تبدیل شده به محصولات دارویی و رنگ و ورنی و صابون یا محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده یا فرآورده‌های آرایشی، روغن‌های سولفونه و سایر محصولات قسمت ششم؛ یا
و ـ شبه کائوچو (Factice) مشتق از روغن‌ها (شماره 02 40).
2 ـ شماره 09 15 شامل روغن‌های استخراج شده از زیتون به کمک حلال‌ها، نمی‌شود (شماره 10 15).
3 ـ شماره 18 15 چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء آنها را که فقط تقلیب شده‌اند شامل نمی‌شود، بلکه در شماره مربوط به چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء تقلیب نشده‌آنها طبقه بندی می‌گردند.
4 ـ خمیرهایی که از خنثی‌کردن روغن باقی می‌ماند (Soap-stocks)، لرد یا درد روغن، سقز استه آریک. سقز چربی پشم و قطران گلیسرول (Glycerol) مشمول شماره 22 15 می‌باشد.
یادداشت شماره فرعی
1 ـ به مفهوم شماره های 11 1514 و 19 1514، اصطلاح «روغن منداب یالفت دارای مقدار کمی اسید اروسیک Erucic » شامل روغن ثابتی می‌شود که میزان اسیداروسیک آن از لحاظ وزن کمتر از 2 درصد باشد.

Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes

Notes.
1. This Chapter does not cover:
(a) Pig fat or poultry fat of heading 02.09;
(b) Cocoa butter, fat or oil (heading 18.04);
(c) Edible preparations containing by weight more than 15% of the products of heading 04.05 (generally Chapter 21);
(d) Greaves (heading 23.01) or residues of headings 23.04 to 23.06;
(e) Fatty acids, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmetic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; or
(f) Factice derived from oils (heading 40.02).
2. Heading 15.09 does not apply to oils obtained from olives by solvent extraction (heading 15.10).
3. Heading 15.18 does not cover fats or oils or their fractions, merely denatured, which are to be classified in the heading appropriate to the corresponding undenatured fats and oils and their fractions.
4. Soap-stocks, oil foots and dregs, stearin pitch, glycerol pitch and wool grease residues fall in heading 15.22.
Subheading Note.
1. For the purposes of subheadings 1514.11 and 1514.19, the expression “low erucic acid rape or colza oil” means the fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 15
1ـ ورود و ترخیص موکول به رعایت مفاد ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و … مصوب سال 1346 می‌باشد.
2ـ ورود محصولات مشمول ردیف‌های 15010000 و 15179010 ممنوع می‌باشد. ( *)
3- حقوق ورودی انواع روغن پالم، روغن خام سویا و آفتابگردان به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت که برای طرح سهمیه بندی توسط دولت وادر می گردد، 5 درصد ارزش می باشد.
4- حقوق ورودی دانه، روغن خام پالم در صورت خرید دانه های روغنی داخلی به قیمت تضمینی با تایید وزارت جهادکشاورزی از داخل به ترتیب 5 درصد ،ذ10 درص و 26 درصد می باشد.

Explanatory remarks to Chapter 15

1. Importation and clearance shall be subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in the year 1967 (1346).
2. The importation of products of subheading 15010000 is prohibited. (*)
3. All kinds of palm oil and crude soya bean and sunflower oils which are imported by the Government for the rationing scheme within the amounts approved by the Economic Council, are subject to an ad valor em ID of 5%.
4. import duty of seed, crude oil and crude palm oil in case of purchasing domestic seed in granted purchase price determined by the ministry of agriculture jihad will be 5%, 10% and 26%.

فصل 14 – مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته‌ نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

یادداشت‌ها.
1 ـ مواد و الیاف نباتی از انواعی که بیشتر برای ساخت منسوجات به مصرف می‌رسد، به هر نحوی که آماده شده باشد و همچنین مواد نباتی که مورد عملیات مخصوص قرار گرفته تا منحصراً به عنوان مواد نسجی به مصرف برسد، از این فصل خارج و در قسمت یازدهم طبقه‌بندی می‌شود.
2 ـ شماره 01 14 «بویژه» ‌‌ Bamboo(حتی دو نیم‌شده، اره شده از درازا،‌بریده شده به طول، گرد شده در دو انتها، سفیدکرده، عایق شده در مقابل آتش، صیقلی شده یا رنگ شده)، ترکه‌های دو نیم شده مخصوص سبدبافی، نی و امثال آن، مغز خیز‌ران و رشته یا دو نیم‌شده آن را شامل می‌شود. تراشه، باریکه و نوار چوب در این شماره طبقه‌بندی نمی‌شود (شماره 04 44).
3 ـ ردیف 04 14 شامل پشم چوب (ردیف 05 44) و سنبله‌ها (Knots) با کاکل‌های (Tufts) آماده برای ساخت جاروب (Broom) بابرس (ردیف 03 96) نمی‌گردد.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 14
1 ـ ورود موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
3- ورود و صدور موجودات زنده ت ییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی میباشد.

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Notes.
1. This Chapter does not cover the following products which are to be classified in Section XI: vegetable materials or fibres of vegetable materials of a kind used primarily in the manufacture of textiles, however prepared, or other vegetable materials which have undergone treatment so as to render them suitable for use only as textile materials.
2. Heading 14.01 applies, inter alia, to bamboos (whether or not split, sawn lengthwise, cut to length, rounded at the ends, bleached, rendered non-inflammable, polished or dyed), split osier, reeds and the like, to rattan cores and to drawn or split rattans. The heading does not apply to chipwood (heading 44.04).
3. Heading 14.04 does not apply to wood wool (heading 44.05) and prepared knots or tufts for broom or brush making (heading 96.03)

Explanatory remarks to Chapter 14

1. Entry is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law approved in 1967 (1346).
2. The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
3. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry of jihad agricultural.

فصل 13- انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

یادداشت.
1 ـ شماره 02 13 «بویژه» شامل عصاره شیرین بیان، عصاره بابونه گاوی، عصاره رازک، عصاره صبر زرد و تریاک می‌شود. برعکس، از این شماره مستثنی می‌شود:
الف ـ عصاره شیرین‌بیان‌که برحسب وزن بیش از ده درصد ساکاروز داشته باشد یا به شکل شیرینی عرضه شود (شماره 04 17)؛
ب ـ عصاره مالت (شماره 01 19)؛
ج ـ‌ عصاره‌های قهوه، چای یا ماته (شماره 01 21)؛
د ـ شیره و عصاره‌های نباتی که نوشابه‌های الکلی را تشکیل می‌دهند (فصل 22)؛
هـ ـ کافور طبیعی و گلیسریزین و سایر محصولات شماره‌های 14 29 یا 38 29؛
و ـ کنسانتره‌های کاه خشخاش حاوی حداقل 50 درصد وزنی از آلکالوئیدها (شماره ‌39 29)؛
ز ـ داروهای مشمول شماره 03 30 یا 04 30 و مواد معرف برای تعیین گروه‌های خون یا عوامل خون (شماره 06 30)؛
ح ـ عصاره‌های دباغی یا رنگرزی (شماره 01 32 یا 03 32)؛
ط ـ روغن‌های اسانسی، مایع یا غلیظ (Concrete) شبه رزین‌ها (Resinoides) و اولئورزین‌های استخراج شده همچنین آبهای مقطر خوشبو و محلولهای آبکی روغن‌‌های اسانسی و فرآورده‌های براساس موادمعطر از انواعی‌که برای ساخت نوشابه‌هامورد استفاده قرار می‌گیرند (فصل 33)؛ یا
ی ـ کائوچوی طبیعی ، بالاتا، گوتاپرکا، گوآیول (Guayule)، شیکل (Chicle)و انگم‌های طبیعی همانند (شماره 01 40).
مندرجات ذیل یادداشت فصل 13
1ـ ورود ـ حسب مورد ـ موکول به رعایت ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود تریاک ممنوع می‌باشد. (ã)
3ـ ورود حشیش (عصاره شاهدانه) ممنوع است.
4 ـ واردات و صادرات عصاره، تنتوره رزین و روغن شاهدانه ممنوع است.
5 ـ واردات عصاره و خمیر کوکا (Coca Paste) ممنوع است.

Chapter 13
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

Notes.
1. Heading 13.02 applies, inter alia, to liquorice extract and extract of pyrethrum, extract of hops, extract of aloes and Opium.
The heading does not apply to:
(a) Liquorice extract containing more than 10% by weight of sucrose or put up as confectionery (heading 17.04);
(b) Malt extract (heading 19.01);
(c) Extracts of coffee, tea or maté (heading 21.01);
(d) Vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages (Chapter 22);
(e) Camphor, glycyrrhizin or other products of heading 29.14 or 29.38;
(f) Concentrates of poppy straw containing not less than 50% by weight of alkaloids (heading 29.39);
(g) Medicaments of heading 30.03 or 30.04 or blood-grouping reagents (heading 30.06);
(h) Tanning or dyeing extracts (heading 32.01 or 32.03);

(ij) Essential oils, concretes, absolutes, resinoids, extracted oleoresins, aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils or preparations based on odoriferous substances of a kind used for the manufacture of beverages (Chapter 33); or
(k) Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar natural gums (heading 40.01).

Explanatory remarks to Chapter 13

1. Importation is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in 1967.
2. The importation of opium is prohibited. ()
3. The importation of hashish (cannabis extract) is prohibited.
4. The importation and exportation of resin tincture extract and hemp oil are prohibited.
5. The importation of coca extract and coca paste is prohibited.

فصل 12 دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

یادداشت‌ها.
1 ـ هسته و مغز هسته میوه نخل، پنبه دانه، تخم کرچک، تخم کنجد، دانه خردل، تخم گلرنگ یا زعفران‌کاذب (Safflower seeds)، دانه خشخاش و دانه‌کاریته (Karite nuts)، مخصوصاً به مفهوم شماره 07 12 دانه‌های روغن‌دار محسوب می‌شوند. برعکس، محصولات شماره‌های 01 08 و
02 08 و همچنین زیتون (فصل 7 یا فصل 20) از این شماره مستثنی می‌شود.
2 ـ شماره 08 12 نه تنها شامل آرد و زبره‌های روغن‌گرفته نشده می‌شود بلکه آردها و زبره‌هایی را که قسمتی از روغنشان‌گرفته‌شده و سپس‌کلاً یا جزئاً روغن اصلی‌شان به آنها افزوده شده در بر می‌گیرد. برعکس، تفاله‌های شماره‌های 04 23 لغایت 06 23 از این شماره مستثنی می‌شوند.
3 ـ تخم چغندر، تخم چمن و تخم سایر علف‌ها، تخم گل‌های زینتی، تخم سبزی‌های جالیزی، تخم درختان جنگلی، تخم درختان میوه، دانه ماش (غیر از آنهایی‌که از‌گونه ویسیافابا (VICIA faba) هستند و تخم باقلای مصری (ترمس Lupines) جزء «بذرها برای کشت» شماره 09 12 محسوب می‌شوند.
برعکس محصولات زیر از شماره 09 12 مستثنی می‌شوند، حتی اگر به جای بذر مورد استفاده قرارگیرند:
الف ـ سبزیجات غلافدار و ذرت شیرین (فصل 7)؛
ب ـ ادویه و سایر محصولات فصل 9؛
ج ـ غلات (فصل 10)؛
د ـ محصولات مشمول شماره‌های 01 12 لغایت 07 12 یا 11 12.
4 ـ شماره 11 12 «بویژه» شامل نباتات و اجزاء نباتات از انواع زیر می‌باشد:
ریحان، گل گاوزبان، جنسن (Ginseng)، زوفا، شیرین بیان، انواع مختلف نعناع و پونه، ناخنک یا اکلیل کوهی (Rosemary)، سداب (Rue)، بهمن سرخ (Sage) و افسنتین (خاراگوش).
برعکس، محصولات زیر از شماره 11 12 مستثنی می‌شوند:
الف ـ محصولات دارویی فصل 30؛
ب ـ فرآورده‌های عطرسازی، یا آرایشی یا پاکیزگی فصل 33؛
ج ـ حشره‌کش‌ها ،‌قارچ‌کش‌ها، ‌علف‌کش‌ها،‌گندزداها‌ و‌ محصولات‌همانند‌مشمول ‌شماره‌ 08 38.
5 ـ به‌مفهوم شماره 12 12، اصطلاح «خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی» شامل موارد ‌زیر نمی‌شود:
الف ـ موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده مشمول شماره 02 21؛
ب ـ کشت‌های موجودات ذره‌بینی مشمول شماره 02 30؛
ج ـ کودهای مشمول شماره 01 31 یا شماره 05 31.
یادداشت شماره فرعی
1 ـ به مفهوم شماره فرعی 10 1205، اصطلاح «دانه‌های منداب یا لفت دارای مقدار کمی اسید اروسیک» (Low erucic acid Rape or Colza seeds) شامل دانه‌های منداب یا لفتی می‌شود که روغن ثابتی به‌دست دهند که میزان اسید اروسیک آن از لحاظ وزن کمتر از 2% و جزء متشکله جامد آن در هر گرم حاوی کمتر از 30 میکرومول از گلوکوزینولات‌ها باشد.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 12
1ـ ورود و ترخیص موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 می‌باشد.
2ـ ورود اقلام مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 است.
3- حقوق ورودی بذر دانه‌های روغنی، چغندرقند، پنبه، گیاهان علوفه‌ای، مرتعی و چمن 4 درصد ارزش می‌باشد.
4ـ ‌ورود دانه و آرد خشخاش ممنوع می‌باشد.
5- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
6- صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد.
7- ورود و صدور گیاه و اجزای مختلف گیاه شاهدانه (Cannabis) و همچنین برگ کوکا و کاه خشخاش ممنوع است.

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Notes.
1. Heading 12.07 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of heading 08.01 or 08.02 or to olives (Chapter 7 or Chapter 20).
2. Heading 12.08 applies not only to non-defeated flours and meals but also to flours and meals which have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, however, apply to residues of headings 23.04 to 23.06.
3. For the purposes of heading 12.09, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the species Vicia faba) or of lupines are to be regarded as “seeds of a kind used for sowing”.

Heading 12.09 does not, however, apply to the following even if for sowing:
(a) Leguminous vegetables or sweet corn (Chapter 7);
(b) Spices or other products of Chapter 9;
(c) Cereals (Chapter 10); or
(d) Products of headings 12.01 to 12.07 or 12.11.
4. Heading 12.11 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basil, borage, ginseng, hyssop, liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood.
Heading 12.11 does not, however, apply to:
(a) Medicament’s of Chapter 30;
(b) Perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or
(c) Insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading 38.08.
5. For the purposes of heading 12.12, the term “seaweeds and other algae” does not include:

(a) Dead single-cell micro-organisms of heading 21.02;
(b) Cultures of micro-organisms of heading 30.02; or
(c) Fertilisers of heading 31.01 or 31.05.

Subheading Note.

1. For the purposes of subheading 1205.10, the expression “low erucic acid rape or colza seeds” means rape or colza seeds yielding a fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight and yielding a solid component which contains less than 30 micromoles of glucosinolates per gram.

Explanatory remarks to Chapter 12

1. Importation and clearance shall be subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages enacted in 1967.
2. The importation of items covered by this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection law adopted in 1967.
3. The import duty on seeds of oil seeds, sugar beet seeds, cotton seeds, seeds of forage plants, pasture plants and lawn grass is 5% of the value.

4. The importation of poppy seed and its flour is prohibited.
The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
The exportation of seeds and saplings on a commercial scale shall be subject to a certificate obtained from the Institute for the Research, Registration and Certification of Seed and Sapling, and to the compliance with the quarantine regulations.
7. The importation and exportation of cannabis plant and parts there of, coca leaf and poppy straw are prohibited ().
8. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry of jihad agricultural.
9. import duty of seed, crude oil and crude palm oil in case of purchacing domestic seed in garanted purchace price determind by the ministry of agriculture jihad will be 5%, 10% and 26%.

فصل 11 – محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

یادداشت‌ها.
1 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:
الف ـ مالت بو داده، آماده شده برای مصرف به عنوان بدل قهوه (شماره‌های 01 09 یا 01 21 بر حسب مورد)؛
ب ـ آرد، بلغور، زبره یا نشاسته و فکول‌های آماده شده مشمول شماره 01 19؛
ج ـ کورن فلیکز (Corn flakes) و سایر محصولات مشمول شماره 04 19؛
د ـ سبزیجات آماده شده یا محفوظ شده (Conserve) مشمول شماره‌های 01 20؛ 04 20 یا
05 20؛
هـ ـ محصولات دارویی فصل 30؛ یا
و ـ نشاسته و فکول دارای خاصیت فرآورده‌های عطر سازی یا پاکیزگی (Toilet) یا آرایشی (فصل 33)
2 ـ الف ـ محصولات حاصل از آسیاب‌کردن غلات مندرج در جدول ذیل این فصل اگر از حیث وزن محصول خشک با هم حاوی مواد زیر باشد مشمول این فصل می‌شوند:
اول ـ مقدار نشاسته (تعیین شده طبق روش پلاریمتریک اصلاح شده اورس Ewers) بیشتر از میزان معین شده در ستون (2) باشد؛ و
دوم ـ مقدار خاکستر (پس از کسر هر نوع مواد معدنی افزوده شده) از میزان مشخص شده در ستون (3) بیشتر نباشد.
محصولاتی که واجد شرایط بالا نباشند در شماره 02 23 طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، جوانه غلات. به صورت کامل، پهن شده که به صورت فلس یا آسیاب شده در کلیه موارد در شماره 04 11 طبقه‌بندی می‌شود.
ب ـ محصولات ازاین نوع که طبق مقررات فوق مشمول این فصل باشند، وقتی در شماره‌های 01 11 یا 02 11 طبقه‌بندی می‌شوندکه میزان عبور آنها از الک توربافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن برحسب مورد منطبق با اندازه مذکور در ستون‌های
(4) یا (5) باشد، از حیث وزن، برابر یا بیشتر از میزانی باشد که در مقابل هر یک از غلات، معین شده است.
در غیر این صورت باید در شماره‌های 03 11 یا 04 11 طبقه‌بندی شوند.

نوع غله مقدار نشاسته مقدار خاکستر میزان عبور از الک یا سوراخ چشمه‌های:
(1) (2) (3) 315 میکرومتر
(میکرون)
(4)
500 میکرومتر
(میکرون)
(5)
گندم و چاودار 45% 5/2% 80% ـــ
جو 45% 3% 80% ـــ
جو دو سر 45% 5% 80% ـــ
ذرت و سورغوی دانه‌ای 45% 2% ـــ 90%
برنج 45% 6/1% 80% ـــ
گندم سیاه 45% 4% 80% ـــ

3 ـ بلغور (Groat) و زبره (Meal)، به مفهوم شماره 03  11 محصولاتی هستند که از خرد کردن دانه غلات به دست می‌آیند و حائز شرایط زیر می‌باشند؛
الف ـ محصولات از ذرت باید حداقل به نسبت 95 درصد از لحاظ وزن از الک تور بافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن 2 میلیمتر باشد عبور کند؛
ب ـ محصولات از سایر غلات باید حداقل به نسبت 95 درصد از لحاظ وزن از الک توربافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن 25/1 میلیمتر باشد، عبور کند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 11
1ـ ورود و ترخیص موکول به رعایت ماده 16 قانون موادخوردنی و آشامیدنی و … مصوب 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود نشاسته ذرت توسط واحدهای تولید‌کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

Notes.

1. This Chapter does not cover:
(a) Roasted malt put up as coffee substitutes (heading 09.01 or 21.01);
(b) Prepared flours, groats, meals or starches of heading 19.01;
(c) Corn flakes or other products of heading 19.04;
(d) Vegetables, prepared or preserved, of heading 20.01, 20.04 or 20.05;
(e) Pharmaceutical products (Chapter 30); or
(f) Starches having the character of perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33).

2. (A) Products from the milling of the cereals listed in the table below fall in this Chapter if they have, by weight on the dry product:
(a) a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method) exceeding that indicated in Column (2); and

(b) an ash content (after deduction of any added minerals) not exceeding that indicated in Column (3).
Otherwise, they fall in heading 23.02. However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, is always classified in heading 11.04.
(B) Products falling in this Chapter under the above provisions shall be classified in heading 11.01 or 11.02 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in Column (4) or (5) is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned.
Otherwise, they fall in heading 11.03 or 11.04.

3. For the purposes of heading 11.03, the terms “groats” and “meal” mean products obtained by the fragmentation of cereal grains, of which:
(a) in the case of maize (corn) products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm;
(b) in the case of other cereal products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 1.25 mm.

Explanatory remarks to Chapter 11

1. Importation and clearance shall be subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in the year 1967 (1346).
2. Maize (corn) starch imported by medicine producing units is subject to the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

فصل 10 – ‎غلات

یادداشت‌ها.
1 ـ الف ـ محصولات مذکور در شماره‌های این فصل تنها وقتی مشمول این شماره‌ها می‌شوند که دارای دانه باشند، حتی در خوشه یا روی شاخه.
ب ـ این فصل شامل دانه‌هایی که مقشر شده یا به نحو دیگری کارشده‌اند، نمی‌شود. با وجود این برنج پوست‌کنده، سفید شده، صیقلی شده، براق شده، در اتوو (Etuve) خشکانده شده ‍(parboiled) یا به صورت خرده برنج، در شماره 06 10 طبقه‌بندی می‌شود.
2 ـ شماره 05 10 شامل ذرت شیرین نمی‌شود (فصل 7).
یادداشت شماره فرعی
1 ـ اصطلاح «گندم سخت» به گندم از گونه (Triticum durum) و دو گونه‌ای‌های (Hybrids) منشعب از اختلاط انواع گندم «Triticum durum» که مانند آن دارای همان تعداد (28) کروموزوم باشد، اطلاق می‌شود.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 10
1- ورود موکول به رعایت مفاد ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 می‌باشد.
2- حقوق ورودی بذر غلات 4 درصد ارزش می‌باشد.
3- ورود و صدور محصولات مشمول این فصل موکول به رعایت ماده (7) قانون دامپزشکی مصوب 1350 است.
4- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
5- صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد.

Chapter 10
Cereals

Notes.
1. (A) The products specified in the headings of this Chapter are to be classified in those headings only if grains are present, whether or not in the ear or on the stalk.
(B) The Chapter does not cover grains which have been hulled or otherwise worked. However, rice, husked, milled, polished, glazed, parboiled or broken remains classified in heading 10.06.
2. Heading 10.05 does not cover sweet corn (Chapter 7).

Subheading Note.
1. The term “durum wheat” means wheat of the Triticum durum species and the hybrids derived from the inter-specific crossing of Triticum durum which have the same number (28) of chromosomes as that species.

Explanatory remarks to Chapter 10

1. Importation is subject to the observance of Article 11 of Plant Protection Law adopted in the year 1967.
2. The import duty on seed cereals is 5% of the value.
3. The importation and exportation of products of this chapter are subject to the observance of Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
4. The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
5. The exportation of seeds and saplings on a commercial scale shall be subject to a certificate obtained from the Institute for the Research, Registration and Certification of Seed and Sapling, and to compliance with the quarantine regulations.
6. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry of jihad agricultural.

فصل 9 – قهوه، چای، ماته و ادویه

یادداشت‌ها.
1 ـ مخلوط محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف ـ مخلوط دو یا چند محصول از یک شماره تعرفه در همان شماره طبقه‌بندی می‌شود؛
ب ـ مخلوط دو یا چند محصول شماره‌های مختلف در شماره 10 09 طبقه‌بندی می‌شود.
افزایش مواد دیگر به محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 (همچنین به مخلوط‌های مذکور در بندهای الف یا ب بالا) تأثیری در طبقه بندی آنها ندارد مشروط براینکه مخلوط‌هایی‌که به این ترتیب به دست آمده است خاصیت اساسی هر یک از محصولات مذکور در این شماره‌ها را حفظ کرده باشد. در غیر این صورت این مخلوط‌ها از این فصل خارج می‌شوند و اگر ادویه یا چاشنی‌های مخلوط را تشکیل بدهند در شماره 03 21 طبقه‌بندی می‌شوند.
2 ـ این فصل شامل فلفل موسوم به کبابه (Cubeba) یا سایر محصولات شماره 11 12 نمی‌شود.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 9
1ـ ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و … و همچنین قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد.
2ـ ورود محصولات و آرد، سائیده، خرد‌نشده مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوبه 1346 است.

Chapter 9
Coffee, tea, mate and spices

Notes.
1. Mixtures of the products of headings 09.04 to 09.10 are to be classified as follows:
(a) Mixtures of two or more of the products of the same heading are to be classified in that heading;
(b) Mixtures of two or more of the products of different headings are to be classified in heading 09.10.
The addition of other substances to the products of headings 09.04 to 09.10 (or to the mixtures referred to in paragraph (a) or (b) above) shall not affect their classification provided the resulting mixtures retain the essential character of the goods of those headings. Otherwise such mixtures are not classified in this Chapter; those constituting mixed condiments or mixed seasonings are classified in heading 21.03.
2. This Chapter does not cover Cubeb pepper (Piper cubeba) or other products of heading 12.11.

Explanatory remarks to Chapter 9

1. Entry is subject to the observance of Article 16 of the law on Foodstuffs and Beverages approved in 1967 and the relating ordinance.
2. The entry of products and their flour in ground and uncrushed forms covered by this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law of 1967.

فصل 8 – میوه های خوراکی ؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

یادداشت‌ها.
1 ـ این فصل شامل میوه غیرخوراکی نمی‌شود.
2 ـ میوه‌های سردکرده باید در همان شماره‌های مربوط به میوه‌های تازه طبقه‌بندی شوند.
3 ـ میوه‌های خشک کرده مشمول این فصل ممکن است جزئاً دوباره آبدار شده (Rehydrated) یا برای مقاصد ذیل عمل آمده باشند:
الف ـ برای حفاظت یا پایداری اضافی (برای مثال از طریق عمل حرارتی معتدل، گوگردی‌کردن، افزودن اسید سوربیک یا سوربات پتاسیم)،
ب ـ‌ برای بهبود بخشیدن یا حفظ وضع ظاهری آنها (برای مثال، از طریق افزودن روغن نباتی یا اضافه نمودن مقادیر کمی شربت گلوکز)،
مشروط براینکه خصوصیت میوه‌های خشک کرده را حفظ کرده باشند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 8
1ـ ورود هر نوع میوه تازه مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 است.
2ـ ورود محصولات مشمول این فصل به صورت خشک‌کرده، کنسرو شده، محفوظ شده، پخته شده، یخ‌ زده و امثالهم موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 است.
3- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
4 – ورود و صدور موجودات زنده ت ییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
5- به ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب درختی، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5% ارزش تعیین می گردد.

Chapter 8
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons

Notes.
1. This Chapter does not cover inedible nuts or fruits.
2. Chilled fruits and nuts are to be classified in the same headings as the corresponding fresh fruits and nuts.
3. Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially rehydrated, or treated for the following purposes:
(a) For additional preservation or stabilisation (for example, by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of sorbic acid or potassium sorbate),
(b) To improve or maintain their appearance (e.g., by the addition of vegetable oil or small quantities of glucose syrup),
Provided that they retain the character of dried fruit or dried nuts.

Explanatory remarks to Chapter 8

1. Importation of any kind of fresh fruits classified in this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law approved in 1967 .
2. Importation of the products covered in this chapter whether dried, canned, preserved, cooked, frozen or the like is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages approved in 1967.
3. The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
4. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry jihad agricultural.
5. per exporting of 1.5 kg opple, total customs duties and commercial profits 1 kg banana is determined wquivalent to 5 % of value.